Dyrekcja Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego


Ogłasza konkurs na stanowisko profesora (R4)
w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Nazwa i opis stanowiska z uwzględnieniem europejskiej klasyfikacji:
Leading Researcher (R4) samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego z doświadczeniem badawczym powyżej 10 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin). Samodzielny pracownik naukowy ze stopniem profesora.

 1. Zakres prac badawczych
  • Poszukiwanie roztworów ekstrakcyjnych do ekstrakcji pierwiastków śladowych z gleby w zakresie ich niedoborów i nadmiarów
  • Opracowywanie liczb granicznych  do oceny zasobności gleby w mikroelementy dla okręgowych stacji chemiczno-rolniczych
  • Ustalanie zaleceń nawożenia mikroelementami roślin uprawnych
  • Opracowywanie krytycznych limitów zawartości mikroelementów w roślinach uprawnych
  • Tworzenie aplikacji komputerowych wspierających racjonalne nawożenie mikroelementami
  • Badania reakcji roślin na metale ciężkie
  • Badania nad sposobami ograniczania fitoprzyswajalności metali z gleb zanieczyszczonych
  • Badania nad wykorzystaniem produktów ubocznych i materiałów odpadowych w rolnictwie
  • Fitoremediacja gleb zanieczyszczonych metalami
  • Ustalanie składu nowych nawozów mineralnych dla przemysłu nawozowego i testowanie ich efektywności plonotwórczej
  • Badania nad nowymi nawozami fosforowymi pod kątem ograniczenia odpływu fosforu do wód
  • Łączne stosowanie nawozów dolistnych i herbicydów w uprawie polowej
 2. Warunki, jakie powinien spełniać kandydat

Wymagania obowiązkowe

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych i/lub pokrewnych,
 • Gotowość do podjęcia problematyki badawczej uzasadnionej potrzebami Instytutu,
 • Kierowanie projektem badawczym lub równoważnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków zewnętrznych,,
 • Krajowy lub zagraniczny staż naukowy, bądź porównywalna, udokumentowana wspólnymi projektami i/lub dorobkiem naukowym, współpraca z zagraniczną placówką badawczą,
 • Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej – pełnienie funkcji promotora we wszczętym, co najmniej jednym przewodzie doktorskim,
 • Osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 300 punktów na podstawie oceny wg wykazu czasopism z listy MNiSW,
 • Aktywność w życiu naukowym oraz zdolności organizacyjne (recenzje rozpraw doktorskich i w postepowaniach habilitacyjnych oraz publikacji i/lub projektów badawczych, organizacja i udział w konferencjach, organizacja warsztatów, kursów itp.)

Dodatkowe umiejętności przydatne na stanowisku

 • Znajomość światowej literatury na temat pierwiastków śladowych w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem oceny ich niedoborów i nadmiarów w glebach i roślinach
 • Doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu ścisłych eksperymentów polowych, mikropoletkowych i wazonowych
 • Umiejętność statystycznej analizy danych: analiza wariancji, analiza wielozmienna (analiza skupień, metoda PCA ), regresja wielokrotna
 • Obsługa programu komputerowego Statgraphics
 • Umiejętność wizualnego rozpoznawania niedoborów składników pokarmowych w roślinach w warunkach polowych, ze szczególnym uwzględnieniem mikroelementów.
 • Motywacja do pracy naukowej udokumentowana publikacjami i udziałem w życiu naukowym (w tym pełnienie funkcji promotora pomocniczego, staże naukowe, udział w konferencjach naukowych).
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 1. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku profesora:

 Wynagrodzenie wysokości 190% -330 % wynagrodzenia minimalnego

 1. Wymagane dokumenty
  • Curriculum Vitae
  • List motywacyjny – przedstawiający zwięźle zainteresowania Kandydata.
  • Dotychczasowe osiągnięcia badawczo-naukowe oraz plany dotyczące dalszej kariery
  • Dokumenty poświadczające posiadane stopnie i tytuły naukowe,
  • Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych
  • Oświadczenie, że z chwilą podjęcia zatrudnienia instytut będzie podstawowym miejscem pracy,
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Pracowników IUNG-PIB  nie obowiązuje składanie dokumentów wymienionych w pkt 4, 6,7

 1. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 bądź elektronicznie na adres mailowy : kadry@iung.pulawy.pl w terminie do 15.04.2023r.

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu postępowania konkursowego. Instytut może zatrudnić pracownika już od 01-go dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu wyników konkursu. Informuję, że Instytut wdrożył i utrzymuje standardy Europejskiej Karty Naukowca i zasady Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz politykę OTMR, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Komisji Europejskiej.


KONKURS
na stanowisko asystenta (R2) w Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów

Recognised Researcher (R2) naukowiec posiadający stopień naukowy doktora. Profil dotyczy osób, niebędących w pełni samodzielnymi pracownikami naukowymi.

 1. Zakres prac badawczych
 • Badania budowy chemicznej, aktywności i możliwości praktycznego wykorzystania biologicznie czynnych substancji swoistych roślin,
 • Określanie wpływu czynników środowiskowych, agrotechnicznych i genetycznych na skład jakościowy i ilościowy substancji wpływających na wartość żywieniową roślin uprawnych,
 • Badanie roślinnych odpadów poekstrakcyjnych, ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt i wytwarzaniu suplementów diety,
 • Badanie wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na skład chemiczny roślin,
 • Biosynteza związków naturalnych w warunkach in vitro,
 • Doskonalenie i opracowywanie metod oznaczania zawartości wybranych składników roślinnych.
 1. Warunki, jakie powinien spełniać kandydat

Wymagania obowiązkowe

 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych i/lub pokrewnych,
 2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej lub w pracy zawodowej związanej tematycznie z kierunkiem działalności badawczej (np. studia podyplomowe lub doktoranckie, staż naukowy),
 3. Osiągnięcia w dotychczasowej pracy, w tym autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednej pracy naukowej z wykazu czasopism MNiSW oraz prezentacja wyników badań (referat, poster),
 4. Predyspozycje do pracy naukowej (np. udział w projektach badawczych),
 5. Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 6. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i znajomość podstawowego oprogramowania.

Dodatkowe umiejętności przydatne na stanowisku

 1. Praktyczna znajomość technik chromatograficznych w analizie jakościowej i ilościowej: chromatografii cieczowej sprzężonej z detekcją w UV-Vis i MS (UHPLC-PDA-MS).
 2. Praktyczna umiejętność obsługi spektrometrów mas niskiej i wysokiej rozdzielczości firm Bruker i/lub Waters.
 3. Znajomość oprogramowania związanego ze spektrometrią mas (np. Bruker DataAnalysis, Waters MassLynx/QuanLynx).
 4. Znajomość oprogramowania do przetwarzania danych z nieukierunkowanych i ukierunkowanych doświadczeń metabolomicznych: MS-DIAL, MetaboAnalyst.
 5. Praktyczna umiejętności w zakresie izolacji specyficznych metabolitów roślin oraz grzybów, w tym metod chromatografii nisko-, średnio- i wysokociśnieniowej (FLASH, MPLC, HPLC-ELSD).
 6. Odbyty staż zagraniczny trwający co najmniej rok.
 7. Znajomość języka polskiego co najmniej na poziome średniozaawansowanym (B2) (dla osób z zagranicy).
 8. Współpraca międzynarodowa udokumentowana artykułami naukowymi w międzynarodowych czasopismach z listy filadelfijskiej posiadających łączny IF minimum 40.
 1. Perspektywy rozwoju zawodowego:

Asystent może awansować na stanowisko adiunkta po spełnieniu poniższych warunków:

 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych. ekonomicznych lub pokrewnych,
 2. Osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, o łącznej wartości co najmniej 100 punktów na podstawie oceny wg wykazu i punktacji czasopism z listy MNiSW (min. 3 publikacje w czasopismach objętych indeksowaniem Journal of Citation Report), z czego co najmniej 24 punkty zdobyte po uzyskaniu stopnia doktora,
 3. Opracowanie i złożenie poprawnego pod względem formalnym projektu badawczego do NCN, NCBR lub innej instytucji finansującej badania,
 4. Motywacja do pracy naukowej udokumentowana publikacjami i udziałem w życiu naukowym (w tym pełnienie funkcji promotora pomocniczego, staże naukowe, udział w konferencjach naukowych).
 5. Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Adiunkt może awansować na stanowisko profesora Instytutu po spełnieniu poniższych warunków:

 1. W przypadku adiunkta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych, ekonomicznych lub pokrewnych:
  • gotowość do podjęcia problematyki badawczej uzasadnionej potrzebami Instytutu.
  • kierowanie projektem badawczym lub równoważnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków zewnętrznych.
  • krajowy lub zagraniczny staż naukowy, bądź porównywalna, udokumentowana wspólnymi projektami i/lub dorobkiem naukowym, współpraca z zagraniczną placówką badawczą.
  • osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej – pełnienie funkcji promotora we wszczętym, co najmniej jednym, przewodzie doktorskim.
  • osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 300 punktów na podstawie oceny wg wykazu czasopism z listy MNiSW.
  • aktywność w życiu naukowym oraz zdolności organizacyjne (recenzje rozpraw doktorskich i w postępowaniach habilitacyjnych oraz publikacji i/lub projektów badawczych, organizacja i udział w konferencjach, organizacja warsztatów, kursów, itp.).
  • W przypadku adiunkta posiadającego stopień doktora:
   • wykazanie się wyróżniającym dorobkiem naukowym w reprezentowanej dziedzinie o łącznej wartości co najmniej 300 punktów na podstawie oceny wg wykazu i punktacji czasopism z listy MNiSW;
   • pełnienie funkcji promotora pomocniczego w co najmniej jednym przewodzie doktorskim;
   • posiadanie uznanego dorobku organizacyjnego w zakresie wdrażania i upowszechniania wyników badań naukowych ( np. uzyskanie patentu lub udokumentowanego wdrożenia);
   • kwalifikacje ocenia Rada Naukowa na podstawie opinii dwóch recenzentów, w tym jednego z poza Instytutu.

Adiunkt może awansować na stanowisko profesora po spełnieniu poniższych warunków:

 • tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych lub ekonomicznych;
 • gotowość do podjęcia problematyki badawczej uzasadnionej potrzebami Instytutu;
 • osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o łącznej wartości co najmniej 450 punktów na podstawie oceny wg wykazu czasopism z listy MNiSW;
 • udział w kształceniu kadry naukowej – pełnienie funkcji promotora w co najmniej dwóch przewodach doktorskich, recenzje rozpraw doktorskich oraz w postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora.
 1. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta:

Płaca zasadnicza od 105-220% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia

 1. Wymagane dokumenty
  1. Curriculum Vitae
  2. List motywacyjny – przedstawiający zwięźle zainteresowania Kandydata.
  3. Dotychczasowe osiągnięcia badawczo-naukowe oraz plany dotyczące dalszej kariery
  4. Dokumenty poświadczające posiadane stopnie i tytuły naukowe,
  5. Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych
  6. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
  7. Oświadczenie, że z chwilą podjęcia zatrudnienia instytut będzie podstawowym miejscem pracy
  8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pracowników IUNG-PIB nie obowiązuje składanie dokumentów wymienionych w pkt 4, 6,7

 1. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 bądź elektronicznie na adres mailowy : kadry@iung.pulawy.pl w terminie do 11.04.2023r.

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu postępowania konkursowego.

Instytut może zatrudnić pracownika już od 01-go dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu wyników konkursu. Informuję, że Instytut wdrożył i utrzymuje standardy Europejskiej Karty Naukowca i zasady Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz politykę OTMR, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Komisji Europejskiej.


The competition for the position of an assistant in Department of Biochemistry and Crop Quality in English can be found in the file below


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osoby uczestniczącej w postępowaniu  kwalifikacyjnym

Nawiązując do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej „Rozporządzenie” ) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iung@iung.pulawy.pl iung@iung.pulawy.pl).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
  • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu przeprowadzenia postępowania  kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Spółki.
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Źródłem pochodzenia danych osobowych będą informacje i dokumenty przekazane przez osobę, której dane dotyczą.
  • W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia). Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych − dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu kwalifikacyjnego.
 5. Odbiorcy danych − do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora – członkowie komisji konkursowej.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych − przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
 7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można  wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 10. Podanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu kandydatury na stanowisko Prezesa Spółki jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania  kwalifikacyjnego. Uzyskane dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content