Stanowiska samodzielne

Stanowisko d/s kadr (SKA)

Dr Bożena Wielgo
tel. 81 4786 736
tel. kom. 516 203 557
e-mail: kadry@iung.pulawy.pl


Katarzyna Szewczyk
tel. 81 4786 734
e-mail:- Katarzyna.Szewczyk@iung.pulawy.pl


Zakres umocowania stanowiska:

 1. prowadzenie całokształtu spraw pracowniczych związanych
  z zatrudnieniem pracowników, trwaniem stosunku pracy i rozwiązywaniem umów
  o pracę;
 2. prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na rentę, emeryturę lub świadczenia rehabilitacyjne;
 3. sporządzanie analiz stanu zatrudnienia;
 4. wprowadzanie informacji do określonych przepisami modułów w Zintegrowanej Sieci informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on;
 5. prowadzenie ewidencji pracowników i  procesu  reklamowania  na  potrzeby  realizacji zadań obronnych.

Radca Prawny (RP)

Mec. Grzegorz Pawluk
tel. 81 4786 737
tel. kom.  516 203 559, 694 020 276

Zakres umocowania stanowiska:

 1. wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego;
 2. udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 3. sporządzanie opinii prawnych.

Stanowisko d/s bhp i ppoż. (BHP)

Mgr Julita Grzegórska
tel.81 4786 738
tel. kom. 516 203 521

Zakres umocowania stanowiska:

 1. kontrola i ocena warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad oraz przepisów bhp i ochrony ppoż.;
 2. opracowywanie instrukcji dotyczących bhp i zabezpieczenia ppoż. na poszczególnych stanowiskach pracy;
 3. organizowanie szkoleń    zawodowych    pracowników w zakresie spraw związanych z bhp i ochroną ppoż.

Stanowisko d/s RZD (RZD)

Mgr inż. Paweł Wolszczak
tel. 81 4786 731

Zakres umocowania stanowiska:

 1. stała analiza sytuacji gospodarczej RZD oraz przedstawianie wniosków i opinii w  tej sprawie Z-cy Dyrektora Instytutu d/s naukowych w zakresie badań  środowiskowych zgodnie z wykazem zawartym w strukturze organizacyjnej Instytutu (załącznik nr 3);
 2. doskonalenie zasad współdziałania Instytutu z RZD;
 3. podejmowanie działań zmierzających do tworzenia wzorców produkcyjnych w RZD.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Mgr Julita Grzegórska
tel. 81 4786 738
tel. kom. 516 203 521

Zakres umocowania stanowiska:

Zakres uprawnień i obowiązków Inspektora Ochrony Danych określony jest w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-Dz. Urz. UEL  119.s  1  oraz ustawie  z dnia 10.05.2018  t., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r., poz. 1000).


Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych (SOI)

Dr Bogusław Podolski
tel. 81 4786 735
tel. kom.  516 203 547

Zakres umocowania stanowiska:

 1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 2. kierowanie pionem ochrony informacji niejawnych w Instytucie;
 3. współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa;
 4. przeprowadzanie szkoleń pracowników Instytutu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Pełnomocnik d/s gospodarki odpadami i ochrony środowiska (GOŚ)

Zakres umocowania stanowiska:

 1. nadzór nad prowadzeniem gospodarki odpadami w Instytucie w zakresie:
 2. uzyskiwania stosownych decyzji administracyjnych,
 3. unieszkodliwiania i wywozu odpadów z bieżącej działalności,
 4. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów,
 5. składania raportów dotyczących korzystania ze środowiska i emisji gazów cieplarnianych.
 6. informowanie Dyrektora o nieprawidłowościach związanych z  gospodarowaniem odpadami i ochroną środowiska oraz składanie propozycji eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości.

Pełnomocnik d/s spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej (OZO)

Dr Bogusław Podolski
tel. 81 4786 735
tel. kom.  516 203 547

Zakres umocowania stanowiska:

 1. zapewnianie warunków do realizacji zadań obronnych;
 2. sporządzanie dokumentów planistycznych, w szczególności w zakresie planowania operacyjnego;
 3. realizacja    zadań    w    zakresie    współpracy  cywilno-wojskowej, zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji i zapewnienia kierowania Instytutem;
 4. planowanie i organizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych;
 5. przygotowania rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych;
 6. realizacja szkolenia obronnego;
 7. realizacja przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym, realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej ochrony ludności.

Dane kontaktowe

Pracownicy Nr telefonu stacjonarnego
Grzegórska Julita 81 4786 738
Pawluk Grzegorz 81 4786 737
Podolski Bogusław 81 4786 735
Wielgo Bożena 81 4786 736
Skip to content