https://euraxess.ec.europa.eu/

Strategia HR dla naukowców

Strategia w IUNG-PIB

Strategia HR dla naukowców (HRS4R) wspiera instytucje badawcze oraz organizacje non-profit związane z nauką w realizacji „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” w planowaniu i praktyce dotyczącej warunków pracy. Wdrożenie Karty i Kodeksu w instytucjach badawczych zwiększa ich rozpoznawalność i sprawia, że są bardziej atrakcyjne dla naukowców poszukujących nowego pracodawcy lub instytucji goszczącej kierowników projektów finansowanych ze środków UE. Wyróżnienie „HR Excellence in Research” zapewnia identyfikowalność instytucjom i organizacjom, które tworzą i stymulują korzystne warunki pracy dla naukowców.

Od momentu przyjęcia przez Komisję Europejską w 2005 r. zaleceń dotyczących Karty i Kodeksu, blisko 1200 instytucji z 40 krajów Europy i spoza UE wyraziło poparcie dla zapisów zawartych w Karcie i Kodeksie. Dotychczas ponad 400 jednostek otrzymało logo „HR Excellence in Research”. IUNG-PIB znajduje się w gronie 74 jednostek z Polski nagrodzonych wyróżnieniem HR (lista  – stan na 28.03.2018 r.).

W lipcu 2015 r. władze Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego zaakceptowały i poparły zapisy Karty i Kodeksu przesyłając deklarację poparcia do KE. W lutym 2016 r. IUNG-PIB zakończył, przygotował i przesłał do Komisji Europejskiej Strategię HR dla naukowców pracujących w Instytucie wraz z Planem Działań Naprawczych. Procedura ta jest kolejnym krokiem do uzyskania logo „HR Excellence in Research”.

W marcu 2016 r. Komisja Europejska nadała Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Puławach wyróżnienie „HR Excellence in Research”.

Od marca 2016 do marca 2018 roku IUNG-PIB wdrożył większość zadań zaplanowanych do realizacji w 4-letnim okresie obowiązywania Strategii HR dla naukowców.

Od 1 stycznia 2017 r. Komisja Europejska zdecydowała się wzmocnienie znaczenia otwartych przejrzystych i opartych o kompetencje kandydatów zasad rekrutacji (OTM-R). W marcu 2018 roku IUNG-PIB dołączył do planu działań strategii HR zadania ściśle związane z poprawą jakości rekrutacji pracowników naukowych nawiązujące do praktyk zawartych w raporcie Grupy Roboczej KE – Steering Group of Human Resources Management działającej w ramach Europejskiej przestrzeni Badawczej – „Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers – OTM-R” z lipca 2015 r.

W marcu 2018 IUNG-PIB dokonał oceny wewnętrznej wdrożenia strategii HR oraz analizy stanu wdrożenia praktyk zawartych w “pakiecie” OTM-R – Interim Assessment.

W 2019 roku został powołany Zespół Audytu Wewnętrznego złożony z reprezentantów zakładów naukowych: młodych naukowców oraz doktorantów.

We wrześniu 2021 r. IUNG-PIB przesłał Reneval Report z wykonania 6 lat strategii wraz z jej aktualizacją na kolejne 3 lata.
W lipcu 2022 r. w IUNG-PIB miała miejsce wizyta ekspertów oceniających Komisji Europejskiej tzw. site-visit, dzięki której Instytut mógł zaprezentować dokonane od 2016 r. osiągnięcia. Eksperci przekazali wiele cennych wskazówek, które będą służyły sukcesywnej poprawie praktyk i procedur w Instytucie.

Obecnie Instytut jest w fazie wdrażania nowej strategii HRS4R do 2025 z uwzględnieniem informacji zwrotnej jaka została przekazana przez audytorów Komisji Europejskiej.

Dokumenty i odnośniki

Kontakt z koordynatorem HRS4R w IUNG-PIB

dr Monika Kowalik, tel. +48 814786733, mkowalik/at/iung.pulawy.pl

Aktualności

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content