Notatka z CCLXXV posiedzenia Rady Naukowej IUNG-PIB w dniu 22 czerwca 2021 r.


Na początku posiedzenia Rady Naukowej dokonano wręczenia dyplomów doktora habilitowanego – dr hab. Annie Trojak-Goluch i dr hab. Iwonie Kowalskiej oraz dyplomu doktora – dr Agacie Witorożec. Następnie zaopiniowano pozytywnie sprawozdanie finansowe Instytutu za 2020 r., które wykazało wynik dodatni, oraz plan finansowy na 2021 r. Zaopiniowano również wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Instytutu. Następnie przyjęto Regulamin wyborów do Rady Naukowej IUNG-PIB na kadencję 2021-2025. Przewodniczący Komisji RN ds.Rozwoju Kadry Naukowej – prof. dr hab. Stefan Martyniuk przedstawił wyniki oceny okresowej pracowników naukowych i badawczo-technicznych, które dla większości pracowników były pozytywne. Rada przyjęła również Regulamin oceny okresowej pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w IUNG-PIB. W dalszej części posiedzenia zatwierdzono Indywidualny Plan Badawczy mgr Dominiki Gmur – doktorantki Szkoły Doktorskiej. Zaopiniowano kandydaturę prof. dr hab. Anny Podleśnej na funkcję kierownika Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG-PIB. Następnie Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Wiesław Oleszek przedstawił krótką informacje o bieżącej sytuacji Instytutu i zamierzeniach na przyszłe lata. Na koniec wręczył Członkom Rady dyplomy z podziękowaniem za pracę w kadencji 2017-2021.