Współpraca IUNG-PIB ze szkołami rolniczymi

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach od wielu lat aktywnie współpracuje ze szkołami rolniczymi, wspierając uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i wykorzystywaniu w procesie kształcenia nowoczesnej wiedzy i umiejętności. Współpraca ta zapoczątkowana w roku 2010 zaleceniami kierownictwa MRiRW, stanowi jeden z elementów prowadzonej szeroko działalności upowszechnieniowej Instytutu i jest dobrym sposobem jego promocji. Tak jak w poprzednich latach przebiega ona na wielu płaszczyznach, ale jej głównym zadaniem jest transfer innowacji i wiedzy do praktyki rolniczej, także w procesie kształcenia uczniów szkół rolniczych. Dlatego tak duże znaczenie mają coroczne konsultacje obu stron podpisanych porozumień co do formy i treści współpracy oraz końcowe ustalanie harmonogramu podejmowanych działań edukacyjnych. Po podpisaniu dwóch porozumień w roku 2024 (ZSCKR Radymno i ZSCKR Gorzów Wielkopolski) oraz ustaleniu harmonogramu działań edukacyjnych obecnie realizowana jest współpraca ze wszystkimi (63) szkołami rolniczymi podległymi i nadzorowanymi przez MRiRW (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wykaz-szkol-rolniczych oraz dodatkowo z 5 szkołami rolniczymi, które są prowadzone i nadzorowane przez samorządy oraz stowarzyszenia lokalne (ZSA Klementowice, ZSR Wola Osowińska, ZSRT Zwoleń, ZSZ Barlewiczki, ZSZ Hrubieszów).Największa liczba szkól rolniczych podlegajacych pod MRiRW znajduje się w woj. Lubelskim (7) i tu tez kierunki kształcenia uczniów obejmują głównie kierunki rolnicze (technik rolnik, technik mechanizacji i agrotroniki) w odróżnienia od wielu wprowadzanych obecnie w szkołach kierunków mało związanych bezpośrednio z praktyką rolniczą (technik żywienie usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu).W skali kraju na 63 szkoły rolnicze podległe MRiRW tylko 33 ma w swojej ofercie kształcenia  kierunek  –technik rolnik.

Aktualna lista szkół Ministerstwa Rolnictwa

Pobierz plik PDF ze strony MRiRW (aktualność na dzień 1 marca 2024 r.)

  1.  Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych poprzez udostępnienie biblioteki naukowej oraz księgarni internetowej Instytutu

Działania podjęte w ramach tego zadania polegają na przedstawieniu szkołom oferty wydawniczej (w tym oferty księgarni internetowej) wraz z bezpłatnymi publikacjami cyfrowymi do pobrania. Istnieje też możliwość przesłania nauczycielom i uczniom wybranych prac naukowych w wersji elektronicznej.

  1. Uczestnictwo nauczycieli i uczniów w seminariach, warsztatach i konferencjach organizowanych przez IUNG-PIB

Wszystkie szkoły objęte programem są informowane na bieżąco o możliwościach uczestnictwa uczniów oraz nauczycieli w różnego rodzaju spotkaniach (warsztaty, seminaria) organizowanych przez IUNG-PIB oraz zakłady doświadczalne Instytutu.

 W ramach cyklicznego majowego wydarzenia realizowanego przez IUNG-PIB jakim są „Dni Otwartych Drzwi” pracownicy naukowi Instytutu w formie wykładów przedstawiają bogatą i różnorodną ofertę tematyczną, która cieszy się dużym zainteresowaniem przybyłych uczniów i nauczycieli szkół rolniczych. W roku 2023 w wydarzeniu tym uczestniczyła młodzież z 4 szkól rolniczych. Podczas drugiego wydarzenia organizowanego we wrześniu („ Lubelski Festiwal Nauki”) uczniowie mogą oprócz wysłuchania wykładów zwiedzać także wybrane zakłady naukowe. Jak pokazuje praktyka, duża część wiedzy rolniczej zostaje przekazywana uczniom i nauczycielom podczas plenerowych wydarzeń (warsztatów) organizowanych na terenie zakładów doświadczalnych Instytutu (RZD „Kępa” oraz RZD Werbkowice”) oraz wydarzeń o zasięgu krajowym takich jak: targi rolnicze , dożynki i ‘Dni Pola”. Warsztaty terenowe dedykowane uczniom i nauczycielom szkół rolniczych są organizowane corocznie we wrześniu na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” – gospodarstwo Osiny („Dzień kukurydzy i sorga”) przez Zakład Uprawy Roślin Pastewnych IUNG-PIB.

W 2022 roku na prośbę nauczycieli ze szkoły rolniczej (ZSCKR Leśna Podlaska) zostały zorganizowane i przeprowadzone w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym „Kępa” warsztaty polowe nt. „Dobrych praktyk rolniczych”. Także w tym roku na terenie RZD „Kępa” odbyły się warsztaty zatytułowane „Rolnictwo 4.0 w aspekcie ochrony gleb i racjonalnego nawożenia” Uczestnikami tych warsztatów była kadra oraz młodzież siedmiu szkół rolniczych (ZSCKR Leśna Podlaska, ZSCKR Okszów, ZSCKR Korolówka, ZSCKR Radom, ZSCKR Sandomierz, ZSCKR Sokołów Podlaski, ZSCKR Potoczek).Jesienią roku 2023 miały miejsce warsztaty specjalnie dedykowane szkołom rolniczym zatytułowane Gospodarowania glebową materią organiczną w warunkach zmieniającego się klimatu”. W tym wydarzeniu uczestniczyło 80 osób z 4 szkół rolniczych. To tylko niektóre przykłady współpracy w ramach realizacji tego ustalonego ze szkołami zadania.

  1. Popularyzowanie wśród uczniów i nauczycieli wiedzy z zakresu nowoczesnego gospodarowania w formie prelekcji i wykładów prowadzonych przez pracowników Instytutu w szkołach rolniczych

 Oprócz warsztatów naukowych organizowanych w siedzibie Instytutu są też i takie wydarzenia, które zgodnie z zawartym porozumieniem są organizowane bezpośrednio w szkołach. W roku 2019 w Zespole Szkól Rolniczych w Jabłoniu (woj. lubelskie) odbyły się warsztaty zatytułowane ‘Formy i kierunki współpracy IUNG-PIB ze szkołami i praktyką rolniczą”. Na terenie szkoły rolniczej w Różańcu (woj. Lubelskie) odbyły się dwie konferencje, pierwsza zatytułowana „Lubelszczyzna spichlerzem” oraz „Rolnictwo ekologiczne w świetle strategii Zielonego Ładu” a także warsztaty naukowe „Dobre praktyki płodozmianowo-nawozowe w rolnictwie ekologicznym

  1. Umożliwienie uczniom zapoznania się ze strukturą organizacyjną Instytutu oraz z zakresem prac zakładów naukowych i doświadczalnych

Realizacja tego zadania jest prowadzona przez cały rok szkolny. W ramach tego działania uczniowie szkół rolniczych biorą udział w organizowanych przez Instytut cyklicznych wydarzeniach takich jak: „Dni Otwartych Drzwi” oraz „Lubelski Festiwal Nauki”. Na tych corocznych spotkaniach uczniowie zapoznają się z bogatą tematyką wykładów oraz ze strukturą organizacyjną Instytutu .

  1. Przekazywanie do szkolnych bibliotek materiałów i opracowań prezentujących działalność Instytutu

 Do szkół rolniczych kilka razy w roku wysyłamy zestawy różnego rodzaju materiałów edukacyjnych oraz promujących działalność Instytutu. W skład wysyłanych publikacji wchodzą: instrukcje upowszechnione, materiały szkoleniowe, monografie oraz „Studia i Raporty IUNG-PIB”. O skali tego przedsięwzięcia mówi liczba 2100 egzemplarzy wysłanych w roku szkolnym 2021/2022 pozycji wydawniczych (instrukcje, poradniki, monografie) .        

  1. Możliwość odbywania praktyk zawodowych młodzieży szkolnej w IUNG-PIB oraz w zakładach doświadczalnych Instytutu

W roku 2012 grupa uczniów (ZSCKR Henryków, ZSCKR Bobowicko woj. Lubuskie) odbywała praktyki na terenie Zakładu Doświadczalnego „Kępa” a od 2019 roku grupy uczniów ( ZSCKR Radom, ZST Zwoleń) odbywają praktyki zawodowe  w RZD Grabów.

  1. Podejmowanie w miarę możliwości wszelkich innych działań mających na celu wzrost poziomu wiedzy i umiejętności oraz podniesienie poziomu jakości pracy szkoły

Ważną rolę w realizacji tego działania spełnia aktualizowana strona internetowa Instytutu www.iung.pl, dedykowana również szkołom rolniczym, która oprócz bieżących informacji o działalności Instytutu udostępniała bogate zasoby wiedzy rolniczej przydatne w programach edukacyjnych szkół. Szkoły rolnicze wielokrotnie korzystały z informacji zawartych na tej stronie, a także obszernej oferty wydawniczej księgarni internetowej (https://esklep.iung.pl/), z poradników i zaleceń rolniczych oraz programów doradczych zamieszczonych na stronie internetowej. W realizację tego punktu współpracy wpisują się także długotrwałe (10 lat) kontakty ze szkołą rolniczą (ZSCKR) w Studzieńcu (woj. mazowieckie), gdzie została zainstalowana przez Instytut niewielka stacja meteorologiczna, która pozwala na wspólne prowadzenie badań oraz obserwacji meteorologicznych.

Realizowana przez IUNG-PIB współpraca ze szkołami rolniczymi przynosi obu stronom wiele korzyści i nowe doświadczenia. Cieszy fakt, iż przedstawiciele szkół rolniczych wysoko oceniają przedstawianą ofertę Instytutu oraz jej przydatność w procesach dydaktycznych. Informacje o działaniach realizowanych wspólnie z IUNG-PIB umieszczane na stronach internetowych szkół również stanowią dobrą formę promocji współpracy z Instytutem. Zgodnie z ustaleniami podpisanych porozumień o współpracy, na początku nowego roku szkolnego planowane jest opracowanie kolejnego wspólnego harmonogramu przedsięwzięć edukacyjnych w celu kontynuacji i ulepszania metod transferu wiedzy z Instytutu do szkół rolniczych.

Aktualności

Światowy Dzień Dziecka na stacji meteorologicznej w IUNG-PIB

Wszystkim dzieciom, nie tylko w tym szczególnym dniu, życzymy otwartych serc i umysłów, abyście mogli czerpać wiedzę, rozwijać się i zdobywać nowe umiejętności. Niech każda przeszkoda, na jaką natraficie, stanie się okazją do nauki i wzrostu. Wierzymy, że macie w sobie niezwykłe moce, które pozwolą wam osiągnąć wszystko, czego pragniecie.

Czytaj więcej >

Dni Otwartych Drzwi IUNG-PIB 2023

Tradycyjnie w ostatnim tygodniu maja, w tym roku w dniach 22-26 V 2023 r., zapraszamy szkoły, szczególnie rolnicze, doradców oraz grupy zainteresowane aktywnością IUNG-PIB na Dni Otwartych Drzwi 2023.

Czytaj więcej >
Skip to content