Dyrektor RZD Wielichowo: mgr inż. Urszula Koziołek

Kontakt:
RZD Wielichowo
ul. Ziemińska 1, 64-050 Wielichowo
tel./fax: 61 443 30 03
e-mail: RZD.Wielichowo@iung.pulawy.pl

Zakład zlokalizowany jest w gminie Wielichowo (woj. wielkopolskie), na granicy Pojezierza Poznańskiego i Doliny Środkowej Obry. Rzeźba terenu przeważnie płaska z łagodnymi zboczami o niewielkich spadkach.

Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w rejonie położenia Wielichowa jest mało korzystna dla produkcji rolniczej (gleby lekkie, dość duża częstotliwość susz, znaczne niedobory wody w okresie  wegetacji roślin, erozja wietrzna gleb). Grunty orne zajmują 82% powierzchni użytków rolnych i cechują się dużą mozaikowatością. Pola uprawne położone na obszarze ponad doliną Obry z dominacją gleb płowych i brunatnych wyługowanych należą głównie do kompleksów żytnich (4, 5, 6 i 7). Natomiast na zboczu doliny Obry większy udział mają gleby brunatne wyługowane, poniżej zlokalizowane są czarne ziemie, a w samej dolinie dominują gleby brunatne wyługowane. Na tym obszarze występują gleby lekkie i bardzo lekkie (kompleksy żytnie od 4 do 9). Użytki zielone położone w dolinie Obry na glebach murszowatych są średniej jakości (kl. IV-VI). Grunty orne mają niską bonitację, klasy IVa, IVb, V i VI, co stanowi 92% ich powierzchni.

Wielichowo jest gospodarstwem bezinwentarzowym ukierunkowanym na produkcję zbóż, których udział w wartości produkcji towarowej brutto wynosi około 52%. W strukturze zasiewów dominują (ok. 74%) zboża ozime (pszenica, pszenżyto, żyto); uprawiane są także rzepak ozimy, burak cukrowy, len i gorczyca na nasiona. W ostatnich latach przeciętny poziom plonowania pszenicy ozimej przekraczał 5 t∙ha-1 (zbóż ogółem – ok. 4,5 t∙ha-1), a w przypadku buraka cukrowego osiągał przeciętnie ok. 67 t∙ha-1. Pszenicę, rzepak, burak cukrowy i len uprawia się na lepszych glebach. Nawożenie mineralne jest na dość niskim poziomie, zbliżonym do 160 kg NPK∙ha-1 UR.

W zakładzie, oprócz produkcji rolniczej i doświadczeń polowych, ważnym elementem są badania organizacyjno-ekonomiczne i prace związane z oceną technologii produkcji roślinnej (pszenżyto ozime, żyto ozime, rzepak ozimy) oraz analizy ekonomiczne działalności gospodarczej. Ponadto realizowane są prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (4 wdrożenia praktyk niskoemisyjnych). 

Pozostałe Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB: link

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Skip to content