Dyrekcja Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego


Ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta (R2)
w Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów


 1. Nazwa i opis stanowiska z uwzględnieniem europejskiej klasyfikacji:
  1. Recognised Researcher (R2) naukowiec posiadający stopień naukowy doktora. Profil dotyczy osób, niebędących w pełni samodzielnymi pracownikami naukowymi.
 2. Zakres prac badawczych:
  1. Wykonywanie prac laboratoryjnych oraz na poletkach doświadczalnych;
  2. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych;
  3. Opracowywanie tematów naukowo-badawczych w ramach działalności statutowej;
  4. Opracowywanie projektów naukowych krajowych i międzynarodowych;
  5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  6. Upowszechnianie wyników badań naukowych w postaci publikacji naukowych w czasopismach objętych indeksowaniem przez Journal of Citation Report i popularno-naukowych;
  7. Recenzowanie publikacji naukowych dla czasopism z listy MEiN i/lub projektów naukowych;
  8. Nadzorowanie wyposażenia aparaturowego Zakładu.
 3. Wymagania w stosunku do kandydata:
  • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych lub pokrewnych;
  • Oosiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 100 punktów na podstawie oceny wg wykazu i punktacji czasopism z listy MEiN (min. 3 publikacje w czasopismach objętych indeksowaniem przez Journal of Citation Report), z czego co najmniej 24 punkty zdobyte po uzyskaniu stopnia doktora;
  • Opracowanie i złożenie poprawnego pod względem formalnym projektu badawczego do NCN, NCBR lub innej instytucji finansującej badania;
  • Motywacja do pracy naukowej udokumentowana publikacjami i udziałem w życiu naukowym (np. pełnienie funkcji promotora pomocniczego, staże naukowe, udział                  w konferencjach naukowych);
  • Uokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, co najmniej na poziomie średniozaawansowanym (B2);
  • Praktyczna znajomość technik badawczych metabolomiki, ze szczególnym uwzględnieniem metabolomiki roślin;
  • Praktyczna znajomość obsługi i użytkowania spektrometrów mas produkcji Thermo, Bruker lub Waters;
  • Praktyczna znajomość technik chromatografii cieczowej (HPLC), ultra-sprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC), chromatografii gazowej (GC) i elektroforezy kapilarnej (CE) z detekcją przez spektrometrię mas, umożliwiająca samodzielne tworzenie i walidację zaawansowanych metod analitycznych;
  • Znajomość oprogramowania związanego ze spektrometrią mas (np. Bruker Compass, Hystar, Data Analysis, Thermo Xcalibur oraz Waters MassLynx);
 4. Perspektywy rozwoju zawodowego:
  1. Adiunkt może awansować na stanowisko profesora Instytutu po spełnieniu poniższych warunków:
   1. w przypadku adiunkta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych, ekonomicznych lub pokrewnych:
    • gotowość do podjęcia problematyki badawczej uzasadnionej potrzebami Instytutu.
    • kierowanie projektem badawczym lub równoważnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków zewnętrznych.
    • krajowy lub zagraniczny staż naukowy, bądź porównywalna, udokumentowana wspólnymi projektami i/lub dorobkiem naukowym, współpraca z zagraniczną placówką badawczą.
    • osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej – pełnienie funkcji promotora we wszczętym, co najmniej jednym, przewodzie doktorskim.
    • osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 300 punktów na podstawie oceny wg wykazu czasopism z listy MNiSW.
    • aktywność w życiu naukowym oraz zdolności organizacyjne (recenzje rozpraw doktorskich i w postępowaniach habilitacyjnych oraz publikacji i/lub projektów badawczych, organizacja i udział w konferencjach, organizacja warsztatów, kursów, itp.).
   2. W przypadku adiunkta posiadającego stopień doktora:
    • wykazanie się wyróżniającym dorobkiem naukowym w reprezentowanej dziedzinie o łącznej wartości co najmniej 300 punktów na podstawie oceny wg wykazu i punktacji czasopism z listy MNiSW;
    • pełnienie funkcji promotora pomocniczego w co najmniej jednym przewodzie doktorskim;
    • posiadanie uznanego dorobku organizacyjnego w zakresie wdrażania i upowszechniania wyników badań naukowych ( np. uzyskanie patentu lub udokumentowanego wdrożenia);
    • kwalifikacje ocenia Rada Naukowa na podstawie opinii dwóch recenzentów, w tym jednego z poza Instytutu.
  2. Adiunkt może awansować na stanowisko profesora po spełnieniu poniższych warunków:
   1. tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych lub ekonomicznych;
   2. gotowość do podjęcia problematyki badawczej uzasadnionej potrzebami Instytutu;
   3. osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 450 punktów na podstawie oceny wg wykazu czasopism z listy MNiSW;
   4. udział w kształceniu kadry naukowej – pełnienie funkcji promotora w co najmniej dwóch przewodach doktorskich, recenzje rozpraw doktorskich oraz w postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora.
 5. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku adiunkta:
  • 3100,00-zł  do 5500,00- zł miesięcznie
 6. Wymagane dokumenty:
  • Curriculum Vitae.
  • List motywacyjny – przedstawiający zwięźle zainteresowania kandydata.
  • Dotychczasowe osiągnięcia badawczo-naukowe oraz plany dotyczące dalszej kariery.
  • Dokumenty poświadczające posiadane stopnie i tytuły naukowe.
  • Wykaz osiągnięć naukowych.
  • Oświadczenie, że z chwilą podjęcia zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem pracy.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Pracowników IUNG-PIB  nie obowiązuje składanie dokumentów wymienionych w pkt 4, 6,7

 1. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 bądź elektronicznie na adres mailowy : kadry@iung.pulawy.pl w terminie do 31.07.2022r.

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu postępowania konkursowego.

Instytut może zatrudnić pracownika już od 01-go dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu wyników konkursu. Informuję, że Instytut wdrożył i utrzymuje standardy Europejskiej Karty Naukowca i zasady Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz politykę OTMR, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Komisji Europejskiej.


Ogłasza konkurs na stanowisko
analityka GIS
w Zakładzie Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB


Wymagane kwalifikacje:

Mile widziana:

Zakres obowiązków:

Pracodawca zapewni konieczne kursy i szkolenia z zakresu oprogramowania i technologii wykorzystywanych w Zakładzie Biogospodarki – w związku z tym oczekuje się gotowości
i chęci nowo zatrudnionego pracownika do poszerzania swoich kompetencji zawodowych
w zakresie programowania i posługiwania się skryptami Python / R/ SQL w środowisku QGIS.

Więcej informacji można również uzyskać pod telefonem +48/81 814 786 765

Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań i CV na adres : kadry@iung.pulawy.pl do dnia 17.06.2022r.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osoby uczestniczącej w postępowaniu  kwalifikacyjnym

Nawiązując do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej „Rozporządzenie” ) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iung@iung.pulawy.pl iung@iung.pulawy.pl).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
  • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu przeprowadzenia postępowania  kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Spółki.
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Źródłem pochodzenia danych osobowych będą informacje i dokumenty przekazane przez osobę, której dane dotyczą.
  • W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia). Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych − dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu kwalifikacyjnego.
 5. Odbiorcy danych − do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora – członkowie komisji konkursowej.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych − przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można  wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 10. Podanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu kandydatury na stanowisko Prezesa Spółki jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania  kwalifikacyjnego. Uzyskane dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.