MacroBil

Program MacroBil  tworzy bilans składników pokarmowych (N, P, K) w gospodarstwie „na powierzchni pola”.
W bilansie po stronie przychodu uwzględnia się następujące źródła dopływu składnika do gleby: 

  1. nawozy mineralne,
  2. nawozy naturalne,
  3. nawozy organiczne,
  4. przyorane produkty uboczne roślin uprawnych,
  5. biologiczne wiązanie azotu (resztki pożniwne roślin motylkowatych, przyorane poplony motylkowate)
  6. opad atmosferyczny. 

Po stronie rozchodu uwzględnia się pobranie składnika w plonach.
Program pomocny i w realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. z 2003 r. nr 4, poz. 44).  

NawSald

Program NawSald jest adresowany do producentów rolnych oraz doradców rolniczych, jako narzędzie do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwach rolnych dla gruntów ornych w zgodzie z zasadami zrównoważonej gospodarki składnikami mineralnymi.
W gospodarstwach zrównoważonych nawożenie mineralne należy traktować, jako uzupełnienie nawożenia organicznego. Podstawą zrównoważonego nawożenia jest możliwie precyzyjne określenie ilości dostępnych w gospodarstwie nawozów naturalnych oraz ilości zawartych w nich składników pokarmowych. Integralną częścią programu NawSald jest moduł umożliwiający symulowanie produkcji  nawozów naturalnych na podstawie informacji o produkcji zwierzęcej w gospodarstwie. Obliczona ilość nawozów naturalnych powinna być rozdysponowana na poszczególne pola w gospodarstwie.

Program umożliwia  ocenę wpływu nawożenia na środowisko przez kontrolę salda bilansu składników wyznaczane metodą „na powierzchni gleby”. Dodatnia wartość salda wskazuje, że dopływ składników pokarmowych na danym polu przewyższa ich pobranie z plonami. Wartość ujemna oznacza, że pobranie przez rośliny jest większe od dopływu składników.

Dawki nawozów mineralnych są wyliczane, jako różnica pomiędzy potrzebami pokarmowymi roślin a ilością składników wnoszonych do gleby w nawozach naturalnych i dopływających z innych źródeł (przyorane produkty uboczne, wiązanie azotu przez rośliny motylkowate, opad atmosferyczny) uwzględniana jest również zawartość składników w glebie.
Program NawSald ma charakter systemu wspierania decyzji. Rolnik lub doradca może korygować wielkość dawek nawozów wyliczonych przez program, skutki wprowadzonych zmian uwidaczniają się w wielkości salda składników, zatem może je kontrolować.

Plano RSN

Program Plano RSN jest narzędziem do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwach rolnych uczestniczących w programach rolno-środowiskowych a także może być wykorzystywany do tych celów w gospodarstwach zlokalizowanych na OSN.

Integralną częścią programu jest moduł umożliwiający symulowanie produkcji nawozów naturalnych na podstawie informacji o produkcji zwierzęcej w gospodarstwie. Obliczona ilość nawozów naturalnych powinna być rozdysponowana na poszczególne pola w gospodarstwie tak by nie przekroczyć dopuszczalnej rocznej dawki 170 kg azotu.
Dawki nawozów mineralnych są wyliczane jako różnica pomiędzy potrzebami pokarmowymi roślin a ilością składników wnoszonych do gleby w nawozach naturalnych i dopływających z innych zródeł (przyorane produkty uboczne, wiązanie azotu przez rośliny motylkowate, opad atmosferyczny).

Program umożliwia pełną kontrolę dopływu składników na pole. Tworzy też bilans składników NPK metodą „na powierzchni pola” dla całego gospodarstwa.


Koszt każdego z programów to: 250 zł + 23% VAT.

Jest to dożywotnia licencja na jedno stanowisko komputerowe.

Programy nie posiadają wersji DEMO.

W przypadku zakupu większej ilość licencji – rabat.


Kontakt w sprawie programów komputerowych

E-mail: Adrian.Matczuk@iung.pulawy.pl
Tel: 814 786 755

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content