Dyrektor RZD Werbkowice: dr inż. Piotr Kozera

Kontakt:
RZD Werbkowice
ul. Parkowa 6, 22-550 Werbkowice
tel.: 84 657 23 40
e-mail: RZD.Werbkowice@iung.pulawy.pl

Zakład położony jest w gminie Werbkowice (woj. lubelskie), w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. Rzeźba terenu falista, część pól uprawnych na stokach o kształcie wypukłym. W skład zakładu wchodzą dwa obiekty – Werbkowice i Kotorów. Użytki rolne cechują się dużym udziałem trwałych użytków zielonych (ok. 50% powierzchni), położonych w dolinie rzeki Huczwy. Występuje duża zmienność pokrywy glebowej; na gruntach ornych dominują czarnoziemy (zdegradowane i deluwialne) oraz gleby brunatne, a w siedliskach łąkowych – gleby torfowe i murszowate. W przypadku gruntów ornych przeważają kompleksy pszenne bardzo dobre i dobre (kl. I-IIIb), zaś użytki zielone są głównie średniej i słabej jakości (kl. IV-V). Warunki agroklimatyczne w okresie wegetacji roślin są zbliżone do optymalnych z okresami posusznymi. 

Werbkowice są zakładem o dużym stopniu specjalizacji w zakresie chowu bydła mlecznego. Udział produkcji zwierzęcej (mleko i żywiec) w wartości towarowej produkcji brutto w ostatnich latach wynosił średnio 85%. Pomieszczenia inwentarskie spełniają normy UE dotyczące dobrostanu zwierząt. Produkcja mleka przekracza 9 tys. l rocznie od krowy. Dodatkowo na małą skalę prowadzone są chów koni i hodowla owiec. Na gruntach ornych uprawia się rośliny towarowe – pszenice (ozimą i jarą) i buraka cukrowego, a także jako uzupełnienie bazy paszowej dla bydła ‒ kukurydzę na kiszonkę i mieszankę motylkowato-trawiastą. Udział zbóż w strukturze zasiewów wynosi około 35%, plony ziarna pszenicy osiągają poziom ok. 7 t∙ha-1, a plony korzeni buraka cukrowego 61 t∙ha-1. Poziom nawożenia mineralnego niski (ok. 105 kg NPK∙ha-1 UR), głównie z powodu dość obfitego nawożenia pól uprawnych obornikiem i gnojowicą pochodzącymi z własnej produkcji zwierzęcej.

Oprócz doświadczalnictwa polowego ważnym elementem są badania organizacyjno-ekonomiczne i prace związane z oceną technologii produkcji roślinnej (burak cukrowy, pszenica ozima) oraz analizy ekonomiczne działalności gospodarczej zakładu. Realizowane są także prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (5 wdrożeń praktyk niskoemisyjny). 

Ponadto zakład współpracuje z ośrodkami naukowo-edukacyjnymi oraz izbami rolniczymi i sąsiadującymi producentami rolnymi.

Pozostałe Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB: link

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Skip to content