Studia i Raporty IUNG-PIB – tytuły wydanych zeszytów

 1. Wybrane aspekty agrochemicznych badań gleby  link…
 2. Zasady wprowadzania nawozów do obrotu  link…
 3. Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce  link…
 4. Monitoring skutków środowiskowych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich  link…
 5. Sprawdzenie przydatności wskaźników do oceny zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, gminach i województwach  link…
 6. Możliwości rolnictwa ekologicznego w Polsce  link…
 7. Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych  link…
 8. Efektywne i bezpieczne metody regulacji zachwaszczenia, nawożenia i uprawy roli  link…
 9. Wybrane elementy technologii produkcji roślinnej  link…
 10. Problem erozji gleb w procesie przemian strukturalnych na obszarach wiejskich  link…
 11. Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce  link…
 12. Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce  link…
 13. Tworzenie postępu biologicznego w hodowli tytoniu i chmielu  link…
 14. Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020  link…
 15. Wybrane elementy regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce  link…
 16. Systemy wspomagania decyzji zrównoważonej produkcji roślinnej  link…
 17. Stan i kierunki zmian w produkcji rolniczej (wybrane zagadnienia)  link…
 18. Produkcyjne i środowiskowe aspekty współczesnych metod nawożenia i regulacji zachwaszczenia  link…
 19. Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu  link…
 20. Ocena zrównoważenia gospodarowania zasobami środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach…   link…
 21. Możliwości rozwoju obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w świetle PROW 2007-2013  link…
 22. Możliwości rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach produkcji rolniczej w Polsce  link…
 23. Związki fitogeniczne jako naturalna alternatywa antybiotykowych promotorów wzrostu  link…
 24. Wybrane aspekty przemian strukturalnych na obszarach wiejskich  link…
 25. Stan obecny i perspektywy nawożenia roślin w Polsce w aspekcie regulacji prawnych  link...
 26. Stan obecny i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce  link...
 27. Środowiskowe skutki działalności rolniczej i wdrażania PROW na obszarach problemowych rolnictwa  link...
 28. Techniki i technologie stosowane w produkcji roślinnej a środowisko przyrodnicze  link...
 29. Problemy zrównoważonego gospodarowania w produkcji rolniczej  link…
 30. Doskonalenie integrowanych technologii produkcji zbóż jarych i roślin pastewnych …i   link…
 31. Rola badań naukowych w kształtowaniu postępu w produkcji chmielu i tytoniu  link…
 32. Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i specjalizacji gospodarstw rolnych  link…
 33. Działalność IUNG – PIB w Puławach  w zakresie wspierania doradztwa i praktyki rolniczej  link…
 34. Problemy gospodarki nawozowej w Polsce  link…
 35. Zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gleb użytkowanych rolniczo – wybrane zagadnienia  link…
 36. Zmiany w technologii produkcji roślinnej – oceny i wpływ na środowisko rolnicze  link…
 37. Dobre praktyki w nawożeniu  link…
 38. Jakość informacji w systemach wspomagania decyzji  link…
 39. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pochodzenia rolniczego i ich wpływ na środowisko  link…
 40. Wybrane problemy rolnictwa polskiego z uwzględnieniem stanu jego zrównoważenia  link…
 41. Technologie produkcji zbóz i roslin pastewnych warunkujące wysoki plon i dobrą jakość  link…
 42. Podstawy nowoczesnego doradztwa nawozowego w Polsce  link…
 43. Wybrane problemy produkcji rolniczej z uwzględnieniem aspektu dóbr publicznych  link…
 44. Wybrane zagadnienia produkcji roślinnej w Polsce  link…
 45. Kształtowanie żyzności gleby  link…
 46. Wybrane zagadnienia związane z ochroną gleb przed degradacją  link…
 47. Problemy produkcji rolniczej w Polsce w kontekście ich oddziaływania na środowisko  link…
 48. Innowacje w nawożeniu   link…
 49. Siedliskowe i agrotechniczne uwarunkowania produkcji roślinnej w Polsce link…
 50. Technologie produkcji roślinnej w warunkach zmieniającego się klimatu  link…
 51. Krajowe bazy danych o glebach     link…
 52. Redukcja emisji gazów cieplarnianych amoniaku oraz metody adaptacji do zmian klimatu   link…
 53. Nawożenie a środowisko   link…
 54. Jakość gleb użytkowanych rolniczo i wskaźniki jej oceny    link…
 55. Uwarunkowania i kierunki zmian produkcji rolniczej w Polsce      link….
 56. Aktualne problemy nawożenia  link….
 57. Technologie produkcji roślinnej w warunkach zmieniającego się klimatu  link….
 58. Stan zagrożeń dla jakości gleb w Polsce   link…
 59. Środowiskowe aspekty gospodarki nawozowej  link…
 60. Znaczenie postępu biologicznego i technologicznego w produkcji zbóż i roślin strączkowych  link…
 61. Wybrane zagadnienia agrotechniki roślin uprawnych link…
 62. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju produkcji rolniczej w różnych regionach Polski link…
 63. Nawożenie – aspekty produkcyjne i środowiskowe link…
 64. Zagrożenia dla jakości gleb w Polsce ‒ część II link..
 65. Teoretyczne podstawy racjonalnego nawożenia – link..
 66. Zrównoważone użytkowanie i ochrona gleb jako element Europejskiego Zielonego Ładu – link…

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content