Kierownik: 

dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB
tel. 81 4786 910,
tel. kom. 516 203 523
e-mail: gs@iung.pulawy.pl

Sekretariat:

tel. 81 47 86 919
fax: 81 4786 920

Profil badawczy Zakładu:

 

 1. Kartografia i waloryzacja przestrzenna gleb w skali kraju i poszczególnych regionów
  z uwzględnieniem zjawisk erozji i marginalizacji gruntów;
 2. Badania właściwości fizycznych i chemicznych gleb oraz  monitorowanie  dynamiki  ich  zmian na poziomie krajowym i regionalnym;
 3. Określanie wpływu rolniczej i  pozarolniczej  działalności  na  stan  środowiska przyrodniczego   —   monitoring   i    doskonalenie    kryteriów    oceny    zanieczyszczeń    gleb i wód ksenobiotykami różnego pochodzenia;
 4. Badania    mechanizmów  i  wskaźników    degradacji    gleb  oraz   opracowywanie metod rekultywacji gruntów i obszarów zdegradowanych.
 5. Wspieranie wdrażania oraz ocena oddziaływania instrumentów polityki wolnej
  w odniesieniu do gleb i środowiska; 
 6. Ocena możliwości wykorzystania substancji odpadowych do nawożenia i rekultywacji gleb;
 7. Transformacja dostępnych zasobów informacji przestrzennej o glebach do formatów stosowanych w Unii Europejskiej;
 8. Prowadzenie baz danych oraz modelowanie zjawisk zachodzących w przestrzeni rolniczej  i miejskiej z wykorzystaniem technik GIS;
 9. Opracowywanie wzorców kompleksowego urządzania obszarów miejskich z  uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej.

Oferta badań

 1. Opracowania dotyczące oceny jakości gleb, poziomu ich zanieczyszczenia, zmian użytkowania ziemi, waloryzacji obszarów użytkowanych rolniczo i procesów degradacji gleb oraz wyznaczanie obszarów zagrożonych procesami degradacji gleb. 
 2. Ocena ekotoksyczności i analiza ryzyka ekologicznego związanego z zanieczyszczeniem gleb. 
 3. Tworzenie baz danych oraz integracja i przetwarzanie danych przestrzennych charakteryzujących jakość gleb i obszary wiejskie. 
 4. Tworzenie i sprzedaż cyfrowych map glebowo-rolniczych i ich pochodnych oraz digitalizacja i aktualizacja map glebowo-rolniczych i baz danych. 
 5. Ocena przydatności substancji odpadowych w rolnictwie. 
 6. Określanie bilansu wodnego oraz procesów migracji biogenów i zanieczyszczeń w obszarach zlewni. 
 7. Tworzenie projektów kompleksowego urządzania obszarów wiejskich. 
 8. Oznaczenia właściwości gleb oraz poziomu zanieczyszczeń gleb pierwiastkami śladowymi oraz związkami organicznymi.

Aparatura badawcza

 1. Zaawansowane oprogramowanie do analiz przestrzennych, modelowania zmian użytkowania ziemi, bilansu wod-nego, procesów erozyjnych, migracji składników biogennych i zanieczyszczeń, profesjonalne systemy GPS, urządzenia do skanowania i druku map. 
 2. Zintegrowane bazy danych o glebach i środowisku. 
 3. Oznaczenia właściwości fizykochemicznych gleb – laserowy analizator składu granulometrycznego, Mastersizer 2000, mobilny spektrofotometr VIS-NIR, analizator CN VarioMacro, detektor oznaczania przewodności elektrycznej gruntów, penetrologer glebowy, sondy profilowe do oznaczania wilgotności gleb, analizator przepływowy CFA AutoAnalyzer do pomiaru azotanów, azotynów i fosforanów. 
 4. Oznaczenia zawartości pierwiastków i substancji organicznych w glebach, wodach i roślinach – spektrometr ICP-MS, spektrofotometr ASA z kuwetą grafitową, spektrofotometr UV-VIS, analizator rtęci, piec mikrofalowy, ekstraktor ASE, chromatograf gazowy z detektorem ECD, chromatograf gazowy z detektorem MS, zestaw chromatografii gazowej GC MS/MS (QqQ). 
 5. System badania toksyczności wody lub gleb Microtox, zestaw Oxi-Top, system Fitotox-kit.

Dane kontaktowe

Pracownicy Nr telefonu stacjonarnego
mgr Baćkowska Marlena 81 4786 921
mgr inż. Bartosiewicz Beata 81 4786 774
mgr Chabros Edyta 81 4786 919
mgr Ciepiel Joanna 81 4786914
dr hab. Debaene Guillaume, prof. IUNG-PIB 81 4786 776
mgr Gembal Anna 81 4786 914
mgr Gembal Piotr 81 4786 913
dr hab. Jadczyszyn Jan 81 4786 779
mgr Kamińska Monika 81 4786 783
Karkuszewska Elżbieta 81 4786 783
dr Klimkowicz-Pawlas Agnieszka 81 4786 917
mgr inż. Koza Joanna 81 4786 783
mgr Koza Piotr 81 4786 777
mgr Łopatka Artur 81 4786 781
mgr Łysiak Magdalena 81 4786 783
dr Niedźwiecki Jacek 81 4786 780
Pasternak Urszula 81 4786 913
mgr Pecio Monika 81 4786 916
dr Pindral Sylwia 81 4786 926
mgr Poręba Ludwika 81 4786 774
dr hab. Siebielec Grzegorz, prof. IUNG-PIB 81 4786 910
mgr Skomra Grzegorz 81 4786 913
dr hab. Smreczak Bożena 81 4786 918
dr Suszek-Łopatka Beata 81 4786 778
mgr Świątek Karolina 81 4786 927
dr hab. Wawer Rafał, prof. IUNG-PIB 81 4786 773
mgr inż. Wójtowicz Urszula 81 4786 783
mgr Wydra Sławomir 81 4786 913

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content