Dyrektor RZD „Grabów”: dr inż. Marek Sowiński

Kontakt:
RZD Grabów
Grabów n. Wisłą 34
26-704 Przyłęk
tel.: 48 677 58 65
e-mail: RZD.Grabow@iung.pulawy.pl

Zakład położony jest w gminie Przyłęk (woj. mazowieckie), w obrębie Równiny Radomskiej i bliskim sąsiedztwie Równiny Kozienickiej. Rzeźba terenu płaska. Dość duża zmienność pokrywy glebowej; na gruntach ornych w przewadze średnie gleby bielicowe (ok. 70%), zaliczane głównie do kompleksów pszennego dobrego i żytnich (klasy IIIa, IIIb, IV). Grunty orne zajmują 72% powierzchni użytków rolnych, a na pozostałej części UR są łąki i pastwiska średniej jakości. Gleby trwałych użytków zielonych należą do typu czarnych ziem zdegradowanych i gleb murszowych. Warunki agrometeorologiczne zbliżone do optymalnych z okresami posusznymi.

Zakład prowadzi działalność produkcyjną w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Głównymi kierunkami działalności są doświadczalnictwo polowe i chów bydła mlecznego. Produkcja mleka przekracza 9 200 l rocznie od krowy. Produkcja roślinna jest nastawiona na zabezpieczenie potrzeb paszowych bydła mlecznego i pozyskiwanie ziarna zbóż nasiennych i konsumpcyjnych. Udział zbóż w zasiewach wynosi około 50%, a plony ziarna osiągają przeciętnie 5,1 t∙ha-1 (w tym pszenica ozima 6,1 t∙ha-1). Poziom nawożenia mineralnego dość niski (ok. 170 kg NPK∙ha-1 UR), głównie z powodu znacznego udziału produkcji roślinnej w systemie ekologicznym. Na podstawie wyników z ostatnich lat można stwierdzić, że zakład prowadzi 2-kierunkową działalność, bowiem udział produkcji zwierzęcej (chów bydła mlecznego) w wartości produkcji towarowej brutto wynosił 41%, a działalności doświadczalnej 45%.

Oprócz doświadczalnictwa polowego ważnym elementem są badania organizacyjno-ekonomiczne i prace związane z oceną technologii produkcji roślinnej (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary) oraz analizy ekonomiczne działalności gospodarczej całego zakładu. Ponadto realizowane są prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (4 wdrożenia praktyk niskoemisyjnych).

Pozostałe Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB: link

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content