Konkursy na stanowisko w 2023r.


Dyrektor
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
ogłasza konkurs na:


stanowisko Analityk fizykochemiczny w Głównym Laboratorium Analiz Chemicznych

 1. Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
  • wykonywanie analiz fizykochemicznych zgodnie z  obowiązującymi dokumentami odniesienia,
  • obsługa wyposażenia pomiarowego,
  • przygotowywanie odczynników chemicznych do badań,
  • prowadzenie zapisów z badań i dokumentacji zgodnie z obowiązującym systemem jakości.
 2. Wymagania:
  • wykształcenie wyższe kierunkowe (chemia, biologia lub pokrewne),
  • znajomość pakietu MS Office,
  • odpowiedzialność za wykonywane zadania, obsługiwaną aparaturę, dokładność,
  • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
  • dobra organizacja pracy własnej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • analityczne myślenie i umiejętność wyciągania wniosków,
  • mile widziana znajomość pracy zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025,
  • mile widziana znajomość języka angielskiego.
 3. Oferujemy:
  • stabilne zatrudnienie,
  • podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
  • wynagrodzenie zasadnicze i premię uznaniową w zależności od wyników pracy i zaangażowania w pracę,
  • świadczenia socjalne.
 4. Miejsce pracy:
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Główne Laboratorium Analiz Chemicznych
 5. Dokumenty aplikacyjne:
  • List motywacyjny;
  • CV;
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu  tylko z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty należy przesłać  elektronicznie na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl   lub  złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 bądź przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8), w terminie do dnia  15.12.2023 r.


stanowisko kierownika w zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów

 1. O powołanie na funkcję kierownika zakładu mogą się ubiegać osoby, które spełniają następujące warunki:
  • posiadają stopień lub tytuł naukowy,
  • posiadają predyspozycje do organizowania pracy naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
  • aktualnie kierują zespołem badawczym, tematem lub grantem albo pełnili tę funkcję w okresie poprzedzającym ogłoszenie konkursu,
  • mają dobry stan zdrowia.
 2. Oferta składana przez kandydata powinna zawierać:
  • kwestionariusz osobowy z fotografią i życiorys,
  • dokumentację posiadanego wykształcenia w formie uwierzytelnionych odpisów dyplomów,
  • opinie co najmniej z okresu ostatnich 5 lat pracy,
  • informacje kandydata o jego osiągnięciach zawodowych,
  • opinię od samodzielnego pracownika naukowego wskazanego przez kandydata,
  • koncepcję organizacji i programu naukowo-badawczego zakładu na okres 5 lat.

 Kandydatów z IUNG-PIB nie obowiązuje składanie dokumentów wymienionych
    w punktach a,  b i  c.

 1. Każdemu kandydatowi przystępującemu do konkursu Dyrekcja Instytutu udostępnia materiały informacyjne o stanie zakładu.
 2. Komisja konkursowa w ciągu tygodnia od  zakończenia przyjmowania ofert decyduje o dopuszczeniu do konkursu na podstawie dokumentów przedstawionych przez kandydatów.
 3. Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w trybie posiedzenia komisji konkursowej z udziałem kandydatów. Na posiedzeniu tym kandydaci prezentują swoje kwalifikacje oraz koncepcje działania i rozwoju Zakładu.
 4. Kierownika zakładu naukowego, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, powołuje Dyrektor Instytutu na okres 5 lat,  .
 5. Wymagane dokumenty należy przesłać  elektronicznie na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl   lub  złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 bądź przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8), w terminie do dnia  24 listopada 2023 r.

stanowisko Profesora w zakładzie Uprawy Roślin Pastewnych

 1. Nazwa i opis stanowiska z uwzględnieniem europejskiej klasyfikacji:
  Leading Researcher (R4) – samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisku profesora Instytutu z doświadczeniem badawczym powyżej 10 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin). Samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem profesora.
 2. Zakres prac badawczych:
  • Badania produkcyjności ważniejszych gatunków roślin pastewnych  wykorzystywanych do produkcji pasz wysokobiałkowych i energetycznych  dla przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych
  • Ocena wartości żywieniowej komponentów pasz treściwych i objętościowych
  • Opracowanie i doskonalenie agrotechniki ważniejszych krajowych gatunków roślin strączkowych i ich mieszanek ze zbożami oraz soi
  • Opracowanie i doskonalenie agrotechniki kukurydzy i sorga uprawianych na ziarno i kiszonkę w różnych  systemach uprawy z zastosowaniem systemów konserwujących
  • Doskonalenie technologii produkcji pasz objętościowych z traw oraz ich mieszanek z roślinami bobowatymi drobnonasiennym
  • Ocena stanu fizjologicznego roślin pastewnych w zależności od   czynników stresowych (stresy abiotyczne) oraz stosowanych zabiegów agrotechnicznych
  • Poszukiwanie możliwości zwiększania efektywności biologicznego wiązania azotu przez gatunki  roślin bobowatych grubonasiennych
  • Opracowanie i doskonalenie agrotechniki intensywnych i lokalnych gatunków i odmian roślin pastewnych w warunkach rolnictwa ekologicznego
  • Badania nad efektywnością wykorzystania powierzchni paszowej w zależności od wielkości stada krów oraz uwarunkowań przyrodniczych i organizacyjno – ekonomicznych.
 3. Wymagania w stosunku do kandydata:
  1. Wymagania obowiązkowe:
   • Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych i/lub pokrewnych,
   • Gotowość do podjęcia problematyki badawczej uzasadnionej potrzebami Instytutu,
   • Kierowanie projektem badawczym lub równoważnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków zewnętrznych,,
   • Krajowy lub zagraniczny staż naukowy, bądź porównywalna, udokumentowana wspólnymi projektami i/lub dorobkiem naukowym, współpraca z zagraniczną placówką badawczą,
   • Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej – pełnienie funkcji promotora we wszczętym, co najmniej jednym przewodzie doktorskim,
   • Osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 300 punktów na podstawie oceny wg wykazu czasopism z listy MEiN,
   • Aktywność w życiu naukowym oraz zdolności organizacyjne (recenzje rozpraw doktorskich i w postepowaniach habilitacyjnych oraz publikacji i/lub projektów badawczych, organizacja i udział w konferencjach, organizacja warsztatów, kursów itp.)
  2. Dodatkowe umiejętności przydatne na stanowisku:
   • Znajomość światowej literatury na temat pierwiastków śladowych w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem oceny ich niedoborów i nadmiarów w glebach i roślinach
   • Doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu ścisłych eksperymentów polowych, mikropoletkowych i wazonowych
   • Umiejętność statystycznej analizy danych: analiza wariancji, analiza wielozmienna (analiza skupień, metoda PCA ), regresja wielokrotna
   • Obsługa programu komputerowego Statgraphics
   • Motywacja do pracy naukowej udokumentowana publikacjami i udziałem w życiu naukowym (w tym pełnienie funkcji promotora pomocniczego, staże naukowe, udział w konferencjach naukowych).
 4. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku profesora:
  • Wynagrodzenie wysokości  może wynosić od 6840 zł do 11800 zł
 5. Wymagane dokumenty:
  • Curriculum Vitae.
  • List motywacyjny – przedstawiający zwięźle zainteresowania kandydata.
  • Dotychczasowe osiągnięcia badawczo-naukowe oraz plany dotyczące dalszej kariery.
  • Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie.
  • Wykaz osiągnięć naukowych.
  • Oświadczenie, że z chwilą podjęcia zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem pracy.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:
  • Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 w terminie do dnia 15.12.2023r. bądź elektronicznie na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl
  • Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu postępowania konkursowego.
  • Instytut zatrudni pracownika od 01-go dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu wyników konkursu i zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
  • Instytut wdrożył i utrzymuje standardy Europejskiej Karty Naukowca i zasady Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz politykę OTM-R, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Komisji Europejskiej.

Link do polityki otwartych przejrzystych i opartych o kompetencje kandydata zasad rekrutacji (OTM-R) dla pracowników naukowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym – http://hr.iung.pulawy.pl/doc/pl/iung_otmr_polityka.pdf


stanowisko Samodzielnej Księgowej Bilansisty / Samodzielnego Księgowego Bilansisty

 1. Zakres obowiązków:
  • Prowadzenie rachunkowości minimum dwóch Rolniczych Zakładów Doświadczalnych Instytutu (RZD);
  • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  • Przygotowywanie planów finansowych w uzgodnieniu z Dyrektorami RZD
  • Dokonywanie kontroli:
   • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   • kompletności dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków:
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych wg ustalonych przez przepisy prawa standardów sprawozdawczych dla m.in. GUS, ZUS, US, MRiRW, MEiN;
  • Dokonywanie rozliczeń podatkowych i sporządzanie deklaracji podatkowych;
  • Prowadzenie sprawozdawczości zarządczej zapewniającej dostarczenie informacji niezbędnych do tworzenia planów, a także wczesnej sygnalizacji pojawiających się problemów finansowych, w celu szybkiej ich analizy i eliminacji poprzez podjęcie odpowiednich działań;
  • Wprowadzanie danych do programu finansowo-księgowego, w tym dekretowanie i księgowanie dokumentów (min. faktury sprzedaży, zakupu, dowody memoriałowe, dokumenty magazynowe, wyciągi bankowe, dokumenty kasowe);
  • Uzgadnianie stanów magazynowych;
  • Monitorowanie należności i zobowiązań, potwierdzanie sald z kontrahentami;
  • Systematyczne prowadzenia uzgodnień kont bilansowych;
  • Ewidencja środków trwałych;
  • Księgowanie listy płac;
  • Wystawianie faktur sprzedażowych;
  • Nadzór nad bieżącą rzetelnością danych zawartych w programie finansowo-księgowym Zakładu oraz kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;
  • Realizacja transakcji pieniężnych z rachunku bankowego;
  • Kontakty i bieżąca współpraca w zakresie działalności finansowo-księgowej z Głównym Księgowym Instytutu, pracownikami Działu Finansowo-Księgowego IUNG-PIB oraz instytucjami zewnętrznymi;
  • Przygotowywanie danych do postępowań przetargowych, ankiet, kontroli i audytów.
 3. Wymagania w stosunku do kandydata:
  1. Wymagania obowiązkowe:
   • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
   • Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
   • Spełnia jeden z poniższych warunków:
    • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
    • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Dodatkowe umiejętności przydatne na stanowisku:
   • Znajomość pakietu MS Office i programów finansowo-księgowych;
   • Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
   • Umiejętność właściwego zarządzania i koordynacji pracy;
   • Umiejętność analitycznego myślenia;
   • Dokładność, rzetelność, terminowość.
 4. Oferujemy:
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • Możliwość rozwoju zawodowego.
 5. Miejsce pracy:
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Dział Finansowo-Księgowy
 6. Wymagane dokumenty:
  • List motywacyjny;
  • CV;
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • Oświadczenie o niekaralności;
  • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
  • Ewentualne referencje.
 7. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:
  • Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1400 w terminie do dnia 30.10.2023r. bądź elektronicznie na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl
  • Telefon do kontaktu 814 786 734.

stanowisko Profesora w zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli

 1. Nazwa i opis stanowiska z uwzględnieniem europejskiej klasyfikacji:
  Leading Researcher (R4) – samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisku profesora Instytutu z doświadczeniem badawczym powyżej 10 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin). Samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem profesora.
 2. Zakres prac badawczych:
  • Poszukiwanie roztworów ekstrakcyjnych do ekstrakcji pierwiastków śladowych z gleby w zakresie ich niedoborów i nadmiarów
  • Opracowywanie liczb granicznych  do oceny zasobności gleby w mikroelementy dla okręgowych stacji chemiczno-rolniczych
  • Ustalanie zaleceń nawożenia mikroelementami roślin uprawnych
  • Opracowywanie krytycznych limitów zawartości mikroelementów w roślinach uprawnych
  • Tworzenie aplikacji komputerowych wspierających racjonalne nawożenie mikroelementami
  • Badania reakcji roślin na metale ciężkie
  • Badania nad sposobami ograniczania fitoprzyswajalności metali z gleb zanieczyszczonych
  • Badania nad wykorzystaniem produktów ubocznych i materiałów odpadowych w rolnictwie
  • Fitoremediacja gleb zanieczyszczonych metalami
  • Ustalanie składu nowych nawozów mineralnych dla przemysłu nawozowego i testowanie ich efektywności plonotwórczej
  • Badania nad nowymi nawozami fosforowymi pod kątem ograniczenia odpływu fosforu do wód
  • Łączne stosowanie nawozów dolistnych i herbicydów w uprawie polowej
 3. Wymagania w stosunku do kandydata:
  1. Wymagania obowiązkowe:
   • Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych i/lub pokrewnych,
   • Gotowość do podjęcia problematyki badawczej uzasadnionej potrzebami Instytutu,
   • Kierowanie projektem badawczym lub równoważnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków zewnętrznych,,
   • Krajowy lub zagraniczny staż naukowy, bądź porównywalna, udokumentowana wspólnymi projektami i/lub dorobkiem naukowym, współpraca z zagraniczną placówką badawczą,
   • Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej – pełnienie funkcji promotora we wszczętym, co najmniej jednym przewodzie doktorskim,
   • Osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 300 punktów na podstawie oceny wg wykazu czasopism z listy MEiN,
   • Aktywność w życiu naukowym oraz zdolności organizacyjne (recenzje rozpraw doktorskich i w postepowaniach habilitacyjnych oraz publikacji i/lub projektów badawczych, organizacja i udział w konferencjach, organizacja warsztatów, kursów itp.)
  2. Dodatkowe umiejętności przydatne na stanowisku:
   • Znajomość światowej literatury na temat pierwiastków śladowych w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem oceny ich niedoborów i nadmiarów w glebach i roślinach
   • Doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu ścisłych eksperymentów polowych, mikropoletkowych i wazonowych
   • Umiejętność statystycznej analizy danych: analiza wariancji, analiza wielozmienna (analiza skupień, metoda PCA ), regresja wielokrotna
   • Obsługa programu komputerowego Statgraphics
   • Umiejętność wizualnego rozpoznawania niedoborów składników pokarmowych w roślinach w warunkach polowych, ze szczególnym uwzględnieniem mikroelementów.
   • Motywacja do pracy naukowej udokumentowana publikacjami i udziałem w życiu naukowym (w tym pełnienie funkcji promotora pomocniczego, staże naukowe, udział w konferencjach naukowych).
   • Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 4. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku profesora:
  •  Wynagrodzenie wysokości 190% -330 % wynagrodzenia minimalnego
 5. Wymagane dokumenty:
  • Curriculum Vitae.
  • List motywacyjny – przedstawiający zwięźle zainteresowania kandydata.
  • Dotychczasowe osiągnięcia badawczo-naukowe oraz plany dotyczące dalszej kariery.
  • Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie.
  • Wykaz osiągnięć naukowych.
  • Oświadczenie, że z chwilą podjęcia zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem pracy.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:
  • Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 w terminie do dnia 15.04.2023r. bądź elektronicznie na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl
  • Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu postępowania konkursowego.
  • Instytut zatrudni pracownika od 01-go dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu wyników konkursu i zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
  • Instytut wdrożył i utrzymuje standardy Europejskiej Karty Naukowca i zasady Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz politykę OTM-R, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Komisji Europejskiej.

Link do polityki otwartych przejrzystych i opartych o kompetencje kandydata zasad rekrutacji (OTM-R) dla pracowników naukowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym – http://hr.iung.pulawy.pl/doc/pl/iung_otmr_polityka.pdf


stanowisko asystenta w zakładzie Biochemii i Jakości Plonów

 1. Nazwa i opis stanowiska z uwzględnieniem europejskiej klasyfikacji:
  Recognised Researcher (R2) naukowiec posiadający stopień naukowy doktora. Profil dotyczy osób, niebędących w pełni samodzielnymi pracownikami naukowymi.
 2. Zakres prac badawczych:
  • Badania budowy chemicznej, aktywności i możliwości praktycznego wykorzystania biologicznie czynnych substancji swoistych roślin,
  • Określanie wpływu czynników środowiskowych, agrotechnicznych i genetycznych na skład jakościowy i ilościowy substancji wpływających na wartość żywieniową roślin uprawnych,
  • Badanie roślinnych odpadów poekstrakcyjnych, ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt i wytwarzaniu suplementów diety,
  • Badanie wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na skład chemiczny roślin,
  • Biosynteza związków naturalnych w warunkach in vitro,
  • Doskonalenie i opracowywanie metod oznaczania zawartości wybranych składników roślinnych.
 3. Wymagania w stosunku do kandydata:
  1. Wymagania obowiązkowe:
   • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych i/lub pokrewnych,
   • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej lub w pracy zawodowej związanej tematycznie z kierunkiem działalności badawczej (np. studia podyplomowe lub doktoranckie, staż naukowy),
   • Osiągnięcia w dotychczasowej pracy, w tym autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednej pracy naukowej z wykazu czasopism MEiN oraz prezentacja wyników badań (referat, poster),
   • Predyspozycje do pracy naukowej (np. udział w projektach badawczych),
   • Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
   • Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i znajomość podstawowego oprogramowania.
  2. Dodatkowe umiejętności przydatne na stanowisku:
   • Praktyczna znajomość technik chromatograficznych w analizie jakościowej i ilościowej: chromatografii cieczowej sprzężonej z detekcją w UV-Vis i MS (UHPLC-PDA-MS).
   • Praktyczna umiejętność obsługi spektrometrów mas niskiej i wysokiej rozdzielczości firm Bruker i/lub Waters.
   • Znajomość oprogramowania związanego ze spektrometrią mas (np. Bruker DataAnalysis, Waters MassLynx/QuanLynx).
   • Znajomość oprogramowania do przetwarzania danych z nieukierunkowanych i ukierunkowanych doświadczeń metabolomicznych: MS-DIAL, MetaboAnalyst.
   • Praktyczna umiejętności w zakresie izolacji specyficznych metabolitów roślin oraz grzybów, w tym metod chromatografii nisko-, średnio- i wysokociśnieniowej (FLASH, MPLC, HPLC-ELSD).
   • Odbyty staż zagraniczny trwający co najmniej rok.
   • Znajomość języka polskiego co najmniej na poziome średniozaawansowanym (B2) (dla osób z zagranicy).
   • Współpraca międzynarodowa udokumentowana artykułami naukowymi w międzynarodowych czasopismach z listy filadelfijskiej posiadających łączny IF minimum 40.
 4. Perspektywy rozwoju zawodowego:
  1. Asystent może awansować na stanowisko adiunkta po spełnieniu poniższych warunków
   • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych, ekonomicznych lub pokrewnych.
   • Osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 100 punktów na podstawie oceny wg wykazu i punktacji czasopism z listy MEiN (min. 3 publikacje w czasopismach objętych indeksowaniem przez Journal of Citation Report), z czego co najmniej 24 punkty zdobyte po uzyskaniu stopnia doktora.
   • Opracowanie i złożenie poprawnego pod względem formalnym projektu badawczego do NCN, NCBR lub innej instytucji finansującej badania.
   • Motywacja do pracy naukowej udokumentowana publikacjami i udziałem w życiu naukowym (w tym pełnienie funkcji promotora pomocniczego, staże naukowe, udział w konferencjach naukowych).
   • Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  2. Adiunkt może awansować na stanowisko profesora Instytutu po spełnieniu poniższych warunków:
   w przypadku adiunkta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych, ekonomicznych lub pokrewnych:
   • Gotowość do podjęcia problematyki badawczej uzasadnionej potrzebami Instytutu.
   • Kierowanie projektem badawczym lub równoważnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków zewnętrznych.
   • Krajowy lub zagraniczny staż naukowy, bądź porównywalna, udokumentowana wspólnymi projektami i/lub dorobkiem naukowym, współpraca z zagraniczną placówką badawczą.
   • Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej – pełnienie funkcji promotora we wszczętym, co najmniej jednym, przewodzie doktorskim.
   • Osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 300 punktów na podstawie oceny wg wykazu czasopism z listy MEiN.
   • Aktywność w życiu naukowym oraz zdolności organizacyjne (recenzje rozpraw doktorskich i w postępowaniach habilitacyjnych oraz publikacji i/lub projektów badawczych, organizacja i udział w konferencjach, organizacja warsztatów, kursów, itp.).
  3. W przypadku adiunkta posiadającego stopień doktora:
   • Wykazanie się wyróżniającym dorobkiem naukowym w reprezentowanej dziedzinie o łącznej wartości co najmniej 300 punktów na podstawie oceny wg wykazu i punktacji czasopism z listy MEiN;
   • Pełnienie funkcji promotora pomocniczego w co najmniej jednym przewodzie doktorskim;
   • Posiadanie uznanego dorobku organizacyjnego w zakresie wdrażania i upowszechniania wyników badań naukowych ( np. uzyskanie patentu lub udokumentowanego wdrożenia);
   • Kwalifikacje ocenia Rada Naukowa na podstawie opinii dwóch recenzentów, w tym jednego z poza Instytutu.
  4. Adiunkt może awansować na stanowisko profesora zwyczajnego po spełnieniu poniższych warunków:
   • Tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych lub ekonomicznych.
   • Gotowość do podjęcia problematyki badawczej uzasadnionej potrzebami Instytutu.
   • Osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 450 punktów na podstawie oceny wg wykazu czasopism z listy MEiN.
   • Udział w kształceniu kadry naukowej – pełnienie funkcji promotora w co najmniej dwóch przewodach doktorskich, recenzje rozpraw doktorskich oraz w postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora.
 5. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku adiunkta:
  • Płaca zasadnicza od 105-220% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia
 6. Wymagane dokumenty:
  • Curriculum Vitae.
  • List motywacyjny – przedstawiający zwięźle zainteresowania kandydata.
  • Dotychczasowe osiągnięcia badawczo-naukowe oraz plany dotyczące dalszej kariery.
  • Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie.
  • Wykaz osiągnięć naukowych.
  • Oświadczenie, że z chwilą podjęcia zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem pracy.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 7. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:
  • Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 w terminie do dnia 11.04.2023r. bądź elektronicznie na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl
  • Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu postępowania konkursowego.
  • Instytut zatrudni pracownika od 01-go dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu wyników konkursu i zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
  • Instytut wdrożył i utrzymuje standardy Europejskiej Karty Naukowca i zasady Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz politykę OTM-R, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Komisji Europejskiej.

Link do polityki otwartych przejrzystych i opartych o kompetencje kandydata zasad rekrutacji (OTM-R) dla pracowników naukowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym – http://hr.iung.pulawy.pl/doc/pl/iung_otmr_polityka.pdf


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osoby uczestniczącej w postępowaniu  kwalifikacyjnym

Nawiązując do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej „Rozporządzenie” ) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iung@iung.pulawy.pl iung@iung.pulawy.pl).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
  • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko.
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Źródłem pochodzenia danych osobowych będą informacje i dokumenty przekazane przez osobę, której dane dotyczą.
  • W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia). Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych − dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu kwalifikacyjnego.
 5. Odbiorcy danych − do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora – członkowie komisji konkursowej.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych − przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można  wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 10. Podanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu kandydatury na stanowisko jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania  kwalifikacyjnego. Uzyskane dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content