Wojewódzkie Dożynki w Lubyczy Królewskiej

12 września 2021 roku w Lubyczy Królewskiej miały miejsce lubelskie Dożynki Wojewódzkie, które odbyły się pod patronatem narodowym Prezydenta RP – pana Andrzeja Dudy.
Wśród wystawców nie zabrakło oferty wydawniczej, usługowej i projektowej IUNG- PIB (m.in. NUTRIMAN, BIOEASTsUP, EJP SOIL) prezentowanej przez pracowników Działu Upowszechniania i Wydawnictw. Dożynki były również bardzo dobrą okazją do informowania odwiedzających rolników, doradców i specjalistów z różnych dziedzin o ofercie Instytutu w realizowanej w ramach dotacji celowej.

Krajowe Dni Pola 2021 w Minikowie pod hasłem EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD NA POL@CH W POLSCE

Rzut z drona na KDP 2021 w Minikowie

W dniach 19-20 czerwca 2021 r. na polach w pobliżu KPODR w Minikowie odbywały się krajowe Dni Pola 2021 oraz towarzyszące im Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH. Organizatorem wydarzenia był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Krajowe Dni Pola poprzedziła konferencja naukowa z udziałem naukowców IUNG-PIB

61 MONOGRAFIE I ROZPRAWY NAUKOWE

Przemysłowa działalność człowieka, w szczególności wydobycie zasobów mineralnych, wpływa negatywnie na środowisko. Zdewastowane obszary wymagają kompleksowej rekultywacji. Występujące na takich terenach gleby technogeniczne bardzo często charakteryzują się dużą heterogenicznością, dlatego do ich analizy stosuje się metody geostatystyczne. Celem pracy było określenie zmian przestrzennych i czasowych właściwości gleby technogenicznej po otworowej eksploatacji siarki. Aby to osiągnąć, przeanalizowano: rozkład granulometryczny, gęstość objętościową, porowatość ogólną, polową pojemność wodną i powietrzną, zdolności retencjonowania wody, przepuszczalność wodną i powietrzną, zawartość węgla organicznego, odczyn, kwasowość hydrolityczną, zawartość węglanu wapnia, sumę kationów zasadowych, stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami kwasowymi i zawartość siarki ogólnej.

62 MONOGRAFIE I ROZPRAWY NAUKOWE

Celem badań była analiza i ocena zmian produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym w okresie wielolecia (studium przypadku), spowodowanych przejściem z profilu produkcji wielostronnej na jednostronnie roślinną.
Badania przeprowadzono w okresie 52 lat (1967–2018) w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym
IUNG-PIB w Błoniu-Topoli k. Łęczycy (woj. łódzkie), gospodarującym na glebach kompleksów pszennych – bardzo dobrego i dobrego (głównie klas II i IIIa). Areał gruntów ornych był podzielony na pola płodozmianowe. Głównym źródłem danych i informacji o zasiewach poszczególnych roślin uprawnych, wielkości nawożenia i plonów były specjalne karty dokumentacyjne pól (karty technologiczne), na których prowadzono ewidencję zabiegów, nakładów pracy i środków produkcji (nasion, nawozów, środków ochrony roślin) oraz wielkości zebranych plonów i cen ich zbytu.

Studia i Raporty IUNG-PIB – tytuły wydanych zeszytów

Wybrane aspekty agrochemicznych badań gleby  link… Zasady wprowadzania nawozów do obrotu  link… Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce  link… Monitoring skutków środowiskowych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich  link… Sprawdzenie przydatności wskaźników do oceny zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, gminach i województwach  link… Możliwości rolnictwa ekologicznego w Polsce  link… Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w […]