Tytuły wydanych zeszytów (lista):  Przejdź do strony

Zeszyt 1Zeszyt 2Zeszyt 3Zeszyt 4Zeszyt 5Zeszyt 6Zeszyt 7Zeszyt 8
Zeszyt 9Zeszyt 10Zeszyt 11Zeszyt 12Zeszyt 13Zeszyt 14Zeszyt 15Zeszyt 16
Zeszyt 17Zeszyt 18Zeszyt 19Zeszyt 20Zeszyt 21Zeszyt 22Zeszyt 23Zeszyt 24
Zeszyt 25Zeszyt 25Zeszyt 27Zeszyt 28Zeszyt 29Zeszyt 30Zeszyt 31Zeszyt 32
Zeszyt 33Zeszyt 34Zeszyt 35Zeszyt 36Zeszyt 37Zeszyt 38Zeszyt 39Zeszyt 40
Zeszyt 41Zeszyt 42Zeszyt 43Zeszyt 44Zeszyt 45Zeszyt 46Zeszyt 47Zeszyt 48
Zeszyt 49Zeszyt 50Zeszyt 51Zeszyt 52Zeszyt 53Zeszyt 54Zeszyt 55Zeszyt 56
Zeszyt 57Zeszyt 58Zeszyt 59Zeszyt 60Zeszyt 61Zeszyt 62Zeszyt 63Zeszyt 64
Zeszyt 65Zeszyt 66

_____________________________

WYBRANE ASPEKTY AGROCHEMICZNYCH BADAŃ GLEBY

(Raporty IUNG-PIB Nr 1) Pełny tekst (2,37MB)
1. W. Lipiński – Zadania i metody pracy stacji chemiczno-rolniczych w Polsce
2. R. Pudełko – Metody wizualizacji wyników badań odczynu i zasobności gleb na dużych polach uprawnych
3. E. S. Dobers – Recognition of soil heterogeneity as a base for the strategy of soil sampling (Rozpoznanie zmienności przestrzennej gleby dla wyboru strategii pobierania próbek)
4. T. Jadczyszyn – Sporządzanie planu nawożenia z uwzględnieniem wyników badań gleby
5. M. Fotyma, J. Igras – Narodowy program wapnowania gleb w Polsce na lata 2007–2013

_____________________________

ZASADY WPROWADZANIA NAWOZÓW DO OBROTU

(Raporty PIB Nr 2) Pełny tekst (1,7MB)
w ramach tematu: „Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej
1. Potencjał polskiego przemysłu nawozowego na tle Unii – J. Igras
2. Klasyfikacja i wymagania jakościowe dla nawozów WE – A. Winiarski
3. Nowe regulacje prawne dotyczące obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin – H. Papiz
4. Zasady wprowadzania do obrotu krajowego nawozów mineralnych – B. Górecka
5. Wymagania dotyczące znakowania opakowań i etykiet nawozów mineralnych dopuszczonych do obrotu- T. Wieczorek
6. Wymagania jakościowe dla nawozów organicznych i organiczno-mineralnych oraz zasady wprowadzania ich do obrotu – T. Jadczyszyn
7. Ocena przydatności nawozów dla produkcji sadowniczej – E. Szwonek
8. Ocena przydatności nawozów dla produkcji kwiaciarskiej – J. S. Nowak
9. Ocena przydatności nawozów dla produkcji warzywniczej – J. Babik
10. Ocena wpływu nawozów na zdrowie ludzi – M. Stroczyńska-Sikorska
11. Ocena wpływu nawozów na zdrowie zwierząt – I. Ziomko
12. Ocena wpływu nawozów na środowisko – B. Gworek, M. Giercuszkiewicz-Bajtlik
13. Zasady wprowadzania do obrotu wapna nawozowego – G. Wilkos
14. Zasady kwalifikacji nawozów do produkcji ekologicznej – A. Rutkowska

_____________________________ 

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ W POLSCE

(Raporty PIB Nr 3) Pełny tekst (7,93MB)
1. J. Heller – Teoretyczne podstawy regionalizacji rolnictwa
2. B. Klepacki – Polityka strukturalna Unii Europejskiej jako element łagodzenia dysproporcji regionalnych
3. T. Stuczyński, J. Jadczyszyn, S. Kukuła – wykorzystanie systemu informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej do analiz regionalnych
4. K. Filipiak – Metody statystyczne stosowane do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa
5. A. Harasim – Dobór wskaźników do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa
6. J. Igras, W. Lipiński – Regionalne zróżnicowanie stanu agrochemicznego gleb w Polsce
7. S. Krasowicz, J. Kopiński – Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce
8. B. Jaśkiewicz – Regionalne zróżnicowanie produkcji pszenżyta w Polsce
9. A. Sułek – Regionalne zróżnicowanie produkcji owsa w Polsce
10. A. Sułek – Regionalne zróżnicowanie produkcji pszenicy w Polsce
11. D. Leszczyńska – Regionalne zróżnicowanie produkcji mieszanek zbożowych w Polsce
12. D. Leszczyńska – Regionalne zróżnicowanie produkcji jęczmienia w Polsce
13. D. Klepacka – Wspieranie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w krajach Unii Europejskiej
14. W. Musiał – Problemy rozwoju rolnictwa na obszarach górskich
15. B. Kutkowska – Ocena skuteczności wspierania gospodarstw rolniczych położonych na terenach o niekorzystnych warunkach (ONW) na Dolnym Śląsku
16. J. Kuś, A. Faber, A. Madej – Przewidywane kierunki zmian w produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym
17. J. Kuś, A. Madej, J. Kopiński – Bilans słomy w ujęciu regionalnym
18. A. Zaremba, A. Kowalczyk – Kassyk – Uczelnia rolnicza jako instytucja naprawcza obszarów wiejskich (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)

_____________________________ 

MONITORING SKUTKÓW ŚRODOWISKOWYCH PLANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

(Raporty PIB Nr 4) Pełny tekst (1,1 MB)

1. Irena Duer – Integracja ochrony środowiska ze wspólną polityką rolną UE oraz wskaźniki do oceny wpływu rolnictwa na środowisko
2. Jerzy Kopiński – Bilans azotu brutto „na powierzchni pola” jako agrośrodowiskowy wskaźnik zmian intensywności produkcji rolnej w Polsce
3. Andrzej Zaliwski – Emisja gazów cieplarnianych przez rolnictwo
4. Barbara Albiniak, Dorota Wróblewska – Współpraca Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Europejską Agencją Środowiska oraz źródła pozyskiwania danych
5. Wioletta Wilk – Wykorzystanie danych GUS i FADN do oceny wpływu rolnictwa na środowisko: ujęcie makro- i mikroekonomiczne
6. Barbara Domaszewicz – Wymagania EUROSTATU w zakresie statystyki rolnośrodowiskowej

_____________________________ 

SPRAWDZENIE PRZYDATNOŚCI WSKAŹNIKÓW DO OCENY ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI ŚRODOWISKA ROLNICZEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH GMINACH I WOJEWÓDZTWACH

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 5) Pełny tekst (7,35MB)
1. Antoni Faber – Przegląd wskaźników rolnośrodowiskowych zalecanych do stosowania przez OECD, UE i wybrane kraje członkowskie
2. Andrzej S. Zaliwski – Oszacowanie emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa w przekroju województw za 1999–2004
3. Janusz Igras – Ocena jakości płytkich wód gruntowych w Polsce
4. Tomasz Stuczyński i in. – Warunki przyrodnicze ekologicznej produkcji rolniczej a jej stan obecny na obszarze Polski
5. Artur Łopatka – Analiza warunków wodnych gleb i zagrożeń związanych z suszą na przykładzie województwa podlaskiego
6. Janusz Igras, Jerzy Kopiński – Zużycie nawozów mineralnych i naturalnych w układzie regionalnym
7. Jerzy Kopiński – Bilans azotu brutto dla Polski i województw w latach 2002–2005
8. Arkadiusz Tujaka – Krajowy bilans fosforu w ujęciu regionalnym
9. Beata Feledyn-Szewczyk – Opis modelu RISE do oceny stopnia zrównoważenia gospodarstw
10. Rafał Wawer, Eugeniusz Nowocień – Aktualne zagrożenie erozją gleb w Polsce
11. Zuzanna Jarosz, Antoni Faber – Zmiany w użytkowaniu ziemi w województwach
_____________________________ 

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14