Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Zakładu Uprawy Roślin i Jakości Plonu

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający:
 • posiadają stopień lub tytuł naukowy
 • posiadają predyspozycje do organizowania pracy naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej
 • aktualnie kierują zespołem badawczym, tematem lub grantem albo pełnili tę funkcję w okresie poprzedzającym ogłoszenie konkursu
 • mają dobry stan zdrowia
Termin składania dokumentów - 06.08.2024r.

Kierownik Zakładu Biogospodarki i Agrometeorologii

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający:
 • posiadają stopień lub tytuł naukowy
 • posiadają predyspozycje do organizowania pracy naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej
 • aktualnie kierują zespołem badawczym, tematem lub grantem albo pełnili tę funkcję w okresie poprzedzającym ogłoszenie konkursu
 • mają dobry stan zdrowia
Termin składania dokumentów - 06.08.2024r.

Kierownika Zakładu Geomatyki

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający:
 • posiadają stopień lub tytuł naukowy
 • posiadają predyspozycje do organizowania pracy naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej
 • aktualnie kierują zespołem badawczym, tematem lub grantem albo pełnili tę funkcję w okresie poprzedzającym ogłoszenie konkursu
 • mają dobry stan zdrowia
Termin składania dokumentów - 06.08.2024r.

Kierownika Działu Kadr i Płac

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający:
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość specyfiki działu
 • umiejętność zarządzania zespołem, w tym delegowanie uprawnień i motywowanie
 • zdolność do analitycznego myślenia i podejmowania decyzji
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • inicjatywę, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
Termin składania dokumentów - 06.08.2024r.

Kierownika Działu Wspomagania Badań

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający:
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość specyfiki działu
 • umiejętność zarządzania zespołem, w tym delegowanie uprawnień i motywowanie
 • zdolność do analitycznego myślenia i podejmowania decyzji
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • inicjatywę, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
Termin składania dokumentów - 06.08.2024r.

Adiunkta (R2) w Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów

Wymagania jakie powinien spełniać kandydat:
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych lub dyscyplinie nauk o ziemi, biologicznych, chemicznych i pokrewnych
 • opracowanie i złożenie poprawnego pod względem formalnym projektu badawczego do NCN, NCBR lub innej instytucji finansującej badania
 • osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 300 punktów na podstawie oceny wg wykazu i punktacji czasopism z listy MNiSW
Termin składania dokumentów - 18.09.2024r

Kierownika Działu Inwestycyjno-Remontowego

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający:
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • znajomość specyfiki działu
 • umiejętność zarządzania zespołem, w tym delegowanie uprawnień i motywowanie
 • zdolność do analitycznego myślenia i podejmowania decyzji
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • inicjatywę, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
Termin składania dokumentów - 30.06.2024r

Kierownika Działu Zamówień Publicznych

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający:
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość specyfiki działu
 • umiejętność zarządzania zespołem, w tym delegowanie uprawnień i motywowanie
 • zdolność do analitycznego myślenia i podejmowania decyzji
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • inicjatywę, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
Termin składania dokumentów - 30.06.2024r

Kierownika Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający:
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość specyfiki działu
 • umiejętność zarządzania zespołem, w tym delegowanie uprawnień i motywowanie
 • zdolność do analitycznego myślenia i podejmowania decyzji
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • inicjatywę, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
Termin składania dokumentów - 31.05.2024r

Kierownika Działu Administracyjno - Gospodarczego

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający:
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość specyfiki działu
 • umiejętność zarządzania zespołem, w tym delegowanie uprawnień i motywowanie
 • zdolność do analitycznego myślenia i podejmowania decyzji
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • inicjatywę, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
Termin składania dokumentów - 30.04.2024r

Dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Baborówko

Jeżeli spełniasz następujące warunki:
 • ukończone studia wyższe rolnicze, zootechniczne, ekonomiczne, zarządzanie
 • praktyka w prowadzeniu produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • znajomość specyfiki pracy RZD, w tym prowadzenie doświadczeń polowych
 • znajomość zasad administrowania nieruchomościami i urządzeniami RZD
 • znajomość zasad prowadzenie ewidencji majątku trwałego i nietrwałego
 • znajomość zasad zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji obiektów
 • zdolność organizacji pracy zespołu, dyspozycyjność
Termin składania dokumentów - 02.04.2024r

Asystenta (R2) w Zakładzie Uprawy Roślin Pastewnych

Wymagania jakie powinien spełniać kandydat:
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych lub dyscyplinie nauk o ziemi, biologicznych, chemicznych, ekonomicznych i pokrewnych
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej lub w pracy zawodowej związanej tematycznie z kierunkiem działalności badawczej
 • osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednej pracy naukowej z wykazu czasopism MNiSW oraz prezentacja wyników badań
 • predyspozycje do pracy naukowej (np. udział w projektach badawczych, tematach statutowych)
Termin składania dokumentów - 26.04.2024r

Samodzielnej Księgowej Bilansisty / Samodzielnego Księgowego Bilansisty

Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie rachunkowości minimum dwóch Rolniczych Zakładów Doświadczalnych Instytutu (RZD)
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Przygotowywanie planów finansowych w uzgodnieniu z Dyrektorami RZD
Termin składania dokumentów - 18.03.2024r

Kierownika Zakładu Mikrobiologii Rolniczej

O powołanie na funkcję kierownika zakładu mogą się ubiegać osoby, które spełniają następujące warunki:
 • posiadają stopień lub tytuł naukowy
 • posiadają predyspozycje do organizowania pracy naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej
 • aktualnie kierują zespołem badawczym, tematem lub grantem albo pełnili tę funkcję w okresie poprzedzającym ogłoszenie konkursu
 • mają dobry stan zdrowia
Termin składania dokumentów - 08.03.2024r

Archiwum

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osoby uczestniczącej w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nawiązując do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej „Rozporządzenie” ) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iung@iung.pulawy.pl iung@iung.pulawy.pl)
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
  • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko.
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Źródłem pochodzenia danych osobowych będą informacje i dokumenty przekazane przez osobę, której dane dotyczą.
  • W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia). Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych − dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu kwalifikacyjnego.
 5. Odbiorcy danych − do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora – członkowie komisji konkursowej.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych − przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 10. Podanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu kandydatury na stanowisko jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego. Uzyskane dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content