Do pobrania: Wniosek        Deklaracja       Oświadczenie

Kontakt:

Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia    tel. 81 4786 830,   81 4786 831

e-mail: nawozenie@iung.pulawy.pl

Definicje

Nawozy – produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb lub żyzności stawów rybnych, którymi są nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy organiczne oraz nawozy organiczno-mineralne.
Środki poprawiające właściwości gleby – substancje dodawane do gleby w celu poprawy jej właściwości lub jej parametrów chemicznych, fizycznych, fizyko-chemicznych lub biologicznych.

Nawożenie w rolnictwie ekologicznym

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w ekologicznej produkcji roślinnej żyzność i aktywność biologiczna gleby utrzymywana jest poprzez stosowanie płodozmianu z udziałem roślin motylkowatych oraz maksymalne wykorzystanie nawozów naturalnych i organicznych powstających w gospodarstwie. W przypadku, kiedy zabiegi te nie zapewniają osiągnięcia lub poprawy żyzności gleby dozwolone jest stosowanie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zawartych w zamkniętym wykazie, dopuszczonych do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie członkowskim.
W rolnictwie ekologicznym dopuszczone jest stosowanie nawozów mineralnych niepochodzących z syntezy chemicznej o niskim stopniu rozpuszczalności i koncentracji składnika pokarmowego. Nie zezwala się na stosowanie mineralnych nawozów azotowych

Jednostką organizacyjną oceniającą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach rolnictwa ekologicznego dla nawozów i środków poprawiających właściwości gleby do produkcji ekologicznej oraz prowadzącą ich wykaz jest IUNG-PIB w Puławach.    
 
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalające na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/121 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1165 zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiającego ich wykazy

Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz.U. 2022 poz. 1370)

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021, poz. 76)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków.

Warunki kwalifikowania nawozów i środków poprawiających właściwości gleby oraz wapna do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Do rolnictwa ekologicznego mogą zostać zakwalifikowane nawozy oraz środki poprawiające właściwości gleby zawierające w swoim składzie wyłącznie substancje zawarte w Załączniku II,  do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy

1. Dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o nawozach i nawożeniu oraz produkty nawozowe oznaczone znakiem CE na podstawie:

 • wniosku producenta/importera nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby
 • deklaracji producenta/importera nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby oraz oświadczenia
 • instrukcji stosowania i przechowywania nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby

2. Dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu na podstawie:

 • wniosku producenta/importera nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby
 • deklaracji producenta/importera nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby oraz oświadczenia
 • instrukcji stosowania i przechowywania nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby
 • wyników badań właściwości fizykochemicznych, chemicznych, biologicznych potwierdzających spełnienie przez nawóz/środek poprawiający właściwości gleby wymagań jakościowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

3. Wapno nawozowe na podstawie:

 • wniosku producenta/importera wapna nawozowego
 • deklaracji producenta/importera wapna nawozowego
 • instrukcji stosowania i przechowywania wapna nawozowego
 • kopii opinii wydanej przez IUNG-PIB o przydatności wapna do stosowania w rolnictwie

Koszty związane z kwalifikacją produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym ponosi producent lub importer nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby

Nawozy naturalne

Nawozy naturalne, którymi w rozumieniu ustawy o nawozach i nawożeniu są: obornik, gnojówka i gnojowica, odchody pochodzące od zwierząt gospodarskich z wyjątkiem odchodów pszczół i zwierząt futerkowych, bez dodatków innych substancji oraz guano przeznaczone do rolniczego wykorzystania nie podlegają kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Nawozy naturalne nie mogą pochodzić z gospodarstw prowadzących intensywny chów zwierząt.

Nawozy naturalne można zbywać do bezpośredniego rolniczego wykorzystania wyłącznie na podstawie pisemnej umowy, którą obie strony przechowują przez okres co najmniej 8 lat.

Skip to content