Konkurs na stanowisko asystenta (R2) w Zakładzie Uprawy Roślin Pastewnych

Nazwa i opis stanowiska z uwzględnieniem europejskiej klasyfikacji:

Recognised Researcher (R2) naukowiec posiadający stopień naukowy doktora. Profil dotyczy osób, niebędących w pełni samodzielnymi pracownikami naukowymi.

Zakres prac badawczych:

 1. Ocena biologicznych podstawy produkcyjności roślin pastewnych wykorzystywanych    do produkcji pasz dla przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych;
 2. Ocena wartości żywieniowej komponentów pasz treściwych i objętościowych;
 3. Ocena stanu fizjologicznego roślin pastewnych w zależności od czynników stresowych oraz stosowanych zabiegów agrotechnicznych;
 4. Doskonalenie agrotechniki ważniejszych krajowych gatunków roślin strączkowych oraz soi, dobór odmian soi do warunków siedliskowych gospodarstwa;
 5. Poszukiwanie możliwości zwiększania efektywności biologicznego wiązania azotu przez rośliny bobowate grubonasienne.

Wymagania obowiązkowe

 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych lub dyscyplinie nauk o ziemi, biologicznych, chemicznych, ekonomicznych i pokrewnych,
 2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej (np. studia podyplomowe lub doktoranckie, staż naukowy) lub w pracy zawodowej związanej tematycznie z kierunkiem działalności badawczej.
 3. Osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednej pracy naukowej z wykazu czasopism MNiSW oraz prezentacja wyników badań (referat, poster).
 4. Predyspozycje do pracy naukowej (np. udział w projektach badawczych, tematach statutowych).
 5. Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 6. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i znajomość podstawowego oprogramowania.

Dodatkowe umiejętności przydatne na stanowisku

 1. Umiejętność zakładania i prowadzenia ścisłych doświadczeń polowych, wazonowych i w komorach fitotronowych,
 2. Umiejętność obsługi aparatury badawczej, m.in. aparatu do pomiaru fotosyntezy Ciras-2 PP-Systems, fluorymetru Poket PEA, analizatora okrywy roślinnej LAI, chlorofilometru SPAD,
 3. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i znajomość podstawowego oprogramowania biurowego (Word, PowerPoint, Exel), statystycznego (Statistica, Statgraphics Centurion) oraz do wyliczania wartości żywieniowej pasz (INRAtion),
 4. Prawo jazdy kat. B.   

Perspektywy rozwoju zawodowegoAsystent może awansować na stanowisko adiunkta po spełnieniu poniższych warunków:

 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych. ekonomicznych lub pokrewnych,
 2. Osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, o łącznej wartości co najmniej 100 punktów na podstawie oceny wg wykazu i punktacji czasopism z listy MNiSW (min. 3 publikacje w czasopismach objętych indeksowaniem Journal of Citation Report), z czego co najmniej 24 punkty zdobyte po uzyskaniu stopnia doktora,
 3. Opracowanie i złożenie poprawnego pod względem formalnym projektu badawczego do NCN, NCBR lub innej instytucji finansującej badania,
 4. Motywacja do pracy naukowej udokumentowana publikacjami i udziałem w życiu naukowym (w tym pełnienie funkcji promotora pomocniczego, staże naukowe, udział w konferencjach naukowych).
 5. Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Adiunkt może awansować na stanowisko profesora Instytutu po spełnieniu poniższych warunków:

 1. W przypadku adiunkta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych, ekonomicznych lub pokrewnych:
  • gotowość do podjęcia problematyki badawczej uzasadnionej potrzebami Instytutu.
  • kierowanie projektem badawczym lub równoważnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków zewnętrznych.
  • krajowy lub zagraniczny staż naukowy, bądź porównywalna, udokumentowana wspólnymi projektami i/lub dorobkiem naukowym, współpraca z zagraniczną placówką badawczą.
  • osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej – pełnienie funkcji promotora we wszczętym, co najmniej jednym, przewodzie doktorskim.
  • osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 300 punktów na podstawie oceny wg wykazu czasopism z listy MNiSW.
  • aktywność w życiu naukowym oraz zdolności organizacyjne (recenzje rozpraw doktorskich i w postępowaniach habilitacyjnych oraz publikacji i/lub projektów badawczych, organizacja i udział w konferencjach, organizacja warsztatów, kursów, itp.).
 2. W przypadku adiunkta posiadającego stopień doktora:
  • wykazanie się wyróżniającym dorobkiem naukowym w reprezentowanej dziedzinie o łącznej wartości co najmniej 300 punktów na podstawie oceny wg wykazu i punktacji czasopism z listy MNiSW;
  • pełnienie funkcji promotora pomocniczego w co najmniej jednym przewodzie doktorskim;
  • posiadanie uznanego dorobku organizacyjnego w zakresie wdrażania i upowszechniania wyników badań naukowych ( np. uzyskanie patentu lub udokumentowanego wdrożenia);
  • kwalifikacje ocenia Rada Naukowa na podstawie opinii dwóch recenzentów, w tym jednego z poza Instytutu.

Adiunkt może awansować na stanowisko profesora po spełnieniu poniższych warunków:

 • tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych lub ekonomicznych;
 • gotowość do podjęcia problematyki badawczej uzasadnionej potrzebami Instytutu;
 • osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 450 punktów na podstawie oceny wg wykazu czasopism z listy MNiSW;
 • udział w kształceniu kadry naukowej – pełnienie funkcji promotora w co najmniej dwóch przewodach doktorskich, recenzje rozpraw doktorskich oraz w postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta:

Płaca zasadnicza od 4520,00 zł  do 9460,00 zł.

V. Wymagane dokumenty

 1. Curriculum Vitae
 2. List motywacyjny – przedstawiający zwięźle zainteresowania Kandydata.
 3. Dotychczasowe osiągnięcia badawczo-naukowe oraz plany dotyczące dalszej kariery
 4. Dokumenty poświadczające posiadane stopnie i tytuły naukowe,
 5. Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych
 6. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
 7. Oświadczenie, że z chwilą podjęcia zatrudnienia instytut będzie podstawowym miejscem pracy
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pracowników IUNG-PIB  nie obowiązuje składanie dokumentów wymienionych w pkt 4, 6,7

VI. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą ( z dopiskiem: kadry – aplikacja na stanowisko) na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8) lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 bądź elektronicznie na adres mailowy : kadry@iung.pulawy.pl w terminie do 26.04.2024r.

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu postępowania konkursowego.

Instytut może zatrudnić pracownika już od 01-go dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu wyników konkursu. Informuję, że Instytut wdrożył i utrzymuje standardy Europejskiej Karty Naukowca i zasady Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz politykę OTMR, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Komisji Europejskiej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osoby uczestniczącej w postępowaniu  kwalifikacyjnym

Nawiązując do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej „Rozporządzenie” ) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iung@iung.pulawy.pl iung@iung.pulawy.pl).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
  • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu przeprowadzenia postępowania  kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Spółki.
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Źródłem pochodzenia danych osobowych będą informacje i dokumenty przekazane przez osobę, której dane dotyczą.
  • W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia). Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych − dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu kwalifikacyjnego.
 5. Odbiorcy danych − do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora – członkowie komisji konkursowej.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych − przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można  wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 10. Podanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu kandydatury na stanowisko  jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania  kwalifikacyjnego. Uzyskane dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content