Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

mgr Karolina Furtak 

Tytuł rozprawy: „Wpływ symulowanej powodzi na bioróżnorodność strukturalną i funkcjonalną mikrobiomu wybranych mad rzecznych ”

Promotor: dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB

Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Niedźwiecki

Dokumenty (PDF): 

Recenzja 1

Recenzja 2 

Streszczenie rozprawy

mgr Radosław Dąbrowicz

Tytuł rozprawy: „Ocena skutków środowiskowych intensywnego systemu produkcji rolnej na tle funkcji sekwestracji CO2 w przestrzeni rolniczej gospodarstw”

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Bieńkowski

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Jerzy Kopiński

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie rozprawy

mgr Jarosław Grządziel

Tytuł rozprawy: „Różnorodność strukturalna i funkcjonalna mikroorganizmów w wybranych typach gleb charakterystycznych dla Polski”

Promotor: dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie rozprawy

mgr Dariusz Jędrejek

Tytuł rozprawy: „Związki fenolowe chmielu zwyczajnego (Humulus lupus L.) – skład oraz zawartość w polskich i zagranicznych odmianach uprawnych”

Promotor: Prof. dr hab. Anna Stochmal

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie rozprawy 

mgr Aleksandra Ukalska-Jaruga

Tytuł rozprawy: „ZAWARTOŚĆ WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (WWA) W GLEBACH W ZALEŻNOŚCI OD SKŁADU FRAKCYJNEGO MATERII ORGANICZNEJ”

Promotor: Prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach

Promotor pomocniczy: dr inż. Bożena Smreczak

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie rozprawy

mgr inż. Małgorzata Holka

Tytuł rozprawy: „OCENA SKUTKÓW ŚRODOWISKOWYCH W INTENSYWNYM SYSTEMIE PRODUKCJI ROLNICZEJ Z WYKORZYSTANIEM METODYKI LCA (LIFE CYCLE ASSESSMENT)”

Promotor: Prof. dr hab. Janusz Jankowiak

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie rozprawy 

mgr Bogusław Włodarczyk

Tytuł rozprawy: „Ocena zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych na glebach lekkich w powiecie Przysucha”

Promotor: prof. dr hab. Adam Harasim

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1     

Recenzja 2

Streszczenie rozprawy

mgr inż. Adam Kleofas Berbeć

Tytuł rozprawy: „Różnorodność flory segetalnej i glebowego banku nasion w zbożach jarych w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych w województwie lubelskim”

Promotor: Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. nadzw. IUNG-PIB

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1

Recenzja 2    

Streszczenie rozprawy 

mgr inż. Damian Wach

Tytuł rozprawy: „Przydatność wybranych wskaźników fizjologicznych do oceny wrażliwości kukurydzy na stres suszy zależnie od zaopatrzenia w potas”

Promotor: Prof. dr hab. Alicja Pecio

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie rozprawy

mgr inż. Anna Fariaszewska

Tytuł rozprawy: „Wpływ stresu suszy na plonowanie, przebieg procesów fizjologicznych oraz skład chemiczny traw pastewnych z rodzajów Lolium, Festuca i Festulolium

Promotor: dr hab. Mariola Staniak

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1

Recenzja 2    

Streszczenie rozprawy

mgr inż. Paweł Radzikowski

Tytuł rozprawy: „RÓŻNORODNOŚĆ OWADÓW PROSTOSKRZYDŁYCH (ORTHOPTERA) W ZBOŻACH OZIMYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH I KONWENCJONALNYCH W WOJ. LUBELSKIM”

Promotor: Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. nadzw. IUNG-PIB

Promotor pomocniczy: dr Jarosław Stalenga

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1     

Recenzja 2

Streszczenie rozprawy 

mgr inż. Marcin Dobosz

Tytuł rozprawy: „Ocena produkcyjno-ekonomiczna różnych systemów uprawy roli pod pszenicą ozimą”

Promotor: Dr hab. Janusz Smagacz

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie rozprawy

mgr inż. Bartosz Narolski

Tytuł rozprawy: „EFEKTYWNOŚĆ PLONOTWÓRCZA SIARKI I AZOTU W  PRODUKCJI ŻYTA JAREGO”

Promotor: Dr hab. Anna Podleśna

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie rozprawy

mgr inż. Marta Wyzińska

Tytuł rozprawy: „Przydatność wybranych odmian pszenicy jarej do jesiennego siewu”

Promotor: Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadzw. IUNG-PIB

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie rozprawy

mgr Tomasz Miturski

Tytuł rozprawy: „ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJI OBIEKTOWEJ ZDJĘĆ SATELITARNYCH DO WERYFIKACJI GRANIC GATUNKÓW GLEB”

Promotor: Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadzw. IUNG-PIB

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie rozprawy 

mgr inż. Magdalena Dziągwa-Becker

Tytuł rozprawy: „Profil wolnych aminokwasów Stellaria media (L.) Vill. i Viola tricolor L. jako wskaźnik reakcji na czynniki środowiskowe”

Promotor: dr hab. Jolanta Korzeniowska

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1     

Recenzja 2    

Streszczenie rozprawy 

mgr Marek Jakubowski

Tytuł rozprawy: „Wpływ pyłu kamiennego na ograniczenie fitoprzyswajalności miedzi, niklu i cynku z gleb zanieczyszczonych tymi pierwiastkami”

Promotor: Dr hab. Ewa Stanisławska-Glubiak, prof. nadzw.

Promotor: Dr hab. inż. Bernard Gałka

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie rozprawy 

mgr Olga Kalitowska

Tytuł rozprawy: „Wpływ zawartości miedzi i cynku w glebie na degradację wybranych substancji czynnych herbicydów”

Promotor: Prof. dr hab. Mariusz Kucharski

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1     

Recenzja 2    

Streszczenie rozprawy

mgr Aleksandr Mickiewicz

Tytuł rozprawy: „Reakcja kukurydzy na nowożenie borem, miedzią i cynkiem w warunkach monokultury i uproszczonej uprawy roli”

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Wróbel

Dokumenty (PDF):   

Recenzja 1     

Recenzja 2    

Streszczenie rozprawy