Strategia HR dla naukowców (HRS4R) wspiera instytucje badawcze oraz organizacje non-profit związane z nauką w realizacji „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” w planowaniu i praktyce dotyczącej warunków pracy. Wdrożenie Karty i Kodeksu w instytucjach badawczych zwiększa ich rozpoznawalność i sprawia, że są bardziej atrakcyjne dla naukowców poszukujących nowego pracodawcy lub instytucji goszczącej kierowników projektów finansowanych ze środków UE. Wyróżnienie „HR Excellence in Research” zapewnia identyfikowalność instytucjom i organizacjom, które tworzą i stymulują korzystne warunki pracy dla naukowców.

Przejdź na portal HRS4R IUNG

Od momentu przyjęcia przez Komisję Europejską w 2005 r. zaleceń dotyczących Karty i Kodeksu, blisko 1200 instytucji z 40 krajów Europy i spoza UE wyraziło poparcie dla zapisów zawartych w Karcie i Kodeksie. Dotychczas ponad 400 jednostek otrzymało logo „HR Excellence in Research”. IUNG-PIB znajduje się w gronie 74 jednostek z Polski nagrodzonych wyróżnieniem HR (lista  – stan na 28.03.2018 r.).

W lipcu 2015 r. władze Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego zaakceptowały i poparły zapisy Karty i Kodeksu przesyłając deklarację poparcia do KE. W lutym 2016 r. IUNG-PIB zakończył, przygotował i przesłał do Komisji Europejskiej Strategię HR dla naukowców pracujących w Instytucie wraz z Planem Działań Naprawczych. Procedura ta była kolejnym krokiem do uzyskania wyróżnienia „HR Excellence in Research„.
W marcu 2016 r. Komisja Europejska nadała Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Puławach wyróżnienie „HR Excellence in Research”.
W marcu 2016 r. Komisja Europejska nadała Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Puławach wyróżnienie „HR Excellence in Research”.

W lipcu 2015 r. władze Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego zaakceptowały i poparły zapisy Karty i Kodeksu przesyłając deklarację poparcia do KE. W lutym 2016 r. IUNG-PIB zakończył, przygotował i przesłał do Komisji Europejskiej Strategię HR dla naukowców pracujących w Instytucie wraz z Planem Działań Naprawczych. Procedura ta jest kolejnym krokiem do uzyskania logo „HR Excellence in Research”.

W marcu 2016 r. Komisja Europejska nadała Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Puławach wyróżnienie „HR Excellence in Research”.

Od marca 2016 do marca 2018 roku IUNG-PIB wdrożył większość zadań zaplanowanych do realizacji w 4-letnim okresie obowiązywania Strategii HR dla naukowców.

Od 1 stycznia 2017 r. Komisja Europejska zdecydowała się wzmocnienie znaczenia otwartych przejrzystych i opartych o kompetencje kandydatów zasad rekrutacji (OTM-R). W marcu 2018 roku IUNG-PIB dołączył do planu działań strategii HR zadania ściśle związane z poprawą jakości rekrutacji pracowników naukowych nawiązujące do praktyk zawartych w raporcie Grupy Roboczej KE – Steering Group of Human Resources Management działającej w ramach Europejskiej przestrzeni Badawczej – „Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers – OTM-R” z lipca 2015 r.

W marcu 2018 IUNG-PIB dokonał oceny wewnętrznej wdrożenia strategii HR oraz analizy stanu wdrożenia praktyk zawartych w “pakiecie” OTM-R.

W 2019 roku została powołana Grupa Audytu Wewnętrznego złożona z reprezentantów Zakładów Naukowych: młodych naukowców oraz doktorantów.

We wrześniu 2021 IUNG-PIB przesłał Reneval Report z wykonania 6 lat strategii wraz z jej aktualizacją na kolejne 3 lata.
W lipcu 2022 r. w IUNG-PIB miała miejsce wizyta ekspertów oceniających Komisji Europejskiej, dzięki której Instytut mógł zaprezentować dokonane od 2016 r. osiągnięcia. Eksperci przekazali wiele bezcennych wskazówek, które są będą służyły sukcesywnej poprawie praktyk i procedur w Instytucie.

  1. HRS4R Strategia Rozwoju Naukowców w IUNG-PIB oraz Plan działań – wersja polska
    (lipiec 2021- wrzesień 2024) | English version
  2. Polityka otwartej, przejrzystej i opartej na kwalifikacjach procesów rekrutacji pracowników naukowych (OTM-R) w IUNG-PIB (zaktualizowana 21.09.2021)
  3. Więcej na temat Strategii HR dla naukowców
  4. Deklaracja poparcia podpisana przez Dyrektora IUNG-PIB dla zapisów Karty i Kodeksu
  5. Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
  6. Portal dla mobilnych naukowców (EURAXESS)

Dokumenty archiwalne:

Kontakt z koordynatorem HRS4R w IUNG-PIB:

dr Monika Kowalik, tel. +48 81 4786 733, mkowalik/at/iung.pulawy.pl