Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (Raport-zD)

Stan na dzień 01.01.2021 r.

Dostępność cyfrowa

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej IUNG-PIB.  

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 28.01.2021.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2021.  

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • wybrane dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, zostały wykonane w kilku komórkach organizacyjnych co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
 • dokumenty mogą być częściowo niedostępne z uwagi na fakt, że: opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pochodzą z różnych źródeł, są to dokumenty bardzo obszerne i złożone.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.01.2021. Deklaracja dotycząca dostęności cyfrowej została sporządzona przez firmę Partium Spółka z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Monika Kowalik, mkowalik@iung.pulawy.pl .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 4786 733.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki .

Dostępność architektoniczna

Pałac Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8

 • Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest jedno miejsce parkingowe zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych INCBR w Puławach, ul. Krańcowa 8

 • Obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada schodów wejściowych. Istnieje możliwość skorzystania z windy. Jest przystosowana toaleta oraz parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Centrum Szkoleniowo Kongresowe w Puławach, al. Królewska 17

 • Budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu od części szkoleniowej. W obiekcie są windy. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W celu dostania się do części szkoleniowej można skorzystać z podjazdu, jakim dysponuje restauracja znajdująca się obecnie w dzierżawie. W wynajętej części hotelowej i restauracyjnej są dostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe informacje

 • Na teren obiektów użytkowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy nie istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
 • Instytut nie zapewnia tłumacza języka migowego.
 • Nie posiadamy głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Nie posiadamy pętli indukcyjnych.
 • W budynkach Instytutu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/.

Ostatnia aktualizacja 30.03.2021 r., sporządziła Monika Kowalik

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content