64 MONOGRAFIE I ROZPRAWY NAUKOWE

W celu rozpoznania wpływu siarki nawozowej na plonowanie i jakość ziarna żyta jarego oraz zawartość i akumulację azotu i siarki w roślinie przeprowadzono ścisłe 3-letnie doświadczenie polowe. Przedmiotem doświadczenia było żyto jare (Secale cereale L.)odmiany Bojko nawożone różnymi dawkami azotu (czynnik I) i siarki (czynnik II). Eksperyment przeprowadzono w latach 2009-2011 według metody split-plot, w gospodarstwie indywidualnym w Malicach koło Hrubieszowa, na glebie zaliczonej do kompleksu żytniego dobrego. Przedplonem dla żyta był ziemniak, pod który zastosowano obornik bydlęcy w dawce 30 t·ha-1.

63 MONOGRAFIE I ROZPRAWY NAUKOWE

W niniejszej pracy dokonano przeglądu aktualnej wiedzy na temat mikroorganizmów solubilizujących fosfor. Na wstępie omówiono zagadnienia związane z dostępnością i znaczeniem fosforu dla roślin, jednakże głównym celem opracowania było usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat występowania PSM w glebach, mechanizmów solubilizacji fosforu oraz roli, jaką odgrywają w promowaniu wzrostu i rozwoju roślin.

Monografia „Przegląd wybranych wskaźników do oceny bioróżnorodności i aktywności mikroorganizmów glebowych”

Ochrona i znaczenie bioróżnorodności środowiska glebowego są niezwykle ważne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Różnorodność mikroorganizmów składających się na mikrobiom roślin i gleb odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia roślin oraz zdrowotności ekosystemu. Cały szereg czynników biotycznych (człowiek, zwierzęta, rośliny, makro-, mezo- i mikrofauna) i abiotycznych (klimat, rzeźba terenu, skała macierzysta, wody powierzchniowe i podziemne) ma znaczący wpływ na poziom bioróżnorodności w glebie.

61 MONOGRAFIE I ROZPRAWY NAUKOWE

Przemysłowa działalność człowieka, w szczególności wydobycie zasobów mineralnych, wpływa negatywnie na środowisko. Zdewastowane obszary wymagają kompleksowej rekultywacji. Występujące na takich terenach gleby technogeniczne bardzo często charakteryzują się dużą heterogenicznością, dlatego do ich analizy stosuje się metody geostatystyczne. Celem pracy było określenie zmian przestrzennych i czasowych właściwości gleby technogenicznej po otworowej eksploatacji siarki. Aby to osiągnąć, przeanalizowano: rozkład granulometryczny, gęstość objętościową, porowatość ogólną, polową pojemność wodną i powietrzną, zdolności retencjonowania wody, przepuszczalność wodną i powietrzną, zawartość węgla organicznego, odczyn, kwasowość hydrolityczną, zawartość węglanu wapnia, sumę kationów zasadowych, stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami kwasowymi i zawartość siarki ogólnej.

62 MONOGRAFIE I ROZPRAWY NAUKOWE

Celem badań była analiza i ocena zmian produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym w okresie wielolecia (studium przypadku), spowodowanych przejściem z profilu produkcji wielostronnej na jednostronnie roślinną.
Badania przeprowadzono w okresie 52 lat (1967–2018) w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym
IUNG-PIB w Błoniu-Topoli k. Łęczycy (woj. łódzkie), gospodarującym na glebach kompleksów pszennych – bardzo dobrego i dobrego (głównie klas II i IIIa). Areał gruntów ornych był podzielony na pola płodozmianowe. Głównym źródłem danych i informacji o zasiewach poszczególnych roślin uprawnych, wielkości nawożenia i plonów były specjalne karty dokumentacyjne pól (karty technologiczne), na których prowadzono ewidencję zabiegów, nakładów pracy i środków produkcji (nasion, nawozów, środków ochrony roślin) oraz wielkości zebranych plonów i cen ich zbytu.