Do pobrania: Wniosek        Deklaracja       Oświadczenie

Kontakt:

Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia    tel. 81 4786 830,   81 4786 831

e-mail: nawozenie@iung.pulawy.pl

Definicje
 • Nawozy – produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb lub żyzności stawów rybnych, którymi są nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy organiczne oraz nawozy organiczno-mineralne.
 • Środki poprawiające właściwości gleby – substancje dodawane do gleby w celu poprawy jej właściwości lub jej parametrów chemicznych, fizycznych, fizyko-chemicznych lub biologicznych.
Nawożenie w rolnictwie ekologicznym

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w ekologicznej produkcji roślinnej żyzność i aktywność biologiczna gleby utrzymywana jest poprzez stosowanie płodozmianu z udziałem roślin motylkowatych oraz maksymalne wykorzystanie nawozów naturalnych i organicznych powstających w gospodarstwie. W przypadku, kiedy zabiegi te nie zapewniają osiągnięcia oczekiwanej żyzności gleby lub jej poprawy dozwolone jest stosowanie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zawartych w zamkniętym wykazie, dopuszczonych do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie członkowskim UE.
W rolnictwie ekologicznym dopuszczone jest stosowanie nawozów mineralnych niepochodzących z syntezy chemicznej o niskim stopniu rozpuszczalności i koncentracji składnika pokarmowego. Nie zezwala się na stosowanie mineralnych nawozów azotowych

Jednostką organizacyjną oceniającą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach rolnictwa ekologicznego dla nawozów i środków poprawiających właściwości gleby do produkcji ekologicznej oraz prowadzącą ich wykaz jest IUNG-PIB w Puławach.   
 
Podstawa prawna:
Warunki kwalifikowania nawozów i środków poprawiających właściwości gleby oraz wapna do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Do rolnictwa ekologicznego mogą zostać zakwalifikowane nawozy oraz środki poprawiające właściwości gleby zawierające w swoim składzie wyłącznie substancje zawarte w Załączniku II,  do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy

Wymagana dokumentacja:

 1. Produkty wprowadzone  do obrotu na podstawie pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
 • wniosek producenta/importera
 • deklaracja producenta/importera
 • oświadczenie producenta lub importera, że do produkcji nie są wykorzystywane materiały kategorii 1 wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 1069/2009  i organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) lub ich produkty
 • wyniki oznaczeń zawartości zanieczyszczeń
 • wyniki badań zanieczyszczeń biologicznych w przypadku produktów organicznych i organiczno-mineralnych
 • instrukcja stosowania i przechowywania.
 1. Produkty nawozowe UE wprowadzone  do obrotu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009
 • wniosek producenta/importera
 • deklaracja producenta/importera
 • oświadczenie producenta lub importera,  że do produkcji nie są wykorzystywane materiały kategorii 1 wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 i organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) lub ich produkty
 • deklaracja zgodności UE lub certyfikat badania typu UE wydane przez jednostkę certyfikowaną
 • wyniki oznaczeń  zanieczyszczeń chemicznych
 • wyniki badań na obecność zanieczyszczeń biologicznych w przypadku produktów organicznych i organiczno-mineralnych
 • instrukcja stosowania i przechowywania.
 1. Produkty wprowadzone do obrotu zgodnie z art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu:
 • wniosek producenta/importera
 • deklaracja producenta/importera
 • oświadczenie producenta lub importera, że do produkcji nie są wykorzystywane materiały kategorii 1 wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 1069/2009  i organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) lub ich produkty
 • wyniki badań właściwości fizykochemicznych, chemicznych, biologicznych potwierdzających spełnienie wymagań jakościowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu
 • instrukcja stosowania i przechowywania
 • dokument potwierdzający wprowadzenie do obrotu w innym państwie UE.
 1. Wapno nawozowe:
 • wniosek producenta/importera
 • deklaracja producenta/importera
 • wyniki badań fizykochemicznych,
 • wyniki oznaczeń zawartości metali ciężkich
 • dokumentacja potwierdzająca zgodność z typem i odmianą wapna nawozowego oraz wyniki badań fizykochemicznych i chemicznych
 • instrukcja stosowania i przechowywania wapna nawozowego
 1. Nawozowy produkt mikrobiologiczny:
 • wniosek producenta/importera
 • deklaracja producenta/importera
 • oświadczenie producenta lub importera, że do produkcji nie są wykorzystywane materiały kategorii 1 wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 1069/2009  i organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) lub ich produkty
 • oświadczenia producenta lub importera, że w skład produktu nie wchodzą mikroorganizmy zamieszczone w wykazie substancji czynnych w ochronie roślin w dniu złożenia wniosku
 • wyniki oznaczeń zawartości metali ciężkich
 • wyniki badania zanieczyszczeń biologicznych.

Koszty związane z kwalifikacją produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym ponosi producent lub importer nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby

Nawozy naturalne

Nawozy naturalne, którymi w rozumieniu ustawy o nawozach i nawożeniu są: obornik, gnojówka i gnojowica, odchody pochodzące od zwierząt gospodarskich z wyjątkiem odchodów pszczół i zwierząt futerkowych, bez dodatków innych substancji oraz guano przeznaczone do rolniczego wykorzystania nie podlegają kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Nawozy naturalne nie mogą pochodzić z gospodarstw prowadzących intensywny chów zwierząt, w których obsada przekracza 2,5 sztuk DJP/ha użytków rolnych.

Nawozy naturalne można zbywać do bezpośredniego rolniczego wykorzystania wyłącznie na podstawie pisemnej umowy, którą obie strony przechowują przez okres co najmniej  3 lat.

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content