Dostęp do infrastruktury badawczej – webinarium EJP SOIL – 1 września 2021, 14:00 – 15:30

EJP SOIL

W ramach programu EJP SOIL mobilność między krajami i organizacjami jest uważana za atut dla rozwoju osobistego i kariery naukowców oraz warunek wstępny dla transgranicznego transferu wiedzy.
Mobilność wzmacnia współpracę międzyinstytucjonalną i promuje zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, przyczyniając się tym samym do zwiększenia kreatywności, skuteczności i wyników badań.

Projekt NUTRIMAN

  NUTRIMAN jest siecią tematyczną dotyczącą azotu i fosforu, która gromadzi wiedzę na  temat „gotowych do zastosowania” technologii w zakresie produkcji i wykorzystania bio-nawozów, łączących innowacyjne wyniki badań naukowych z praktyką. Rolnictwo i przemysł spożywczy w dużym stopniu są uzależnione od zasobów składników mineralnych w swojej produkcji i dążą do długoterminowej stabilności. W tym kontekście […]

Projekty finansowane z NCBiR

Projekty aktualnie realizowane BIOSTRATEG Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich (akronim EcoFruits) (2018-2021)   więcej…Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych do kwasu D-mlekowego (D-LA) i (S)-(-)-2-chloropropionowego (S-MCP), półproduktów do otrzymywania  biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów. Technologie i formy użytkowe herbicydów aryloksyfenoksypropionowych i fenoksypropionowych bazujących na S-MCP” […]

Granty i projekty finansowane przez MEiN/NCN

Wszystkie projekty NCN realizowane przez IUNG-PIB → link do bazy projektów finansowanych przez NCN Lista projektów NCN aktualnie realizowanych Projekt NCN nr 2018/31/B/ST10/00677, pt. „Właściwości spektroskopowe i chemiczne glebowej frakcji humin w odniesieniu do ich wzajemnych interakcji z pestycydami”. Kierownik projektu: dr Aleksandra Ukalska-Jaruga. Okres realizacji: 2020-2022. Projekt NCN nr 2018/31/B/NZ9/01238 pt. „Aktywność biologiczna ekstraktów […]