Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest prowadzona przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), który pełni rolę lidera oraz Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (IA PAN), Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB), którzy są partnerami uczestniczącymi w prowadzeniu szkoły doktorskiej.

Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie w 6 dyscyplinach naukowych:

 1. matematyka
 2. nauki biologiczne
 3. nauki chemiczne
 4. nauki fizyczne
 5. nauki o Ziemi i środowisku
 6. rolnictwo i ogrodnictwo

Dyscypliny matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku reprezentuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo reprezentują IA PAN oraz IUNG-PIB.

Doctoral School of Quantitative and Natural Studies is run by Maria Curie-Sklodowska University in Lublin (UMCS), which is the leading institution, as well as Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics of the Polish Academy of Sciences in Lublin (IA PAN), Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences in Krakow and the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy (IUNG-PIB), which are partners in running the PhD school.

Doctoral School provides education in 6 academic disciplines:

 1. mathematics
 2. biological sciences
 3. chemical sciences
 4. physical sciences
 5. earth and environmental sciences
 6. agriculture and horticulture

The disciplines of mathematics, biological sciences, chemical sciences, physical sciences, earth and environmental sciences are headed by Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

Disciplines of agriculture and horticulture are headed by IA PAN and IUNG-PIB..


Aktualności

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłasza nabór doktorantów do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS w Lublinie na rok akademicki 2023/2024 do następujących tematyk badawczych:

Tematyka pracy Opiekunowie naukowi/promotorzy
Mikrobiom ryzosfery i endoryzosfery roślin ruderalnych i jego rola w biernej i czynnej remediacji gleb silnie zdegradowanych i długotrwale zanieczyszczonych ropą naftową.
(Microbiome of the rhizosohere and endorhizosphere of ruderal plants and their role in passive and active remediation of soils heavy degraded and historically contaminated with crude oil)
Zakład Mikrobiologii Rolniczej
dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB

Finansowanie stypendium doktoranckiego:

Temat 1 – Doktorant będzie zaangażowany w ramach projektu NCN Nr: 2022/45/B/NZ8/02398
Stypendium 4500,00 zł brutto/miesiąc/36 miesięcy (stypendium doktoranckie będzie w 50% finansowane ze środków zewnętrznych grantu); po zakończeniu okresu realizacji projekt Doktorantowi przysługuje ustawowa kwota stypendium, tj. 37% wysokości wynagrodzenia profesora; 2667,70 zł brutto przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śród-okresową), 57% wynagrodzenia profesora; 4109,70 zł brutto w następnych dwóch latach po ocenie śród-okresowej.

Terminarz rekrutacji

20.11.2023 – uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;

15.12.2023 – zakończenie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkoły Doktorskiej, ul. Weteranów 18, II piętro, pok. 7;

18-20.12.2023 – rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami;

22.12.2023 – ogłoszenie wyników.

Więcej informacji (dokumenty, procedury, terminy) dostępne na stronie UMCS Szkoły doktorskiej.
W przypadku pytań – kontakt do Koordynatora Szkoły Doktorskiej w IUNG-PIB


Rekrutacja

Warunki rekrutacji

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Uchwała rekrutacyjna IUNG-PIB

Zał. 1 Szczegółowe zasady oceny kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Zał. 2 Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego przez cudzoziemców

Szkoła Doktorska – plan ENG

Program kształcenia 2024 – 2025


Podmioty tworzące Szkołę Doktorską

 

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,
Lider

 

Instytut Agrofizyki im. Bogdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

More information at: UMCS – doctoral-school


Nasi doktoranci

Doktorant Okres kształcenia Tematyka pracy doktorskiej Opiekun/Promotor
Mgr Karolina Smytkiewicz  2019-2023 Poszukiwanie możliwości zwiększenia plonowania grochu siewnego (Pisum sativum L.) poprzez usprawnienie procesu symbiotycznego wiązania azotu.
Looking for possibility of pea yielding increase (Pisum sativum L.) by improving of symbiotic nitrogen fixation process.
Prof. dr hab. Janusz Podleśny
Zakład Uprawy Roślin Pastewnych IUNG-PIB
Mgr Dominika Gmur 2020-2024 Ocena ryzyka środowiskowego związanego z obecnością pierwiastków ziem rzadkich w glebach i odpadach oraz możliwości ich odzysku w procesie fitoremediacji.
Evaluation of environmental risk related to rare earth elements in soil and waste and potential for their recovery through phytoremediation.
Dr hab.Grzegorz Siebielec
Zakład Gleboznawstwa
Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB
Mgr Tianjing Ren 2021-2025 Udział rozpuszczalnej materii organicznej (RMO) w przemianach azotu i fosforu w glebach o różnym sposobie użytkowania.
Contribution of dissolved organic matter (DOM) in transformation of nitrogen and phosphorus in soils under different land uses.

Dr hab. Bożena Smreczak
Zakład Gleboznawstwa
Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB

Mgr Rafał Winiarski 2023-2027 Występowanie suszy rolniczej w Polsce – wskaźniki termalne – uwarunkowania i możliwości monitoringu z wykorzystaniem metod zdalnych.
Evaluation of agricultural drought in Poland using thermal indices – conditions and possibilities of monitoring using remote sensing methods

Dr hab. Jerzy Kozyra
Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB
Dr Anna Nieróbca
Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki


Kontakt:

Koordynator Szkoły Doktorskiej w IUNG-PIB

Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB
e-mail: Beata.Szewczyk@iung.pulawy.pl
tel. 81 4786 803 

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content