Stanowiska samodzielne

Stanowisko d/s kadr (SKA)


Katarzyna Szewczyk
tel. 81 4786 734
e-mail:- Katarzyna.Szewczyk@iung.pulawy.pl

e-mail: kadry@iung.pulawy.pl


Zakres umocowania stanowiska:

 1. prowadzenie całokształtu spraw pracowniczych związanych
  z zatrudnieniem pracowników, trwaniem stosunku pracy i rozwiązywaniem umów
  o pracę;
 2. prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na rentę, emeryturę lub świadczenia rehabilitacyjne;
 3. sporządzanie analiz stanu zatrudnienia;
 4. wprowadzanie informacji do określonych przepisami modułów w Zintegrowanej Sieci informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on;
 5. prowadzenie ewidencji pracowników i  procesu  reklamowania  na  potrzeby  realizacji zadań obronnych.


Radca Prawny (RP)

Mec. Grzegorz Pawluk
tel. 81 4786 737
tel. kom.  516 203 559, 694 020 276

Zakres umocowania stanowiska:

 1. wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego;
 2. udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 3. sporządzanie opinii prawnych.


Stanowisko d/s bhp i ppoż. (BHP)

Mgr Julita Grzegórska
tel.81 4786 738
tel. kom. 516 203 521

Zakres umocowania stanowiska:

 1. kontrola i ocena warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad oraz przepisów bhp i ochrony ppoż.;
 2. opracowywanie instrukcji dotyczących bhp i zabezpieczenia ppoż. na poszczególnych stanowiskach pracy;
 3. organizowanie szkoleń    zawodowych    pracowników w zakresie spraw związanych z bhp i ochroną ppoż.


Stanowisko d/s RZD (RZD)

Mgr inż. Paweł Wolszczak
tel. 81 4786 731

Zakres umocowania stanowiska:

 1. stała analiza sytuacji gospodarczej RZD oraz przedstawianie wniosków i opinii w  tej sprawie Z-cy Dyrektora Instytutu d/s naukowych w zakresie badań  środowiskowych zgodnie z wykazem zawartym w strukturze organizacyjnej Instytutu (załącznik nr 3);
 2. doskonalenie zasad współdziałania Instytutu z RZD;
 3. podejmowanie działań zmierzających do tworzenia wzorców produkcyjnych w RZD.


Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Mgr Julita Grzegórska
tel. 81 4786 738
tel. kom. 516 203 521

Zakres umocowania stanowiska:

Zakres uprawnień i obowiązków Inspektora Ochrony Danych określony jest w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-Dz. Urz. UEL  119.s  1  oraz ustawie  z dnia 10.05.2018  t., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r., poz. 1000).


Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych (SOI)

Dr Bogusław Podolski
tel. 81 4786 735
tel. kom.  516 203 547

Zakres umocowania stanowiska:

 1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 2. kierowanie pionem ochrony informacji niejawnych w Instytucie;
 3. współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa;
 4. przeprowadzanie szkoleń pracowników Instytutu w zakresie ochrony informacji niejawnych.


Pełnomocnik d/s gospodarki odpadami i ochrony środowiska (GOŚ)

Zakres umocowania stanowiska:

 1. nadzór nad prowadzeniem gospodarki odpadami w Instytucie w zakresie:
 2. uzyskiwania stosownych decyzji administracyjnych,
 3. unieszkodliwiania i wywozu odpadów z bieżącej działalności,
 4. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów,
 5. składania raportów dotyczących korzystania ze środowiska i emisji gazów cieplarnianych.
 6. informowanie Dyrektora o nieprawidłowościach związanych z  gospodarowaniem odpadami i ochroną środowiska oraz składanie propozycji eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości.


Pełnomocnik d/s spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej (OZO)

Dr Bogusław Podolski
tel. 81 4786 735
tel. kom.  516 203 547

Zakres umocowania stanowiska:

 1. zapewnianie warunków do realizacji zadań obronnych;
 2. sporządzanie dokumentów planistycznych, w szczególności w zakresie planowania operacyjnego;
 3. realizacja    zadań    w    zakresie    współpracy  cywilno-wojskowej, zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji i zapewnienia kierowania Instytutem;
 4. planowanie i organizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych;
 5. przygotowania rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych;
 6. realizacja szkolenia obronnego;
 7. realizacja przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym, realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej ochrony ludności.


Dane kontaktowe

Pracownicy Nr telefonu stacjonarnego
Grzegórska Julita 81 4786 738
Pawluk Grzegorz 81 4786 737
Podolski Bogusław 81 4786 735
Krystyna Krakowiak-Domańska  81 4786 736

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content