I. Rada Naukowa:

 1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym  Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
 2. Rada jest uprawniona do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk  rolniczych  w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

II. Zadania Rady Naukowej:

 1. uchwalanie statutu instytutu;
 2. opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza  naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym,  odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
 3. opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz    finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
 4. zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 5. opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
 6. opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 7. opiniowanie rocznego planu finansowego;
 8. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 9. opiniowanie podziału zysku instytutu;
 10. opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 11. opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
 12. przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
 13. wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu;
 14. opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich; 
 15. opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami 
 16. własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 17. inne zadania przewidziane w ustawie o instytutach badawczych (Dz. U. 2018, poz. 736 z późn. zm. ,  pkt. 18-20).

Skład Rady Naukowej IUNG-PIB – kadencja 2021-2025

Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności instytutu.

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content