Kierownik: 

dr hab. Anna Gałązka,  prof. IUNG-PIB
tel. 81 4786 950
tel. kom. 516 203 529
e-mail: agalazka@iung.pulawy.pl

Sekretariat: 

tel. 81 4786 951

Profil badawczy Zakładu:

 1. ocena zróżnicowania genetycznego oraz identyfikacji mikroorganizmów glebowych (PCR, Real Time PCR);
 2. ocena różnorodności strukturalnej mikroorganizmów glebowych, analizy bioinformatyczne – sekwencjonowanie amplikonów 16S rRNA (bakterie) i ITS (grzyby);
 3. charakterystyka profilu metabolicznego bakterii i grzybów (Biolog® System, EcoPlates™, GEN III Microplate, FF MicroPlate);
 4. analizy mikrobiomu oraz mykobiomu gleb uprawnych, leśnych, zdegradowanych i długotrwale zanieczyszczonych;
 5. ocena oddziaływań między mikrobiomem oraz mykobiomem ryzosfery i endoryzosfery roślin;
 6. identyfikacja i charakterystyka endofitów bakteryjnych i grzybowych oraz określenie ich potencjału biotechnologicznego;
 7. badania dotyczące opracowywania innowacyjnych preparatów do wspomagania oraz ochrony roślin uprawnych z uwzględnieniem zmiennej wilgotności gleb, zasolenia, zmian klimatu oraz innych czynników biotycznych i abiotycznych;
 8. ocena parametrów mikrobiologicznych, biochemicznych jako wskaźników żyzności i aktywności gleb oraz analiza wpływu różnych zabiegów agrotechnicznych na te wskaźniki (aktywność enzymatyczna, zawartość węgla i azotu w biomasie mikroorganizmów glebowych, zawartości glomalin);
 9. badania nad właściwościami i praktycznym wykorzystaniu bakterii wiążących azot dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w uprawie roślin bobowatych;
 10. poszukiwanie, identyfikacja i charakterystyka mikroorganizmów środowiskowych o potencjale agrobiotechnologicznym

Oferta badań

 1. Ocena aktywności biologicznej gleb na podstawie oznaczeń biomasy, ogólnej liczebności mikroorganizmów oraz aktywności enzymów glebowych. 
 2. Identyfikacja mikroorganizmów w próbkach środowiskowych, z wykorzystaniem systemu Biolog oraz nowoczesnych technik biologii molekularnej. 
 3. Badania i ekspertyzy mikrobiologiczne. 
 4. Analizy bioinformatyczne – sekwencjonowanie amplikonów 16S (bakterie) i ITS (grzyby); kom-pletna analiza od surowego pliku fastq; opracowanie statystyczne, prezentacja graficzna; alfa i beta bioróżnorodność. 
 5. Sprzedaż szczepionki dla roślin bobowatych (NITRAGINA).

Aparatura badawcza

 1. Termocykler Real-Time PCR, AriaMix Agilent Technology. 
 2. Termocykler gradientowy, Biometra. 
 3. System umożliwiający analizę DGGE – Universal Mutation Detection System, Bio-Rad. 
 4. Aparaty do elektroforezy agarozowej, Bio-Rad oraz cyfrowy system do dokumentacji żeli z komputerową stacją roboczą i oprogramowaniem. 
 5. Homogenizator do ekstrakcji DNA FastPrep®-24, MP Biomedicals. 
 6. Spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA i RNA NanoDrop Lite, Thermo Scientific. 
 7. System do analizy metabolizmu oraz fenotypowania mikroorganizmów – Biolog OmniLog. 
 8. Czytnik mikropłytek z komputerową stacją roboczą. 
 9. Analizator C i N, Analytic Jena AG. 
 10. Liofilizator FreeZone Triad System. 
 11. Nowoczesny sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem – platforma bioinformatyczna. 
 12. Mikroskop z kamerą. 
 13. Chromatograf gazowy CSI model 200. 
 14. System do przygotowania ultraczystej wody, autoklawy, komory laminarne II klasy, inkubatory, ultrazamrażarka, fitotron.

Dane kontaktowe

Pracownicy Nr telefonu
dr inż. Abramczyk Barbara 81 4786 960
mgr Ciepiel Jarosław 81 4786 959
dr Furtak Karolina 81 4786 961
dr hab. Gałązka Anna, prof. IUNG-PIB 81 4786 950
mgr Gawryjołek Karolina 81 4786 962
Grzęda Emilia 81 4786 951
mgr Janczarek Agata 81 4786 960
dr Kozieł Monika 81 4786 952
Lewtak Krystyna 81 4786 954
dr Marzec-Grządziel Anna 81 4786 958
dr inż. Siebielec Sylwia 81 4786 952
dr Woźniak Małgorzata 81 4786 960

Przejdź do strony zakładu

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content