Regulamin Ochrony Danych Osobowych  w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
 Państwowym Instytucie Badawczym

§1

Postanowienie ogólne

 1. Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest priorytetem dla Instytutu. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań.
 2. Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i  kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).
 3. W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wprowadza się klauzule informacyjne dostosowane do zakresu zbieranych przez Instytut danych osobowych.

§2

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowych, studiów doktoranckich


Nawiązując do  treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2, dalej „Rozporządzenie”), Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iod@iung.pulawy.pl).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych:
  • Zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (tj. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia podyplomowe, a po zakończeniu rekrutacji − w celach związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych bądź doktoranckich czy z prowadzeniem dokumentacji w toku studiów, w tym również na potrzeby ustalenia zdolności doktoranta do odbywania studiów (art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia oraz art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia).
  • Po zawarciu umowy, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ) w zakresie określonym umową.
  •  W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia). Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych  dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przez okres niezbędny do archiwizacji. W przypadku osób, które zostały przyjęte na studia, dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby zawarcia z Administratorem umowy oraz jej wykonania lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 50 lat dla celów archiwalnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.
 5. Odbiorcy danych − zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także osobom lub podmiotom, które będą uczestniczyły w realizacji toku studiów; do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych − przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można  wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 10. Podanie danych osobowych w związku z rekrutacją oraz uczestnictwem w toku studiów nie jest obowiązkowe, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w studiach.

§3

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów


Nawiązując do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej „Rozporządzenie”), Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iod@iung.pulawy.pl).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
  • Zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (tj. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), w związku z ustawą o rachunkowości, podatku od towarów i usług, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia z uwagi na uzasadniony interes Administratora (w szczególności w celu zabezpieczenia danych na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń).
  • Po zawarciu umowy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia) w zakresie określonym umową. Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane w celu świadczenia usług oraz realizacji zawartej umowy.
  • W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia). Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych− dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przez okres niezbędny do archiwizacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, przez okres minimum 5 lat. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.
 5. Odbiorcy danych −zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także osobom lub podmiotom, które będą uczestniczyły w realizacji umowy; do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych − przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można  wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania współpracy z Instytutem.

§4

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konferencji, warsztatów, szkoleń

Nawiązując do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej „Rozporządzenie” ) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iod@iung.pulawy.pl).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
  • Zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (tj. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), między innymi ustawy o rachunkowości, podatku od towarów i usług − w celu wystawienia faktury Vat.
  • Dane osobowe zebrane w celu przeprowadzenia szkolenia, uczestniczenia Pani/Pana w warsztatach, konferencjach przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana pisemnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można  wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych − dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przez okres niezbędny do archiwizacji, przez okres minimum 5 lat. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.
 5. Odbiorcy danych − zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także organowi nadzorującemu – Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, osobom lub podmiotom, które będą uczestniczyły w realizacji konferencji, warsztatów, szkoleń; do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych − przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 7.  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można  wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 10. Podanie danych osobowych w związku z uczestniczeniem Pani/Pana w konferencjach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez Administratora nie jest obowiązkowe, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w wyżej wymienionych wydarzeniach.

§5

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy


Nawiązując do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej „Rozporządzenie” ) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iod@iung.pulawy.pl).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
 3.  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
  • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
  • W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia). Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych − dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez okres kolejnych 6 miesięcy.
 5. Odbiorcy danych − do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych − przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można  wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

§6

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pracowników


Nawiązując do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej „Rozporządzenie” ) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iod@iung.pulawy.pl).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym w szczególności na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez pracodawcę obowiązków pracodawcy, płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy.
  • Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem odbywa się na podstawie przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym również na potrzeby ustalenia zdolności do pracy pracownika (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia oraz art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia).
  • Dane osobowe będą mogły być przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia), jako uzasadniony interes Administratora danych.
  • W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia). Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych − dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przez okres niezbędny do archiwizacji oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z zatrudnieniem (50 lat) W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.
 5.  Odbiorcy danych − zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także kontrahentom na podstawie zawieranych umów współpracy, w ramach umowy o konsorcjum, projektów, w związku z prawem zamówień publicznych; do Pani/Pana danych będą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty dostarczające i  utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych − przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można  wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 10. Podanie danych osobowych wynikających z art. 221  Kodeksu pracy jest obowiązkowe. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne, a nie podanie ich może powodować brak możliwości uzyskania dodatkowych świadczeń, między innymi wynikających z wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących u Administratora.

§7

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – umowy cywilnoprawne


Nawiązując do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej „Rozporządzenie”) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iod@iung.pulawy.pl).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia− przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną – w celu realizacji umowy, lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w celu zawarcia umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia − przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w celu realizacji obowiązków prawnych, np. co do przechowywania dokumentacji związanej z zawarciem umowy; do celów rachunkowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia − uzasadniony interes Administratora, np. w celu zabezpieczenia danych na potrzeby dochodzenia przyszłych roszczeń
 4. Okres przetwarzania danych osobowych − okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, okres archiwizacji).
 5. Odbiorcy danych zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także osobom lub podmiotom, które będą uczestniczyły w realizacji umowy; do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych − przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 9. Podanie danych przez Panią/Pana jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy i jej rozliczenie.

§8

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring wizyjny


Nawiązując do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej „Rozporządzenie”) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iod@iung.pulawy.pl).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych – Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring (monitoring polega na analizie obrazu w czasie rzeczywistym oraz nagrywaniu) przetwarzane będą w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób przebywających na terenie Administratora, ochrony informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, jako uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych – materiały pozyskane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Czas przechowywania uzależniony jest od liczby zdarzeń i pojemności rejestratora. W przypadku, w którym nagrania będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisu prawa, czas przechowywania ulegnie wydłużeniu do czasu zakończenia postępowania.
 5. Odbiorcy danych – dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu będą mieć upoważnieni pracownicy Administratora; obraz w czasie rzeczywistym może podlegać analizie pracowników firmy ochroniarskiej. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa – organom administracji publicznej, służbom mundurowym.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych − przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 9. Pani/Pana dane pochodzące z monitoringu są zbierane automatycznie – monitoring rejestruje obraz w sposób ciągły, dlatego przebywanie na monitorowanym terenie oznacza akceptację konieczności przekazania danych osobowych w zakresie i w celach określonych w punkcie 3.

Obszar objęty monitoringiem – Teren Administratora: przy ul. Czartoryskich 8 w Puławach (w tym osada pałacowa); przy Al. Królewskiej 17 w Puławach; przy ul. Krańcowej 8 w Puławach; przy ul. Orzechowej 61 we Wrocławiu. Monitoring obejmuje również budynek OSK Pulman, teren Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Werbkowicach (wejście do pałacu ul. Parkowa 6, warsztaty, budynek inwentarski, gospodarstwo Kotorów 65 A), teren Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Błonie-Topola (Błonie 138, 99-100 Łęczyca), teren Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Kępa (ul. Kazimierska 4B, 24-100 Puławy), w tym budynek sklepu – monitoring wewnątrz i na zewnątrz, gospodarstwo RZD w Osinach (teren wokół stawu, gospodarstwo w Sadłowicach), teren Zakładu Doświadczalnego Wierzbno (66-340 Przytoczna), Wierzbno 11 (monitoring wewnątrz i na zewnątrz Zakładu Wylęgowego), teren Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Wielichowie (ul. Ziemińska 1, 64-050 Wielichowo).

§9

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring GPS

 Nawiązując do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej „Rozporządzenie”) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iod@iung.pulawy.pl).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych – Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu dokonywania kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystywania samochodu, tj. w celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. Monitoring GPS będzie obejmował: trasę i czas poruszania się samochodów służbowych, prędkość, lokalizację, stan licznika pojazdu, ilość przejechanych kilometrów, przekroczenia dozwolonych prędkości.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych – materiały pozyskane z monitoringu GPS są przechowywane przez okres 5 lat. W przypadku, w którym nagrania będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, czas przechowywania ulegnie wydłużeniu do czasu zakończenia postępowania.
 5. Odbiorcy danych – dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają upoważnieni pracownicy Administratora. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane mogą być również przetwarzane przez podmiot, z którym Administrator zawarł umowę na obsługę system monitoringu GPS w samochodach służbowych.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych − przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 9. Pani/Pana dane pochodzące z monitoringu GPS są przekazywane Administratorowi dobrowolnie, lecz brak możliwości ich przetwarzania uniemożliwi Pani/Panu prowadzenie samochodów wchodzących w skład floty Administratora w celach służbowych.

§10

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych emerytowanych pracowników oraz rencistów


Nawiązując do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej „Rozporządzenie”) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iod@iung.pulawy.pl).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z ubieganiem się Pani/Pana o przyznanie świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także do ustalenia ich wysokości (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia).
  • W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia). Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych − dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przez okres niezbędny do archiwizacji. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.
 5. Odbiorcy danych – zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa; do Pani/Pana danych będą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty dostarczające, utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych − przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można  wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celach związanych z ubieganiem się Pani/Pana o przyznanie świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także do ustalenia ich wysokości jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyznania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W zakresie danych osobowych, które byłyby przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.

§11

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych członków rodzin pracowników


Nawiązując do treści art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej „Rozporządzenie”) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iung@iung.pulawy.pl).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie kompleksowej opieki medycznej zawartej pomiędzy Administratorem i firmą świadczącą usługi medyczne oraz w celu związanym z objęciem Pani/Pana opieką medyczną w ramach pakietów medycznych przeznaczonych dla pracowników i członków ich rodzin. Podstawą prawną przetwarzania będzie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można  wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 4.  Kategorie danych osobowych – Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym deklaracją pracownika objęcia opieką medyczną w ramach pakietów medycznych: imię i nazwisko, pesel, data urodzenia, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa z pracownikiem Administratora.
 5.  Źródło pochodzenia danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane Administratorowi przez pracownika Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach będącego Pani/Pana członkiem rodziny poprzez złożenie deklaracji objęcia opieką medyczną w ramach pakietów medycznych.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych − dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy zawartej między Administratorem a firmą świadczącą usługi medyczne lub do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.
 7. Odbiorcy danych – zebrane dane osobowe będą udostępnione firmie, z którą Administrator zawarł umowę na opiekę medyczną w ramach pakietów medycznych, organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa; do Pani/Pana danych będą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora.
 8. Prawa związane z przetwarzaniem danych − przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 9. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można  wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celach określonych niniejszą klauzulą jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości objęcia Pani/Pana opieką medyczną w ramach pakietów medycznych.

§12

Dodatkowe informacje

Na stronie internetowej Instytutu został udostępniony formularz, za którego pomocą możecie Państwo wystąpić z wnioskiem o realizację swoich praw.

Uzupełnione wnioski można składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby Instytutu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@iung.pulawy.pl przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego wniosku.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz może być uzależnione np. od tego, czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi.

Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania. Niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności, poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

O przyczynach, przez wzgląd na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku, zostaniecie bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnione do odbioru danych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego administratora danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji w zakresie możliwości przeniesienia danych.

§ 13

Przepisy końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2021 roku do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13–14 Rozporządzenia . Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, zawsze w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content