Informacja o zadaniach prowadzonych w IUNG – PIB
na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2022

Na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr DEJ.re.027.5.2022 z dnia 09.04.2022 r.) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w roku 2022 będzie realizował 3 zadania badawcze:


  1. Badania w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do towarowej produkcji polowej, ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnych warunków klimatyczno-glebowych, szczególnie związanych z niedoborem wody. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach, ze szczególnym uwzględnieniem suszy. (Ocena przydatności nasion wybranych gatunków roślin strączkowych do poprawy jakości pieczywa).

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Księżak

Cele wspieranego projektu:


  1. Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie możliwości zastosowania dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym środków do celów zaprawiania nasion roślin rolniczych oraz jako nawozów o działaniu dolistnym. (Wpływ preparatów dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym jako zapraw nasiennych i nawozów dolistnych na zdrowotność i plon pszenicy oraz opłacalność ekonomiczną produkcji)

Kierownik: dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB

Cele wspieranego projektu:


  1. Marketing, promocja oraz analiza rynku. Analiza efektywności dla ekologicznej uprawy zbóż, roślin warzywniczych i sadowniczych oraz hodowli zwierząt w porównaniu do uprawy konwencjonalnej (Opłacalność produkcji ekologicznej w porównaniu do konwencjonalnej na przykładzie wybranych gospodarstw)” 

Kierownik: dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB

Cele wspieranego projektu:


Data opublikowania oczekiwanych rezultatów wspieranych projektów: 15.11.2022 r.


Miejsce opublikowania w internecie oczekiwanych rezultatów wspieranych projektów:

https://www.iung.pl/badania-na-rzecz-rolnictwa-ekologicznego-z-dotacji-mrirw/


Rezultaty wspieranych projektów będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym.


Rezultaty projektów: