Notatka z CCLXXXII posiedzenia Rady Naukowej IUNG-PIB 05.03.2024


W dniu 5 marca 2024 r. odbyło się CCLXXXII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB. Obrady prowadził przewodniczący RN prof. dr hab. Artur Zdunek. Zmianie uległ skład Rady Naukowej IUNG-PIB. Nowymi członkami RN zostali Magdalena Nowicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w miejsce mgr Mateusza Balcerowicza) oraz dr hab. Paweł Chmieliński z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (w miejsce prof. dr hab. Tomasza Stuczyńskiego). Podczas obrad wręczono dr Annie Depta dyplom uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych. Członkowie Rady Naukowej pozytywnie zaopiniowali kandydaturę dr hab. Aleksandry Ukalskiej – Jarugi na zastępcę Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych oraz kandydaturę dr hab. Jarosława Stalengi, na zastępcę Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną. Pozytywnie zaopiniowano także zmianę recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Agnieszki Klimkowicz-Pawlas oraz wyznaczono recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Beaty Bartosiewicz. Rada Naukowa podjęła także uchwałę w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Woźniak na stanowisku starszego specjalisty badawczo-technicznego w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej. W skład grupy mentorów w IUNG-PIB wszedł prof. dr hab. Wiesław Oleszek. Członkowie RN zaopiniowali uchwałę w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024/2025 oraz zmiany w Regulaminie Szkoły Doktorskiej. Pozytywnie zaopiniowano również dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gdańsk-Sobieszewo, gruntów rolnych wchodzących w skład Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach oraz sprzedaży działek wchodzących w skład RZD „Kępa” w Puławach.


Notatka z CCLXXXI posiedzenia Rady Naukowej IUNG-PIB 27.11.2023


W dniu 27 listopada 2023 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się CCLXXXI posiedzenie Rady Naukowej.

Podczas posiedzenia przedstawiono informację o działaniach podjętych od ostatniego posiedzenia Rady Naukowej. Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia członków Komisji habilitacyjnej Pani dr Agnieszki Klimkowicz-Pawlas oraz w sprawie nadania mgr inż. Elżbiecie Fijoł – Adach stopnia naukowego doktora nauk rolniczych. Wszczęto postępowanie doktorskie mgr inż. Karoliny Smytkiewicz- Buzak oraz podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr inż. Beaty Bartosiewicz. Członkowie Rady Naukowej podjęli uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postepowaniu doktorskim mgr Rafała Winiarskiego. Ponadto zaopiniowano zmiany w „Regulaminie przygotowywania rozpraw doktorskich w formie zbioru publikacji naukowych”, a także zaopiniowano plan działalności IUNG-PIB w Puławach na rok 2024 oraz kierunkowy plan tematyczny badań naukowych i prac rozwojowych IUNG-PIB. Podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania korekty planu finansowego Instytutu na rok 2023 oraz przeprowadzono głosowania w sprawie zaopiniowaniem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Dyplomy uzyskania stopnia doktora habilitowanego odebrali Pani dr hab. Aleksandra Ukalska – Jaruga oraz Pan dr hab. Jan Jadczyszyn. Dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora otrzymała Pani dr Elzbieta Fijoł – Adach.


Notatka z CCLXXVI posiedzenia Rady Naukowej IUNG-PIB w dniu 17 listopada 2021 r.


Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB kadencji 2021 – 2025

17 listopada 2021 roku w Sali Kongresowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego miało miejsce CCLXXVI posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, będące jednocześnie inauguracyjnym posiedzeniem Rady Naukowej IUNG-PIB kadencji 2021 – 2025. Posiedzenie otworzył prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor  IUNG-PIB, wręczając wraz z Panią Magdaleną Maciejewską – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW  akty powołania oraz wyboru na członków Rady Naukowej IUNG-PIB. Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń państwowych pracownikom Instytutu. Złotym medalem za długoletnią służbę, nadanym na mocy postanowienia Prezydenta RP, została odznaczona dr Urszula Skomra, a srebrnym medalem za długoletnią służbę – dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB. Dr Marcin Przybyś został odznaczony Odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. W dalszej części posiedzenia dr hab. Jerzy Żuchowski odebrał z rąk Dyrektora IUNG-PIB dyplom doktora habilitowanego nauk rolniczych.

W dalszej części obrad poprowadzonej przez prof. dr hab. Jerzego Księżaka pozytywnie zaopiniowano Regulamin Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na kadencję 2021-2025 oraz dokonano wyboru Przewodniczącego RN, Zastępców, Sekretarza, członów Prezydium oraz przewodniczących i członków Komisji Rady Naukowej.

Miło nam poinformować, iż Przewodniczącym Rady Naukowej kadencji 2021 – 2025 został prof. dr hab. Artur Zdunek z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Na zastępców przewodniczącego zostali wybrani dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB oraz prof. dr hab. Janusz Podleśny. Na funkcję Sekretarza RN w kadencji 2021-2025 została wybrana dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB, a członkami Prezydium RN zostali prof. dr hab. Barbara Kołodziej oraz prof. dr hab. Jerzy Grabiński. Przewodniczenie Komisji d/s Rozwoju Kadry Naukowej powierzono prof. dr hab. Grażynie Podolskiej, Przewodniczącym Komisji d/s Działalności Badawczej i Rozwoju Instytutu został dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIB, a Przewodniczącym Komisji d/s Ekonomiczno-Finansowych – prof. dr hab. Jerzy Księżak.

Posiedzenie Rady Naukowej zakończyła prezentacja przedstawiona przez prof. dr hab. Wiesława Oleszka, Dyrektora IUNG-PIB, dotycząca informacji na temat działalności i roli Instytutu w badaniach rolniczych oraz bieżącej sytuacji Instytutu.


Notatka z CCLXXV posiedzenia Rady Naukowej IUNG-PIB w dniu 22 czerwca 2021 r.


Na początku posiedzenia Rady Naukowej dokonano wręczenia dyplomów doktora habilitowanego – dr hab. Annie Trojak-Goluch i dr hab. Iwonie Kowalskiej oraz dyplomu doktora – dr Agacie Witorożec. Następnie zaopiniowano pozytywnie sprawozdanie finansowe Instytutu za 2020 r., które wykazało wynik dodatni, oraz plan finansowy na 2021 r. Zaopiniowano również wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Instytutu. Następnie przyjęto Regulamin wyborów do Rady Naukowej IUNG-PIB na kadencję 2021-2025. Przewodniczący Komisji RN ds.Rozwoju Kadry Naukowej – prof. dr hab. Stefan Martyniuk przedstawił wyniki oceny okresowej pracowników naukowych i badawczo-technicznych, które dla większości pracowników były pozytywne. Rada przyjęła również Regulamin oceny okresowej pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w IUNG-PIB. W dalszej części posiedzenia zatwierdzono Indywidualny Plan Badawczy mgr Dominiki Gmur – doktorantki Szkoły Doktorskiej. Zaopiniowano kandydaturę prof. dr hab. Anny Podleśnej na funkcję kierownika Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG-PIB. Następnie Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Wiesław Oleszek przedstawił krótką informacje o bieżącej sytuacji Instytutu i zamierzeniach na przyszłe lata. Na koniec wręczył Członkom Rady dyplomy z podziękowaniem za pracę w kadencji 2017-2021.

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content