Dyrektor RZD „Błonie-Topola”: mgr Michał Wardziński

Kontakt:
RZD Błonie-Topola
Błonie 138, 99-100 Łęczyca
tel./fax: 24 722 31 01 lub 24 722 31 02
e-mail: RZD.Blonie@iung.pulawy.pl

Zakład w Błoniu-Topoli jest jedną z najstarszych jednostek doświadczalnych w Polsce. Położony jest w gminie Łęczyca (woj. łódzkie), pomiędzy miejscowościami Błonie i Topola Królewska. Grunty zakładu znajdują się na pograniczu Kotliny Kolskiej, Równiny Kutnowskiej i Równiny Łowicko-Błońskiej. Od strony południowej graniczą z Pradoliną Warszawsko-Berlińską, w której (w najniższej części) znajdują się koryta rzek Neru (na zachód) i Bzury (na wschód) oraz tereny podmokłe z dominacją gleb torfowych.

Rzeźba terenu jest na ogół płaska. Pola uprawne o konfiguracji lekko falistej z nachyleniem w kierunku niżej położonych gleb torfowych, częściowo zajętych pod łąki. Pokrywę glebową gruntów ornych tworzą gleby brunatne właściwe i wyługowane, czarne ziemie zdegradowane i gleby bielicowe, a w przypadku łąk głównie gleby torfowe i częściowo murszowate. Jakość gruntów ornych wysoka, głównie kompleksy pszenne (1 i 2), w przewadze (91%) klasy II i IIIa, natomiast trwałe użytki zielone są średniej jakości (kl. III). 

Klimat dla obszaru, na którym znajduje się zakład, ma cechy pośrednie między klimatem morskim Europy Zachodniej a klimatem lądowym Europy Wschodniej ze znaczną zmiennością i różnorodnością typów pogody. Badania wskazują, że RZD Błonie-Topola prowadzi działalność w rejonie cechującym się dość dużą częstotliwością susz i zdecydowanie ujemnym bilansem wodnym w okresie wegetacji roślin. W związku z utrzymującym się deficytem wody zakład planuje budowę systemu nawadniania. Ponadto dokonano montażu instalacji fotowoltaicznej, która pozwoli zredukować koszty energii elektrycznej. Poprawi to obciążający dotychczas znacznymi kosztami wynik finansowy.

RZD Błonie-Topola jest gospodarstwem bezinwentarzowym, 2-kierunkowym. W strukturze użytków rolnych przeważają grunty orne (72%), a jej dopełnieniem są łąki trwałe. Aktualnie w strukturze zasiewów na gruntach ornych dominują zboża, głównie pszenica ozima (ok. 60%). Ponadto uprawiany jest burak cukrowy (ok. 30%) i kukurydza na ziarno. Nawożenie mineralne kształtuje się na poziomie około 260 kg NPK∙ha-1, a plony ziarna pszenicy ozimej 6,2 t∙ha-1, natomiast plony korzeni buraka cukrowego ‒ 62 t∙ha-1. W ostatnim latach udział zbóż w wartości produkcji towarowej brutto wynosił średnio 44%, a buraka cukrowego 40%.

W zakładzie od wielu lat prowadzone są badania organizacyjno-ekonomiczne obejmujące wszystkie pola uprawne z wykorzystaniem kart technologicznych produkcji roślinnej oraz analizy ekonomiczne działalności gospodarczej. Ponadto realizowane są prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (4 wdrożenia praktyk niskoemisyjnych).

Pozostałe Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB: link

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Skip to content