Konferencja IUNG-PIB – Dotacja Celowa 2022 finansowana przez MRiRW

Dotacja Celowa 2022 finansowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 14 grudnia 2022 roku w Sali Kongresowej IUNG-PIB odbyła się konferencja podsumowująca realizację zadań w ramach Dotacji Celowej (DC) MRiRW na 2022 rok. Zastępca dyrektora prof. dr hab. Mariusz Matyka zaprezentował ogólną charakterystykę zadań finansowanych w ramach dotacji z budżetu państwa. Następnie przedstawiono prezentację podsumowujących realizację 19 zadań DC, które polegały na przygotowaniu opracowań i analiz na potrzeby realizacji procesów decyzyjnych i legislacyjnych, wspieraniu racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, ograniczeniu zmian klimatu i poprawie stanu środowiska przyrodniczego, a także na wdrożeniu postępu technologicznego oraz przyjaznych środowisku technologiach produkcji rolnej. Kierownicy zadań zaprezentowali uzyskane wyniki pracy i wskazali kierunki prac w kolejnych latach. Konferencja miała charakter hybrydowy. Brało w niej udział 65 uczestników, w tym pracownicy Instytutu oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencję zakończyła ożywiona dyskusja. Prof. dr hab. Mariusz Matyka, podsumowując konferencję, podkreślił że realizacja Dotacji Celowej w 2022  wymagała dużego zaangażowania zespołów merytorycznych oraz działów wsparcia. Podziękował także wszystkim kierownikom zadań, jak również osobom czuwającym nad formalnym zakresem realizacji Dotacji Celowej.

Program
KONFERENCJI INSTYTUTU UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA
– PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W PUŁAWACH
Dotacja Celowa 2022 finansowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14 grudnia 2022 r.

08:30-08:40OTWARCIE KONFERENCJI
prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB
08:40-08:50Ogólna charakterystyka dotacji celowej IUNG-PIB.
prof. dr hab. Mariusz Matyka, mgr Joanna Wiącek
08:50-09:00Nawożenie użytków rolnych.
dr Piotr Skowron
09:00-09:10Doskonalenie internetowej bazy danych o produktach nawozowych.
dr hab. Agnieszka Rutkowska
09:10-09:20Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych rolniczo.
dr Monika Kowalik
09:30-09:40Ochrona gleb użytkowanych rolniczo.
dr Jacek Niedźwiecki
09:40-09:50Kształtowanie retencji gleb jako elementu przeciwdziałania suszy rolniczej
i racjonalnej gospodarki wodnej w tym prowadzenie monitoringu zalań i podtopień na potrzeby wdrażania Pakietu 9. Retencjonowanie wody w ramach DRŚK.
dr hab. Rafał Wawer, prof. IUNG-PIB
09:50-10:00Analiza potencjału podaży biomasy z obszaru rybołówstwa na poziomie krajowym
i regionalnym; włączenie w system monitoringu biomasy.
dr hab. Rafał Pudełko
10:00-10:10Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału sadzonkowego chmielu.
dr Urszula Skomra
10:10-10:20Ocena wartości rolniczej i cech użytkowych nowych klonów chmielu
w warunkach produkcyjnych.
dr Urszula Skomra
10:20-10:30Opracowanie i aktualizacja Programów integrowanej ochrony roślin uprawnych
w zakresie tytoniu i chmielu.
dr Urszula Skomra
10:30-10:40Wykorzystanie nowoczesnych metod hybrydyzacji międzygatunkowej i CMS
w doskonaleniu postępu odmianowego w tytoniu.
dr hab. Anna Trojak-Goluch
10:40-10:50Upowszechnianie wiedzy o wynikach uzyskiwanych w ramach realizacji zadania.
dr hab. Anna Trojak-Goluch
10:50-11:10PRZERWA
11:10-11:20Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka.
prof. dr hab. Mariusz Kucharski
11:20-11:30Identyfikacja i opracowanie nowych krajowych wskaźników jednostkowych oraz zrównoważonych metod produkcji dla celów ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w rolnictwie.
dr hab. Jerzy Kozyra
11:30-11:40Monitoring gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.
mgr Tomasz Żyłowski
11:40-11:50Identyfikacja problemów oraz doskonalenie płodozmianu i gospodarki nawozowej w gospodarstwach ekologicznych o różnych profilach produkcji.
dr hab. Jarosław Stalenga, prof. IUNG-PIB
11:50-12:00Ocena przydatności do uprawy w ekologicznym systemie produkcji odmian zbóż jarych i ozimych oraz roślin bobowatych.
dr hab. Krzysztof Jończyk
12:00-12:10Realizacja zadania dotyczącego wyznaczenia gleb organicznych i mokradeł nietorfowych (Aktualizacja bazy danych gleb organicznych i mokradeł nietorfowych na gruntach rolnych jako etap wyznaczenia obszarów objętych wymogami GAEC2).
dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB
12:10-12:20Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2023-2027. dr hab. Jerzy Kopiński
12:20-12:30Wsparcie procesu aktualizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” (SZRWRiR 2030) i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
prof. dr hab. Mariola Staniak
12:30-12:50DYSKUSJA
12:50-13:00PODSUMOWANIE

Materiały z konferencji – prezentacje:

Konferencja została przygotowana i sfinansowana w ramach Dotacji Celowej  IUNG-PIB 2022.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content