Konkursy na stanowisko w 2023r.


Dyrektor
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
ogłasza konkurs na:


stanowisko Analityk fizykochemiczny w Głównym Laboratorium Analiz Chemicznych

 1. Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
  • wykonywanie analiz fizykochemicznych zgodnie z  obowiązującymi dokumentami odniesienia,
  • obsługa wyposażenia pomiarowego,
  • przygotowywanie odczynników chemicznych do badań,
  • prowadzenie zapisów z badań i dokumentacji zgodnie z obowiązującym systemem jakości.
 2. Wymagania:
  • wykształcenie wyższe kierunkowe (chemia, biologia lub pokrewne),
  • znajomość pakietu MS Office,
  • odpowiedzialność za wykonywane zadania, obsługiwaną aparaturę, dokładność,
  • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
  • dobra organizacja pracy własnej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • analityczne myślenie i umiejętność wyciągania wniosków,
  • mile widziana znajomość pracy zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025,
  • mile widziana znajomość języka angielskiego.
 3. Oferujemy:
  • stabilne zatrudnienie,
  • podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
  • wynagrodzenie zasadnicze i premię uznaniową w zależności od wyników pracy i zaangażowania w pracę,
  • świadczenia socjalne.
 4. Miejsce pracy:
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Główne Laboratorium Analiz Chemicznych
 5. Dokumenty aplikacyjne:
  • List motywacyjny;
  • CV;
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu  tylko z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty należy przesłać  elektronicznie na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl   lub  złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 bądź przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8), w terminie do dnia  15.12.2023 r.


stanowisko kierownika w zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów

 1. O powołanie na funkcję kierownika zakładu mogą się ubiegać osoby, które spełniają następujące warunki:
  • posiadają stopień lub tytuł naukowy,
  • posiadają predyspozycje do organizowania pracy naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
  • aktualnie kierują zespołem badawczym, tematem lub grantem albo pełnili tę funkcję w okresie poprzedzającym ogłoszenie konkursu,
  • mają dobry stan zdrowia.
 2. Oferta składana przez kandydata powinna zawierać:
  • kwestionariusz osobowy z fotografią i życiorys,
  • dokumentację posiadanego wykształcenia w formie uwierzytelnionych odpisów dyplomów,
  • opinie co najmniej z okresu ostatnich 5 lat pracy,
  • informacje kandydata o jego osiągnięciach zawodowych,
  • opinię od samodzielnego pracownika naukowego wskazanego przez kandydata,
  • koncepcję organizacji i programu naukowo-badawczego zakładu na okres 5 lat.

 Kandydatów z IUNG-PIB nie obowiązuje składanie dokumentów wymienionych
    w punktach a,  b i  c.

 1. Każdemu kandydatowi przystępującemu do konkursu Dyrekcja Instytutu udostępnia materiały informacyjne o stanie zakładu.
 2. Komisja konkursowa w ciągu tygodnia od  zakończenia przyjmowania ofert decyduje o dopuszczeniu do konkursu na podstawie dokumentów przedstawionych przez kandydatów.
 3. Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w trybie posiedzenia komisji konkursowej z udziałem kandydatów. Na posiedzeniu tym kandydaci prezentują swoje kwalifikacje oraz koncepcje działania i rozwoju Zakładu.
 4. Kierownika zakładu naukowego, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, powołuje Dyrektor Instytutu na okres 5 lat,  .
 5. Wymagane dokumenty należy przesłać  elektronicznie na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl   lub  złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 bądź przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8), w terminie do dnia  24 listopada 2023 r.

stanowisko Profesora w zakładzie Uprawy Roślin Pastewnych

 1. Nazwa i opis stanowiska z uwzględnieniem europejskiej klasyfikacji:
  Leading Researcher (R4) – samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisku profesora Instytutu z doświadczeniem badawczym powyżej 10 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin). Samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem profesora.
 2. Zakres prac badawczych:
  • Badania produkcyjności ważniejszych gatunków roślin pastewnych  wykorzystywanych do produkcji pasz wysokobiałkowych i energetycznych  dla przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych
  • Ocena wartości żywieniowej komponentów pasz treściwych i objętościowych
  • Opracowanie i doskonalenie agrotechniki ważniejszych krajowych gatunków roślin strączkowych i ich mieszanek ze zbożami oraz soi
  • Opracowanie i doskonalenie agrotechniki kukurydzy i sorga uprawianych na ziarno i kiszonkę w różnych  systemach uprawy z zastosowaniem systemów konserwujących
  • Doskonalenie technologii produkcji pasz objętościowych z traw oraz ich mieszanek z roślinami bobowatymi drobnonasiennym
  • Ocena stanu fizjologicznego roślin pastewnych w zależności od   czynników stresowych (stresy abiotyczne) oraz stosowanych zabiegów agrotechnicznych
  • Poszukiwanie możliwości zwiększania efektywności biologicznego wiązania azotu przez gatunki  roślin bobowatych grubonasiennych
  • Opracowanie i doskonalenie agrotechniki intensywnych i lokalnych gatunków i odmian roślin pastewnych w warunkach rolnictwa ekologicznego
  • Badania nad efektywnością wykorzystania powierzchni paszowej w zależności od wielkości stada krów oraz uwarunkowań przyrodniczych i organizacyjno – ekonomicznych.
 3. Wymagania w stosunku do kandydata:
  1. Wymagania obowiązkowe:
   • Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych i/lub pokrewnych,
   • Gotowość do podjęcia problematyki badawczej uzasadnionej potrzebami Instytutu,
   • Kierowanie projektem badawczym lub równoważnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków zewnętrznych,,
   • Krajowy lub zagraniczny staż naukowy, bądź porównywalna, udokumentowana wspólnymi projektami i/lub dorobkiem naukowym, współpraca z zagraniczną placówką badawczą,
   • Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej – pełnienie funkcji promotora we wszczętym, co najmniej jednym przewodzie doktorskim,
   • Osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 300 punktów na podstawie oceny wg wykazu czasopism z listy MEiN,
   • Aktywność w życiu naukowym oraz zdolności organizacyjne (recenzje rozpraw doktorskich i w postepowaniach habilitacyjnych oraz publikacji i/lub projektów badawczych, organizacja i udział w konferencjach, organizacja warsztatów, kursów itp.)
  2. Dodatkowe umiejętności przydatne na stanowisku:
   • Znajomość światowej literatury na temat pierwiastków śladowych w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem oceny ich niedoborów i nadmiarów w glebach i roślinach
   • Doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu ścisłych eksperymentów polowych, mikropoletkowych i wazonowych
   • Umiejętność statystycznej analizy danych: analiza wariancji, analiza wielozmienna (analiza skupień, metoda PCA ), regresja wielokrotna
   • Obsługa programu komputerowego Statgraphics
   • Motywacja do pracy naukowej udokumentowana publikacjami i udziałem w życiu naukowym (w tym pełnienie funkcji promotora pomocniczego, staże naukowe, udział w konferencjach naukowych).
 4. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku profesora:
  • Wynagrodzenie wysokości  może wynosić od 6840 zł do 11800 zł
 5. Wymagane dokumenty:
  • Curriculum Vitae.
  • List motywacyjny – przedstawiający zwięźle zainteresowania kandydata.
  • Dotychczasowe osiągnięcia badawczo-naukowe oraz plany dotyczące dalszej kariery.
  • Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie.
  • Wykaz osiągnięć naukowych.
  • Oświadczenie, że z chwilą podjęcia zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem pracy.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:
  • Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 w terminie do dnia 15.12.2023r. bądź elektronicznie na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl
  • Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu postępowania konkursowego.
  • Instytut zatrudni pracownika od 01-go dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu wyników konkursu i zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
  • Instytut wdrożył i utrzymuje standardy Europejskiej Karty Naukowca i zasady Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz politykę OTM-R, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Komisji Europejskiej.

Link do polityki otwartych przejrzystych i opartych o kompetencje kandydata zasad rekrutacji (OTM-R) dla pracowników naukowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym – http://hr.iung.pulawy.pl/doc/pl/iung_otmr_polityka.pdf


stanowisko Samodzielnej Księgowej Bilansisty / Samodzielnego Księgowego Bilansisty

 1. Zakres obowiązków:
  • Prowadzenie rachunkowości minimum dwóch Rolniczych Zakładów Doświadczalnych Instytutu (RZD);
  • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  • Przygotowywanie planów finansowych w uzgodnieniu z Dyrektorami RZD
  • Dokonywanie kontroli:
   • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   • kompletności dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków:
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych wg ustalonych przez przepisy prawa standardów sprawozdawczych dla m.in. GUS, ZUS, US, MRiRW, MEiN;
  • Dokonywanie rozliczeń podatkowych i sporządzanie deklaracji podatkowych;
  • Prowadzenie sprawozdawczości zarządczej zapewniającej dostarczenie informacji niezbędnych do tworzenia planów, a także wczesnej sygnalizacji pojawiających się problemów finansowych, w celu szybkiej ich analizy i eliminacji poprzez podjęcie odpowiednich działań;
  • Wprowadzanie danych do programu finansowo-księgowego, w tym dekretowanie i księgowanie dokumentów (min. faktury sprzedaży, zakupu, dowody memoriałowe, dokumenty magazynowe, wyciągi bankowe, dokumenty kasowe);
  • Uzgadnianie stanów magazynowych;
  • Monitorowanie należności i zobowiązań, potwierdzanie sald z kontrahentami;
  • Systematyczne prowadzenia uzgodnień kont bilansowych;
  • Ewidencja środków trwałych;
  • Księgowanie listy płac;
  • Wystawianie faktur sprzedażowych;
  • Nadzór nad bieżącą rzetelnością danych zawartych w programie finansowo-księgowym Zakładu oraz kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;
  • Realizacja transakcji pieniężnych z rachunku bankowego;
  • Kontakty i bieżąca współpraca w zakresie działalności finansowo-księgowej z Głównym Księgowym Instytutu, pracownikami Działu Finansowo-Księgowego IUNG-PIB oraz instytucjami zewnętrznymi;
  • Przygotowywanie danych do postępowań przetargowych, ankiet, kontroli i audytów.
 3. Wymagania w stosunku do kandydata:
  1. Wymagania obowiązkowe:
   • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
   • Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
   • Spełnia jeden z poniższych warunków:
    • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
    • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Dodatkowe umiejętności przydatne na stanowisku:
   • Znajomość pakietu MS Office i programów finansowo-księgowych;
   • Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
   • Umiejętność właściwego zarządzania i koordynacji pracy;
   • Umiejętność analitycznego myślenia;
   • Dokładność, rzetelność, terminowość.
 4. Oferujemy:
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • Możliwość rozwoju zawodowego.
 5. Miejsce pracy:
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Dział Finansowo-Księgowy
 6. Wymagane dokumenty:
  • List motywacyjny;
  • CV;
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • Oświadczenie o niekaralności;
  • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
  • Ewentualne referencje.
 7. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:
  • Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1400 w terminie do dnia 30.10.2023r. bądź elektronicznie na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl
  • Telefon do kontaktu 814 786 734.

stanowisko Profesora w zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli

 1. Nazwa i opis stanowiska z uwzględnieniem europejskiej klasyfikacji:
  Leading Researcher (R4) – samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisku profesora Instytutu z doświadczeniem badawczym powyżej 10 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin). Samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem profesora.
 2. Zakres prac badawczych:
  • Poszukiwanie roztworów ekstrakcyjnych do ekstrakcji pierwiastków śladowych z gleby w zakresie ich niedoborów i nadmiarów
  • Opracowywanie liczb granicznych  do oceny zasobności gleby w mikroelementy dla okręgowych stacji chemiczno-rolniczych
  • Ustalanie zaleceń nawożenia mikroelementami roślin uprawnych
  • Opracowywanie krytycznych limitów zawartości mikroelementów w roślinach uprawnych
  • Tworzenie aplikacji komputerowych wspierających racjonalne nawożenie mikroelementami
  • Badania reakcji roślin na metale ciężkie
  • Badania nad sposobami ograniczania fitoprzyswajalności metali z gleb zanieczyszczonych
  • Badania nad wykorzystaniem produktów ubocznych i materiałów odpadowych w rolnictwie
  • Fitoremediacja gleb zanieczyszczonych metalami
  • Ustalanie składu nowych nawozów mineralnych dla przemysłu nawozowego i testowanie ich efektywności plonotwórczej
  • Badania nad nowymi nawozami fosforowymi pod kątem ograniczenia odpływu fosforu do wód
  • Łączne stosowanie nawozów dolistnych i herbicydów w uprawie polowej
 3. Wymagania w stosunku do kandydata:
  1. Wymagania obowiązkowe:
   • Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych i/lub pokrewnych,
   • Gotowość do podjęcia problematyki badawczej uzasadnionej potrzebami Instytutu,
   • Kierowanie projektem badawczym lub równoważnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków zewnętrznych,,
   • Krajowy lub zagraniczny staż naukowy, bądź porównywalna, udokumentowana wspólnymi projektami i/lub dorobkiem naukowym, współpraca z zagraniczną placówką badawczą,
   • Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej – pełnienie funkcji promotora we wszczętym, co najmniej jednym przewodzie doktorskim,
   • Osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 300 punktów na podstawie oceny wg wykazu czasopism z listy MEiN,
   • Aktywność w życiu naukowym oraz zdolności organizacyjne (recenzje rozpraw doktorskich i w postepowaniach habilitacyjnych oraz publikacji i/lub projektów badawczych, organizacja i udział w konferencjach, organizacja warsztatów, kursów itp.)
  2. Dodatkowe umiejętności przydatne na stanowisku:
   • Znajomość światowej literatury na temat pierwiastków śladowych w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem oceny ich niedoborów i nadmiarów w glebach i roślinach
   • Doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu ścisłych eksperymentów polowych, mikropoletkowych i wazonowych
   • Umiejętność statystycznej analizy danych: analiza wariancji, analiza wielozmienna (analiza skupień, metoda PCA ), regresja wielokrotna
   • Obsługa programu komputerowego Statgraphics
   • Umiejętność wizualnego rozpoznawania niedoborów składników pokarmowych w roślinach w warunkach polowych, ze szczególnym uwzględnieniem mikroelementów.
   • Motywacja do pracy naukowej udokumentowana publikacjami i udziałem w życiu naukowym (w tym pełnienie funkcji promotora pomocniczego, staże naukowe, udział w konferencjach naukowych).
   • Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 4. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku profesora:
  •  Wynagrodzenie wysokości 190% -330 % wynagrodzenia minimalnego
 5. Wymagane dokumenty:
  • Curriculum Vitae.
  • List motywacyjny – przedstawiający zwięźle zainteresowania kandydata.
  • Dotychczasowe osiągnięcia badawczo-naukowe oraz plany dotyczące dalszej kariery.
  • Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie.
  • Wykaz osiągnięć naukowych.
  • Oświadczenie, że z chwilą podjęcia zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem pracy.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:
  • Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 w terminie do dnia 15.04.2023r. bądź elektronicznie na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl
  • Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu postępowania konkursowego.
  • Instytut zatrudni pracownika od 01-go dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu wyników konkursu i zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
  • Instytut wdrożył i utrzymuje standardy Europejskiej Karty Naukowca i zasady Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz politykę OTM-R, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Komisji Europejskiej.

Link do polityki otwartych przejrzystych i opartych o kompetencje kandydata zasad rekrutacji (OTM-R) dla pracowników naukowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym – http://hr.iung.pulawy.pl/doc/pl/iung_otmr_polityka.pdf


stanowisko asystenta w zakładzie Biochemii i Jakości Plonów

 1. Nazwa i opis stanowiska z uwzględnieniem europejskiej klasyfikacji:
  Recognised Researcher (R2) naukowiec posiadający stopień naukowy doktora. Profil dotyczy osób, niebędących w pełni samodzielnymi pracownikami naukowymi.
 2. Zakres prac badawczych:
  • Badania budowy chemicznej, aktywności i możliwości praktycznego wykorzystania biologicznie czynnych substancji swoistych roślin,
  • Określanie wpływu czynników środowiskowych, agrotechnicznych i genetycznych na skład jakościowy i ilościowy substancji wpływających na wartość żywieniową roślin uprawnych,
  • Badanie roślinnych odpadów poekstrakcyjnych, ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt i wytwarzaniu suplementów diety,
  • Badanie wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na skład chemiczny roślin,
  • Biosynteza związków naturalnych w warunkach in vitro,
  • Doskonalenie i opracowywanie metod oznaczania zawartości wybranych składników roślinnych.
 3. Wymagania w stosunku do kandydata:
  1. Wymagania obowiązkowe:
   • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych i/lub pokrewnych,
   • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej lub w pracy zawodowej związanej tematycznie z kierunkiem działalności badawczej (np. studia podyplomowe lub doktoranckie, staż naukowy),
   • Osiągnięcia w dotychczasowej pracy, w tym autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednej pracy naukowej z wykazu czasopism MEiN oraz prezentacja wyników badań (referat, poster),
   • Predyspozycje do pracy naukowej (np. udział w projektach badawczych),
   • Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
   • Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i znajomość podstawowego oprogramowania.
  2. Dodatkowe umiejętności przydatne na stanowisku:
   • Praktyczna znajomość technik chromatograficznych w analizie jakościowej i ilościowej: chromatografii cieczowej sprzężonej z detekcją w UV-Vis i MS (UHPLC-PDA-MS).
   • Praktyczna umiejętność obsługi spektrometrów mas niskiej i wysokiej rozdzielczości firm Bruker i/lub Waters.
   • Znajomość oprogramowania związanego ze spektrometrią mas (np. Bruker DataAnalysis, Waters MassLynx/QuanLynx).
   • Znajomość oprogramowania do przetwarzania danych z nieukierunkowanych i ukierunkowanych doświadczeń metabolomicznych: MS-DIAL, MetaboAnalyst.
   • Praktyczna umiejętności w zakresie izolacji specyficznych metabolitów roślin oraz grzybów, w tym metod chromatografii nisko-, średnio- i wysokociśnieniowej (FLASH, MPLC, HPLC-ELSD).
   • Odbyty staż zagraniczny trwający co najmniej rok.
   • Znajomość języka polskiego co najmniej na poziome średniozaawansowanym (B2) (dla osób z zagranicy).
   • Współpraca międzynarodowa udokumentowana artykułami naukowymi w międzynarodowych czasopismach z listy filadelfijskiej posiadających łączny IF minimum 40.
 4. Perspektywy rozwoju zawodowego:
  1. Asystent może awansować na stanowisko adiunkta po spełnieniu poniższych warunków
   • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych, ekonomicznych lub pokrewnych.
   • Osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 100 punktów na podstawie oceny wg wykazu i punktacji czasopism z listy MEiN (min. 3 publikacje w czasopismach objętych indeksowaniem przez Journal of Citation Report), z czego co najmniej 24 punkty zdobyte po uzyskaniu stopnia doktora.
   • Opracowanie i złożenie poprawnego pod względem formalnym projektu badawczego do NCN, NCBR lub innej instytucji finansującej badania.
   • Motywacja do pracy naukowej udokumentowana publikacjami i udziałem w życiu naukowym (w tym pełnienie funkcji promotora pomocniczego, staże naukowe, udział w konferencjach naukowych).
   • Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  2. Adiunkt może awansować na stanowisko profesora Instytutu po spełnieniu poniższych warunków:
   w przypadku adiunkta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych, ekonomicznych lub pokrewnych:
   • Gotowość do podjęcia problematyki badawczej uzasadnionej potrzebami Instytutu.
   • Kierowanie projektem badawczym lub równoważnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków zewnętrznych.
   • Krajowy lub zagraniczny staż naukowy, bądź porównywalna, udokumentowana wspólnymi projektami i/lub dorobkiem naukowym, współpraca z zagraniczną placówką badawczą.
   • Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej – pełnienie funkcji promotora we wszczętym, co najmniej jednym, przewodzie doktorskim.
   • Osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 300 punktów na podstawie oceny wg wykazu czasopism z listy MEiN.
   • Aktywność w życiu naukowym oraz zdolności organizacyjne (recenzje rozpraw doktorskich i w postępowaniach habilitacyjnych oraz publikacji i/lub projektów badawczych, organizacja i udział w konferencjach, organizacja warsztatów, kursów, itp.).
  3. W przypadku adiunkta posiadającego stopień doktora:
   • Wykazanie się wyróżniającym dorobkiem naukowym w reprezentowanej dziedzinie o łącznej wartości co najmniej 300 punktów na podstawie oceny wg wykazu i punktacji czasopism z listy MEiN;
   • Pełnienie funkcji promotora pomocniczego w co najmniej jednym przewodzie doktorskim;
   • Posiadanie uznanego dorobku organizacyjnego w zakresie wdrażania i upowszechniania wyników badań naukowych ( np. uzyskanie patentu lub udokumentowanego wdrożenia);
   • Kwalifikacje ocenia Rada Naukowa na podstawie opinii dwóch recenzentów, w tym jednego z poza Instytutu.
  4. Adiunkt może awansować na stanowisko profesora zwyczajnego po spełnieniu poniższych warunków:
   • Tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych lub ekonomicznych.
   • Gotowość do podjęcia problematyki badawczej uzasadnionej potrzebami Instytutu.
   • Osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 450 punktów na podstawie oceny wg wykazu czasopism z listy MEiN.
   • Udział w kształceniu kadry naukowej – pełnienie funkcji promotora w co najmniej dwóch przewodach doktorskich, recenzje rozpraw doktorskich oraz w postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora.
 5. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku adiunkta:
  • Płaca zasadnicza od 105-220% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia
 6. Wymagane dokumenty:
  • Curriculum Vitae.
  • List motywacyjny – przedstawiający zwięźle zainteresowania kandydata.
  • Dotychczasowe osiągnięcia badawczo-naukowe oraz plany dotyczące dalszej kariery.
  • Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie.
  • Wykaz osiągnięć naukowych.
  • Oświadczenie, że z chwilą podjęcia zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem pracy.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 7. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:
  • Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 w terminie do dnia 11.04.2023r. bądź elektronicznie na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl
  • Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu postępowania konkursowego.
  • Instytut zatrudni pracownika od 01-go dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu wyników konkursu i zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
  • Instytut wdrożył i utrzymuje standardy Europejskiej Karty Naukowca i zasady Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz politykę OTM-R, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Komisji Europejskiej.

Link do polityki otwartych przejrzystych i opartych o kompetencje kandydata zasad rekrutacji (OTM-R) dla pracowników naukowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym – http://hr.iung.pulawy.pl/doc/pl/iung_otmr_polityka.pdf


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osoby uczestniczącej w postępowaniu  kwalifikacyjnym

Nawiązując do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej „Rozporządzenie” ) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iung@iung.pulawy.pl iung@iung.pulawy.pl).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
  • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko.
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Źródłem pochodzenia danych osobowych będą informacje i dokumenty przekazane przez osobę, której dane dotyczą.
  • W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia). Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych − dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu kwalifikacyjnego.
 5. Odbiorcy danych − do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora – członkowie komisji konkursowej.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych − przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można  wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 10. Podanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu kandydatury na stanowisko jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania  kwalifikacyjnego. Uzyskane dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content