Konkurs na stanowisko Samodzielnej Księgowej Bilansisty / Samodzielnego Księgowego Bilansisty

Zakres obowiązków:

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • Prowadzenie rachunkowości minimum dwóch Rolniczych Zakładów Doświadczalnych Instytutu (RZD);
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • Przygotowywanie planów finansowych w uzgodnieniu z Dyrektorami RZD
 • Dokonywanie kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • kompletności dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Szczegółowy zakres obowiązków:

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych wg ustalonych przez przepisy prawa standardów sprawozdawczych dla m.in. GUS, ZUS, US, MRiRW, MEiN;
 • Dokonywanie rozliczeń podatkowych i sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • Prowadzenie sprawozdawczości zarządczej zapewniającej dostarczenie informacji niezbędnych do tworzenia planów, a także wczesnej sygnalizacji pojawiających się problemów finansowych, w celu szybkiej ich analizy i eliminacji poprzez podjęcie odpowiednich działań;
 • Wprowadzanie danych do programu finansowo-księgowego, w tym dekretowanie i księgowanie dokumentów (min. faktury sprzedaży, zakupu, dowody memoriałowe, dokumenty magazynowe, wyciągi bankowe, dokumenty kasowe);
 • Uzgadnianie stanów magazynowych;
 • Monitorowanie należności i zobowiązań, potwierdzanie sald z kontrahentami;
 • Systematyczne prowadzenia uzgodnień kont bilansowych;
 • Ewidencja środków trwałych;
 • Księgowanie listy płac;
 • Wystawianie faktur sprzedażowych;
 • Nadzór nad bieżącą rzetelnością danych zawartych w programie finansowo-księgowym Zakładu oraz kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;
 • Realizacja transakcji pieniężnych z rachunku bankowego;
 • Kontakty i bieżąca współpraca w zakresie działalności finansowo-księgowej z Głównym Księgowym Instytutu, pracownikami Działu Finansowo-Księgowego IUNG-PIB oraz instytucjami zewnętrznymi;
 • Przygotowywanie danych do postępowań przetargowych, ankiet, kontroli i audytów.

Wymagania:

Poszukujemy osoby, która:

 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość pakietu MS Office i programów finansowo-księgowych;
 • Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • Umiejętność właściwego zarządzania i koordynacji pracy;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Dokładność, rzetelność, terminowość.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Wynagrodzenie od 4300 PLN

Miejsce pracy:

 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Dział Finansowo-Księgowy

Dokumenty aplikacyjne:

 • List motywacyjny;
 • CV;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Oświadczenie o niekaralności za  przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 • Ewentualne referencje.

Forma, termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1400 bądź elektronicznie na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl w terminie do 18.03.2024r. Tel. Do kontaktu 814 786 734.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content