Kierownik

Roman Izdebski
tel. 81 4786 977
tel. kom. 501 183 066
e-mail: rizdebski@iung.pulawy.pl

Zakres działalności działu

 1. Realizuje bieżącą działalność w zakresie gospodarki remontowej i inwestycyjnej;
 2. Nadzoruje inwestycje budowlane i remonty realizowane przez Instytut;
 3. Opracowuje plany remontów i inwestycji;
 4. Współpracuje z koordynatorami projektów, instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi, pośredniczącymi i finansującymi;
 5. Przygotowuje założenia, wytyczne oraz uzgodnienia z użytkownikami do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej inwestycji i remontów budynków;
 6. Bierze udział w pracach związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji;
 7. Przyjmuje, ewidencjonuje, gromadzi i udostępnia dokumentację techniczną obiektów istniejących oraz dokumentację projektów, o których mowa w pkt 4;
 8. Uczestniczy w odbiorach technicznych obiektów oraz przygotowuje dokumentację dotyczącą ich włączenia do składników majątkowych Instytutu;
 9. Kontroluje przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz ochrony ppoż. w czasie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 10. Przeprowadza komisyjne przeglądy obiektów Instytutu w celu określenia ich stanu technicznego;
 11. Organizuje współpracę Instytutu z podmiotami zapewniającymi możliwości realizacji potrzeb inwestycyjnych, remontowych w ramach wykonawstwa zleconego;
 12. Utrzymuje w ciągłej sprawności infrastrukturę  techniczną  budynków  poprzez sprawowanie nadzoru nad sieciami, instalacjami,  urządzeniami  energetycznymi, systemami wentylacji i klimatyzacji, urządzeniami węzłów cieplnych i kotłowni oraz systemami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu;
 13. Zapewnia nadzór nad istniejącą infrastrukturą techniczną sieci elektroenergetycznych w celu utrzymania ciągłości ruchu, zabezpieczenia dostaw mediów oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 14. Sprawuje nadzór nad prawidłową i racjonalną pracą urządzeń energetycznych i instalacji;
 15. Planuje i analizuje koszty zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu, monitoruje zużycie czynników energetycznych oraz przekazuje dane do sporządzenia sprawozdań GUS;
 16. Współpracuje z Urzędem Regulacji Energetyki, Zakładami Energetycznymi oraz innymi podmiotami w pozyskiwaniu nowych źródeł energii, zakupu energii od innych wytwórców, zakupu energii ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, zakupu ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych;
 17. Uczestniczy w przygotowaniu audytów energetycznych;
 18. Planuje i wdraża przedsięwzięcia energetyczne w celu osiągnięcia wymiernego efektu ekonomicznego związanego z ograniczeniem wielkości strat energii;
 19. Nadzoruje i monitoruje prawidłowość pracy wskazań urządzeń pomiarowo- rozliczeniowych oraz przestrzega terminów ich legalizacji;
 20. Monitoruje i rejestruje zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i  gazu  oraz  dostaw wody w celu wyboru najlepszej taryfy cenowej  dla  poszczególnych  mediów  oraz uaktualnia zapotrzebowania na media;
 21. Sprawdza pod względem merytorycznym faktury za media;
 22. Opiniuje wszystkie podłączenia do sieci energetycznych i przełączenia ruchowe w sieci wszystkich rodzajów mediów, będących własnością lub eksploatowanych przez Instytut;
 23. Określa warunki techniczne podłączenia do sieci energetycznych Instytutu, proponuje stawki oraz opłaty za wszystkie media dla kontrahentów i najemców;
 24. Współpracuje z  pozostałymi  jednostkami  organizacyjnymi  Instytutu  w zakresie  tworzenia i uzgadniania dokumentacji technicznej  inwestycji  i  remontów  oraz  w  zakresie planowania zadań inwestycyjnych, remontowych i bieżącej eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji energetycznych, systemów i urządzeń wentylacji, klimatyzacji,  urządzeń  w węzłach cieplnych i kotłowniach oraz systemów bezpieczeństwa;
 25. Analizuje przyczyny i podejmuje działania naprawcze i  przedsięwzięcia  w  celu zapobieżenia lub usunięcia awarii sieci, urządzeń i instalacji energetycznych, systemów i urządzeń wentylacji, klimatyzacji, urządzeń w węzłach cieplnych i kotłowniach oraz systemów bezpieczeństwa;
 26. Uczestniczy w przeglądach serwisowych, reguluje systemy wentylacji i klimatyzacji, urządzenia węzłów cieplnych i kotłowni oraz systemy bezpieczeństwa we współpracy z gwarantem  budynku,   serwisem   urządzeń,   a   także   administracji   poszczególnych obiektów;
 27. Prowadzi książki obiektów użytkowanych przez IUNG-PIB.

Dane kontaktowe

PracownicyNr telefonu stacjonarnego
Adamczyk Roman81 4786 981
Antas Andrzej81 4786 978
Guzik Monika81 4786 976
Izdebski Roman81 4786 977
Matraszek Zbigniew81 4786 981
Matysiak Jacek81 4786 981
Piaseczny Tadeusz81 4786 979
Stępień Krzysztof81 4786 978
Strzałek Andrzej81 4786 976
Wiejak Mirosław81 4786 981

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content