Dyrektor RZD Wierzbno: mgr inż. Jarosław Koźlicki

Kontakt:
RZD Wierzbno
Wierzbno 10, 66-340 Przytoczna
tel./fax: 95 749 35 93 lub 51 874 97 97
e-mail: RZD.Wierzbno@iung.pulawy.pl

Zakład położony jest w gminie Przytoczna (woj. lubuskie), na Pojezierzu Poznańskim. Rzeźba terenu lekko falista. Produkcja rolnicza jest prowadzona w trudnych warunkach siedliskowych i organizacyjnych, bowiem zakład gospodaruje na glebach słabych (lekkie i bardzo lekkie, głównie kl. V i VI) o niekorzystnym ukształtowaniu rozłogu pól uprawnych (duże rozczłonkowanie). Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w rejonie położenia Wierzbna jest mało korzystna również ze względu na dużą częstotliwość występowania susz. Grunty orne w użytkowaniu zajmują 82% powierzchni użytków rolnych i cechują się dużą mozaikowatością pokrywy glebowej; dominują gleby brunatne wyługowane i kwaśne, należące głównie do kompleksów żytniego słabego i żytniego najsłabszego (6 i 7). Bardzo lekkie gleby tych kompleksów są podatne na erozję wietrzną. 

Wierzbno prowadzi gospodarkę dwukierunkową w zakresie uprawy zbóż (ok. 95% w strukturze zasiewów, głównie żyto, pszenżyto ozime i owies) oraz wylęgu piskląt i produkcji drobiu (brojlery). W ostatnich latach zboża plonowały na poziomie ok. 3,7 t∙ha-1. Nawożenie mineralne jest na dość niskim poziomie, zbliżonym do ok. 180 kg NPK ∙ha-1 UR. Planując rozwój zakładu w aspekcie związanym z uprawą tak słabych gleb, w celu poprawy wyniku finansowego brana jest pod uwagę alternatywa rozwinięcia działalności związanej z produkcją kurcząt brojlerowskich. 

Oprócz działalności produkcyjnej RZD Wierzbno realizuje badania organizacyjno-ekonomiczne i prace związane z oceną technologii produkcji roślinnej (żyto ozime, pszenżyto ozime) oraz analizy działalności gospodarczej całego zakładu. Prowadzi również prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (3 wdrożenia praktyk niskoemisyjnych). 

Pozostałe Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB: link

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Skip to content