Działalność statutowa – Podprogram 1

Badania procesów i mechanizmów warunkujących funkcje roślin i drobnoustrojów oraz ocena technologii produkcji roślinnej

Produkcja roślinna uzależniona jest od szeregu czynników, wśród których najważniejsze są cechy biologiczne rośliny oraz uwarunkowania siedliskowe jej wzrostu i plonowania. Rozwój metod i technik badawczych dostarcza nowych narzędzi dla doskonalenia roślin uprawnych pod względem odporności na stresy biotyczne i abiotyczne, wzrostu poziomu plonowania oraz poprawy jakości produktów roślinnych. Uwarunkowania genetyczne roślin podlegają modyfikującym wpływom środowiska, z czego wynika potrzeba badań uwzględniających aspekty biologiczne, siedliskowe i agrotechniczne. Zwiększenie plonu roślin i poprawa jego jakości może odbywać się poprzez ukierunkowaną hodowlę, rozpoznanie i wykorzystanie właściwości fizjologicznych oraz stosowanie  odpowiednich zabiegów agrotechnicznych. Integrowana ochrona roślin, gdzie przedkłada się metody biologiczne ponad chemiczne jest stałym elementem gospodarowania. Natomiast konsekwencją jej wprowadzenia jest ciągłe poszukiwanie bezpiecznych i równie skutecznych sposobów ograniczania agrofagów. Ochrona bioróżnorodności strukturalnej ekosystemów, kształtowanie aktywności mikroorganizmów oraz wykorzystanie ich do poprawy żyzności i aktywności biologicznej gleb, ograniczając tym samym stosowanie nawozów syntetycznych, są ważnymi zagadnieniami we współczesnym rolnictwie.

Podstawowym i nieodnawialnym elementem środowiska rolniczego jest gleba i dostępne substancje pokarmowe. Żyzność i produkcyjność gleb jest zasadniczym aspektem warunkującym uzyskanie optymalnych plonów o wysokich parametrach jakościowych. Powiązanie uprawy roślin z warunkami glebowymi jest bardzo ścisłe poprzez szereg wzajemnych zależności. Różne systemy produkcji roślinnej, systemy uprawy roli, technologie o różnym stopniu intensywności to zagadnienia wciąż aktualne, będące przedmiotem badań i dostarczające ciekawych wyników. Skutki zachodzących procesów, często widoczne są dopiero po dłuższym okresie, stąd potrzeba wieloletnich prac i analizy wzajemnie powiązanych ze sobą procesów, celem właściwej interpretacji wniosków. Problematyka podnoszenia poziomu wilgotności gleby, poszukiwania alternatywnych i bezpiecznych źródeł niezbędnych składników pokarmowych to zagadnienia będące przedmiotem aktualnych prac badawczych.

Celem podprogramu badawczego jest rozpoznawanie procesów i mechanizmów warunkujących różne funkcje roślin mające wpływ na ich wzrost, rozwój, plonowanie i pożądaną jakość produktów z jednoczesnym zachowaniem zasad integrowanej ochrony i najwyższej dbałości o środowisko naturalne.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content