Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktoramgr inż. Beata Bartosiewicz

Tytuł rozprawy: „Oddziaływanie stresu suszy na wskaźniki fizjologiczne i plonowanie jęczmienia jarego na różnych gatunkach gleb”

Treść rozprawy doktorskiej

Promotor: dr hab. Guillaume Debaene – IUNG-PIB w Puławach

Promotor pomocniczy: dr hab. Jan Jadczyszyn – IUNG-PIB w Puławach

Dokumenty (PDF):mgr inż. Karolina Smytkiewicz-Buzak

Tytuł rozprawy: „Wpływ czynników Nod i molibdenu na usprawnienie procesu symbiotycznego wiązania azotu i plonowanie grochu siewnego w zróżnicowanych warunkach wilgotności gleby”

Treść rozprawy doktorskiej

Promotor:  prof. dr hab. Janusz Podleśny – IUNG-PIB w Puławach

Dokumenty (PDF):mgr inż. Damian Badora

Tytuł rozprawy: „Ocena skuteczności praktyk adaptacji rolnictwa do zmian klimatu w różnych scenariuszach scaleń gruntów w aspekcie bilansu hydrologicznego”

Promotor:  dr hab. inż. Rafał Wawer, prof. IUNG-PIB – IUNG-PIB w Puławach

Promotor pomocniczy: dr Anna Nieróbca – IUNG-PIB w Puławach

Dokumenty (PDF):mgr inż. Andrzej Górnik

Tytuł rozprawy: „Ocena wymiany gazowej dwutlenku węgla w uprawie wybranych roślin rolniczych i wierzby wiciowej”

Promotor:  dr hab. Jarosław Stalenga – IUNG-PIB w Puławach

Dokumenty (PDF):mgr inż. Anna Depta

Tytuł rozprawy: „Ocena zasobów genowych rodzaju Nicotiana pod względem odporności na najważniejsze choroby wirusowe tytoniu”

Treść rozprawy doktorskiej

Promotor:  prof. dr hab. Teresa Doroszewska – IUNG-PIB w Puławach

Promotor pomocniczy: dr Anna Czubacka – IUNG-PIB w Puławach

Dokumenty (PDF):


mgr inż. Elżbieta Fijoł-Adach

Tytuł rozprawy: „Wpływ systemu produkcji rolniczej na wybrane cechy jakościowe owoców truskawki”

Promotor:  dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk – IUNG-PIB w Puławach

Promotor pomocniczy: dr hab. Renata Kazimierczak – SGGW w Warszawie

Dokumenty (PDF):


mgr inż. Sylwia Siebielec

Tytuł rozprawy: „Ocena możliwości wykorzystania mikroorganizmów do poprawy efektywności wybranych fitotechnologii w remediacji gleb i odpadów zanieczyszczonych metalami”

Promotor:  prof. dr hab. Tomasz Stuczyński – KUL Lublin

Dokumenty (PDF):


mgr Jakub Topolski

Tytuł rozprawy: „Wpływ kwasu salicylowego na tolerancję traw na skażenie Cu i Zn”

Promotor:  prof. dr hab. Ewa Stanisławska-Glubiak – IUNG-PIB we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr hab. Jerzy Żuchowski – IUNG-PIB w Puławach

Dokumenty (PDF):


mgr inż. Anita Gębka

Tytuł rozprawy: „Wybrane aspekty wdrażania programu rolnośrodowiskowego w regionie FADN – Mazowsze i Podlasie”

Promotor:  dr hab. Alina Syp

Promotor pomocniczy: dr Dariusz Osuch  – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie

Dokumenty (PDF):


mgr inż. Bogdana Pomianka

Tytuł rozprawy: „Ocena regionalnego zróżnicowania procesu wdrażania Programu Rolnośrodowiskowego w Polsce w latach 2008-2014”

Promotor:  prof. dr hab. Mariusz Matyka

Dokumenty (PDF):


mgr Małgorzata Woźniak

Tytuł rozprawy: „Bakteryjne endofity wybranych roślin uprawnych i chwastów – różnorodność biologiczna i ocena potencjału biotechnologicznego w promowaniu wzrostu
i rozwoju roślin”

Promotor:  prof. dr hab. Anna Gałązka

Dokumenty (PDF):


mgr Moniki Kozieł

Tytuł rozprawy: „Ocena występowania i molekularnego zróżnicowania bakterii z rodzaju Azotobacter
w glebach Polski”

Promotor:  prof. dr hab. Stefan Martyniuk

Promotor pomocniczy: prof. dr hab. Anna Gałązka

Dokumenty (PDF):


mgr Barbary Moniuszko-Szajwaj

Tytuł rozprawy: „Saponiny z korzenia mydlnicy lekarskiej (Saponaria officinalis L.) – budowa chemiczna, oznaczanie ilościowe i aktywność biologiczna”

Promotor:  prof. dr hab. Anna Stochmal

Dokumenty (PDF):


mgr inż. Katarzyna Czopek

Tytuł rozprawy: „Reakcja wybranych gatunków roślin strączkowych na różne dawki superabsorbentu”

Promotor:  prof. dr hab. Mariola Staniak

Promotor pomocniczy: dr Jolanta Bojarszczuk

Dokumenty (PDF):

mgr inż. Aleksandra Zajączkowska

Tytuł rozprawy: „Wpływ nawożenia pszenicy krzemem na zmniejszenie stresu wywołanego zawartością metali ciężkich w glebie”

Promotor:  prof. dr hab. Jolanta Korzeniowska

Promotor pomocniczy: dr inż. Urszula Sienkiewicz-Cholewa

Dokumenty (PDF):

mgr Agata Witorożec

Tytuł rozprawy: „Ocena efektów produkcyjnych i środowiskowych nawożenia pofermentem roślin przeznaczonych do produkcji biogazu”

Promotor: prof. dr hab. Mariusz Matyka

Promotor pomocniczy: dr Marta Oleszek

Dokumenty (PDF):

mgr Karolina Furtak 

Tytuł rozprawy: „Wpływ symulowanej powodzi na bioróżnorodność strukturalną i funkcjonalną mikrobiomu wybranych mad rzecznych ”

Promotor: dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB

Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Niedźwiecki

Dokumenty (PDF): 

mgr Radosław Dąbrowicz

Tytuł rozprawy: „Ocena skutków środowiskowych intensywnego systemu produkcji rolnej na tle funkcji sekwestracji CO2 w przestrzeni rolniczej gospodarstw”

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Bieńkowski

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Jerzy Kopiński

Dokumenty (PDF):   

mgr Jarosław Grządziel

Tytuł rozprawy: „Różnorodność strukturalna i funkcjonalna mikroorganizmów w wybranych typach gleb charakterystycznych dla Polski”

Promotor: dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB

Dokumenty (PDF):   

mgr Dariusz Jędrejek

Tytuł rozprawy: „Związki fenolowe chmielu zwyczajnego (Humulus lupus L.) – skład oraz zawartość w polskich i zagranicznych odmianach uprawnych”

Promotor: Prof. dr hab. Anna Stochmal

Dokumenty (PDF):   

mgr Aleksandra Ukalska-Jaruga

Tytuł rozprawy: „ZAWARTOŚĆ WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (WWA) W GLEBACH W ZALEŻNOŚCI OD SKŁADU FRAKCYJNEGO MATERII ORGANICZNEJ”

Promotor: Prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach

Promotor pomocniczy: dr inż. Bożena Smreczak

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Małgorzata Holka

Tytuł rozprawy: „OCENA SKUTKÓW ŚRODOWISKOWYCH W INTENSYWNYM SYSTEMIE PRODUKCJI ROLNICZEJ Z WYKORZYSTANIEM METODYKI LCA (LIFE CYCLE ASSESSMENT)”

Promotor: Prof. dr hab. Janusz Jankowiak

Dokumenty (PDF):   

mgr Bogusław Włodarczyk

Tytuł rozprawy: „Ocena zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych na glebach lekkich w powiecie Przysucha”

Promotor: prof. dr hab. Adam Harasim

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Adam Kleofas Berbeć

Tytuł rozprawy: „Różnorodność flory segetalnej i glebowego banku nasion w zbożach jarych w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych w województwie lubelskim”

Promotor: Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. nadzw. IUNG-PIB

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Damian Wach

Tytuł rozprawy: „Przydatność wybranych wskaźników fizjologicznych do oceny wrażliwości kukurydzy na stres suszy zależnie od zaopatrzenia w potas”

Promotor: Prof. dr hab. Alicja Pecio

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Anna Fariaszewska

Tytuł rozprawy: „Wpływ stresu suszy na plonowanie, przebieg procesów fizjologicznych oraz skład chemiczny traw pastewnych z rodzajów Lolium, Festuca i Festulolium

Promotor: dr hab. Mariola Staniak

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Paweł Radzikowski

Tytuł rozprawy: „RÓŻNORODNOŚĆ OWADÓW PROSTOSKRZYDŁYCH (ORTHOPTERA) W ZBOŻACH OZIMYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH I KONWENCJONALNYCH W WOJ. LUBELSKIM”

Promotor: Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. nadzw. IUNG-PIB

Promotor pomocniczy: dr Jarosław Stalenga

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Marcin Dobosz

Tytuł rozprawy: „Ocena produkcyjno-ekonomiczna różnych systemów uprawy roli pod pszenicą ozimą”

Promotor: Dr hab. Janusz Smagacz

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Bartosz Narolski

Tytuł rozprawy: „EFEKTYWNOŚĆ PLONOTWÓRCZA SIARKI I AZOTU W  PRODUKCJI ŻYTA JAREGO”

Promotor: Dr hab. Anna Podleśna

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Marta Wyzińska

Tytuł rozprawy: „Przydatność wybranych odmian pszenicy jarej do jesiennego siewu”

Promotor: Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadzw. IUNG-PIB

Dokumenty (PDF):   

mgr Tomasz Miturski

Tytuł rozprawy: „ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJI OBIEKTOWEJ ZDJĘĆ SATELITARNYCH DO WERYFIKACJI GRANIC GATUNKÓW GLEB”

Promotor: prof. dr hab. FranciszekWoch

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Magdalena Dziągwa-Becker

Tytuł rozprawy: „Profil wolnych aminokwasów Stellaria media (L.) Vill. i Viola tricolor L. jako wskaźnik reakcji na czynniki środowiskowe”

Promotor: dr hab. Jolanta Korzeniowska

Dokumenty (PDF):   

mgr Marek Jakubowski

Tytuł rozprawy: „Wpływ pyłu kamiennego na ograniczenie fitoprzyswajalności miedzi, niklu i cynku z gleb zanieczyszczonych tymi pierwiastkami”

Promotor: Dr hab. Ewa Stanisławska-Glubiak, prof. nadzw.

Promotor: Dr hab. inż. Bernard Gałka

Dokumenty (PDF):   

mgr Olga Kalitowska

Tytuł rozprawy: „Wpływ zawartości miedzi i cynku w glebie na degradację wybranych substancji czynnych herbicydów”

Promotor: Prof. dr hab. Mariusz Kucharski

Dokumenty (PDF):   

mgr Aleksandr Mickiewicz

Tytuł rozprawy: „Reakcja kukurydzy na nawożenie borem, miedzią i cynkiem w warunkach monokultury i uproszczonej uprawy roli”

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Wróbel

Dokumenty (PDF):   
mgr inż. Damian Badora

Tytuł rozprawy: „Ocena skuteczności praktyk adaptacji rolnictwa do zmian klimatu w różnych scenariuszach scaleń gruntów w aspekcie bilansu hydrologicznego”

Promotor:  dr hab. inż. Rafał Wawer, prof. IUNG-PIB – IUNG-PIB w Puławach

Promotor pomocniczy: dr Anna Nieróbca – IUNG-PIB w Puławach

Dokumenty (PDF):mgr inż. Andrzej Górnik

Tytuł rozprawy: „Ocena wymiany gazowej dwutlenku węgla w uprawie wybranych roślin rolniczych i wierzby wiciowej”

Promotor:  dr hab. Jarosław Stalenga – IUNG-PIB w Puławach

Dokumenty (PDF):mgr inż. Anna Depta

Tytuł rozprawy: „Ocena zasobów genowych rodzaju Nicotiana pod względem odporności na najważniejsze choroby wirusowe tytoniu”

Treść rozprawy doktorskiej

Promotor:  prof. dr hab. Teresa Doroszewska – IUNG-PIB w Puławach

Promotor pomocniczy: dr Anna Czubacka – IUNG-PIB w Puławach

Dokumenty (PDF):


mgr inż. Elżbieta Fijoł-Adach

Tytuł rozprawy: „Wpływ systemu produkcji rolniczej na wybrane cechy jakościowe owoców truskawki”

Promotor:  dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk – IUNG-PIB w Puławach

Promotor pomocniczy: dr hab. Renata Kazimierczak – SGGW w Warszawie

Dokumenty (PDF):


mgr inż. Sylwia Siebielec

Tytuł rozprawy: „Ocena możliwości wykorzystania mikroorganizmów do poprawy efektywności wybranych fitotechnologii w remediacji gleb i odpadów zanieczyszczonych metalami”

Promotor:  prof. dr hab. Tomasz Stuczyński – KUL Lublin

Dokumenty (PDF):


mgr Jakub Topolski

Tytuł rozprawy: „Wpływ kwasu salicylowego na tolerancję traw na skażenie Cu i Zn”

Promotor:  prof. dr hab. Ewa Stanisławska-Glubiak – IUNG-PIB we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr hab. Jerzy Żuchowski – IUNG-PIB w Puławach

Dokumenty (PDF):


mgr inż. Anita Gębka

Tytuł rozprawy: „Wybrane aspekty wdrażania programu rolnośrodowiskowego w regionie FADN – Mazowsze i Podlasie”

Promotor:  dr hab. Alina Syp

Promotor pomocniczy: dr Dariusz Osuch  – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie

Dokumenty (PDF):


mgr inż. Bogdana Pomianka

Tytuł rozprawy: „Ocena regionalnego zróżnicowania procesu wdrażania Programu Rolnośrodowiskowego w Polsce w latach 2008-2014”

Promotor:  prof. dr hab. Mariusz Matyka

Dokumenty (PDF):


mgr Małgorzata Woźniak

Tytuł rozprawy: „Bakteryjne endofity wybranych roślin uprawnych i chwastów – różnorodność biologiczna i ocena potencjału biotechnologicznego w promowaniu wzrostu
i rozwoju roślin”

Promotor:  prof. dr hab. Anna Gałązka

Dokumenty (PDF):


mgr Moniki Kozieł

Tytuł rozprawy: „Ocena występowania i molekularnego zróżnicowania bakterii z rodzaju Azotobacter
w glebach Polski”

Promotor:  prof. dr hab. Stefan Martyniuk

Promotor pomocniczy: prof. dr hab. Anna Gałązka

Dokumenty (PDF):


mgr Barbary Moniuszko-Szajwaj

Tytuł rozprawy: „Saponiny z korzenia mydlnicy lekarskiej (Saponaria officinalis L.) – budowa chemiczna, oznaczanie ilościowe i aktywność biologiczna”

Promotor:  prof. dr hab. Anna Stochmal

Dokumenty (PDF):


mgr inż. Katarzyna Czopek

Tytuł rozprawy: „Reakcja wybranych gatunków roślin strączkowych na różne dawki superabsorbentu”

Promotor:  prof. dr hab. Mariola Staniak

Promotor pomocniczy: dr Jolanta Bojarszczuk

Dokumenty (PDF):

mgr inż. Aleksandra Zajączkowska

Tytuł rozprawy: „Wpływ nawożenia pszenicy krzemem na zmniejszenie stresu wywołanego zawartością metali ciężkich w glebie”

Promotor:  prof. dr hab. Jolanta Korzeniowska

Promotor pomocniczy: dr inż. Urszula Sienkiewicz-Cholewa

Dokumenty (PDF):

mgr Agata Witorożec

Tytuł rozprawy: „Ocena efektów produkcyjnych i środowiskowych nawożenia pofermentem roślin przeznaczonych do produkcji biogazu”

Promotor: prof. dr hab. Mariusz Matyka

Promotor pomocniczy: dr Marta Oleszek

Dokumenty (PDF):

mgr Karolina Furtak 

Tytuł rozprawy: „Wpływ symulowanej powodzi na bioróżnorodność strukturalną i funkcjonalną mikrobiomu wybranych mad rzecznych ”

Promotor: dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB

Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Niedźwiecki

Dokumenty (PDF): 

mgr Radosław Dąbrowicz

Tytuł rozprawy: „Ocena skutków środowiskowych intensywnego systemu produkcji rolnej na tle funkcji sekwestracji CO2 w przestrzeni rolniczej gospodarstw”

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Bieńkowski

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Jerzy Kopiński

Dokumenty (PDF):   

mgr Jarosław Grządziel

Tytuł rozprawy: „Różnorodność strukturalna i funkcjonalna mikroorganizmów w wybranych typach gleb charakterystycznych dla Polski”

Promotor: dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB

Dokumenty (PDF):   

mgr Dariusz Jędrejek

Tytuł rozprawy: „Związki fenolowe chmielu zwyczajnego (Humulus lupus L.) – skład oraz zawartość w polskich i zagranicznych odmianach uprawnych”

Promotor: Prof. dr hab. Anna Stochmal

Dokumenty (PDF):   

mgr Aleksandra Ukalska-Jaruga

Tytuł rozprawy: „ZAWARTOŚĆ WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (WWA) W GLEBACH W ZALEŻNOŚCI OD SKŁADU FRAKCYJNEGO MATERII ORGANICZNEJ”

Promotor: Prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach

Promotor pomocniczy: dr inż. Bożena Smreczak

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Małgorzata Holka

Tytuł rozprawy: „OCENA SKUTKÓW ŚRODOWISKOWYCH W INTENSYWNYM SYSTEMIE PRODUKCJI ROLNICZEJ Z WYKORZYSTANIEM METODYKI LCA (LIFE CYCLE ASSESSMENT)”

Promotor: Prof. dr hab. Janusz Jankowiak

Dokumenty (PDF):   

mgr Bogusław Włodarczyk

Tytuł rozprawy: „Ocena zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych na glebach lekkich w powiecie Przysucha”

Promotor: prof. dr hab. Adam Harasim

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Adam Kleofas Berbeć

Tytuł rozprawy: „Różnorodność flory segetalnej i glebowego banku nasion w zbożach jarych w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych w województwie lubelskim”

Promotor: Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. nadzw. IUNG-PIB

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Damian Wach

Tytuł rozprawy: „Przydatność wybranych wskaźników fizjologicznych do oceny wrażliwości kukurydzy na stres suszy zależnie od zaopatrzenia w potas”

Promotor: Prof. dr hab. Alicja Pecio

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Anna Fariaszewska

Tytuł rozprawy: „Wpływ stresu suszy na plonowanie, przebieg procesów fizjologicznych oraz skład chemiczny traw pastewnych z rodzajów Lolium, Festuca i Festulolium

Promotor: dr hab. Mariola Staniak

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Paweł Radzikowski

Tytuł rozprawy: „RÓŻNORODNOŚĆ OWADÓW PROSTOSKRZYDŁYCH (ORTHOPTERA) W ZBOŻACH OZIMYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH I KONWENCJONALNYCH W WOJ. LUBELSKIM”

Promotor: Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. nadzw. IUNG-PIB

Promotor pomocniczy: dr Jarosław Stalenga

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Marcin Dobosz

Tytuł rozprawy: „Ocena produkcyjno-ekonomiczna różnych systemów uprawy roli pod pszenicą ozimą”

Promotor: Dr hab. Janusz Smagacz

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Bartosz Narolski

Tytuł rozprawy: „EFEKTYWNOŚĆ PLONOTWÓRCZA SIARKI I AZOTU W  PRODUKCJI ŻYTA JAREGO”

Promotor: Dr hab. Anna Podleśna

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Marta Wyzińska

Tytuł rozprawy: „Przydatność wybranych odmian pszenicy jarej do jesiennego siewu”

Promotor: Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadzw. IUNG-PIB

Dokumenty (PDF):   

mgr Tomasz Miturski

Tytuł rozprawy: „ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJI OBIEKTOWEJ ZDJĘĆ SATELITARNYCH DO WERYFIKACJI GRANIC GATUNKÓW GLEB”

Promotor: prof. dr hab. FranciszekWoch

Dokumenty (PDF):   

mgr inż. Magdalena Dziągwa-Becker

Tytuł rozprawy: „Profil wolnych aminokwasów Stellaria media (L.) Vill. i Viola tricolor L. jako wskaźnik reakcji na czynniki środowiskowe”

Promotor: dr hab. Jolanta Korzeniowska

Dokumenty (PDF):   

mgr Marek Jakubowski

Tytuł rozprawy: „Wpływ pyłu kamiennego na ograniczenie fitoprzyswajalności miedzi, niklu i cynku z gleb zanieczyszczonych tymi pierwiastkami”

Promotor: Dr hab. Ewa Stanisławska-Glubiak, prof. nadzw.

Promotor: Dr hab. inż. Bernard Gałka

Dokumenty (PDF):   

mgr Olga Kalitowska

Tytuł rozprawy: „Wpływ zawartości miedzi i cynku w glebie na degradację wybranych substancji czynnych herbicydów”

Promotor: Prof. dr hab. Mariusz Kucharski

Dokumenty (PDF):   

mgr Aleksandr Mickiewicz

Tytuł rozprawy: „Reakcja kukurydzy na nawożenie borem, miedzią i cynkiem w warunkach monokultury i uproszczonej uprawy roli”

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Wróbel

Dokumenty (PDF):   

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content