I. Rada Naukowa:

 1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym  Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
 2. Rada jest uprawniona do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk  rolniczych  w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

II. Zadania Rady Naukowej:

 1. uchwalanie statutu instytutu;
 2. opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza  naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym,  odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
 3. opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz    finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
 4. zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 5. opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
 6. opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 7. opiniowanie rocznego planu finansowego;
 8. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 9. opiniowanie podziału zysku instytutu;
 10. opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 11. opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
 12. przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
 13. wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu;
 14. opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich; 
 15. opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami 
 16. własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 17. inne zadania przewidziane w ustawie o instytutach badawczych (Dz. U. 2018, poz. 736 z późn. zm. ,  pkt. 18-20).

Skład Rady Naukowej IUNG-PIB – kadencja 2021-2025

Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności instytutu.

Skip to content