Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalisty ds. kadr

 1. Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe.
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
  • Praktyczna znajomość Prawa Pracy i przepisów ZUS.
  • Umiejętność prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
  • Znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word).
  • Znajomość języka angielskiego.
  • Zdolności analityczne i komunikacyjne.
  • Zaangażowanie, sumienność, dyskrecja  oraz otwartość na zmiany.
 1. Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • Możliwość rozwoju,
  • Wynagrodzenie dostosowane do posiadanej wiedzy i doświadczenia

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego  oraz informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z dnia 18 czerwca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn zm.), wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Kadry, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8  lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl w terminie do dnia 2 sierpnia 2021r.


Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalisty w Zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów

 1. Zakres prac wykonywanych prac
  • Przygotowanie baz danych do analiz statystycznych i przestrzennych.
  • Analizy przestrzenne z zakresu oceny właściwości gleb użytkowanych rolniczo w skali kraju i regionów.
  • Analizy statystyczne i przestrzenne w zakresie funkcji i usług ekosystemowych gleb.
  • Przygotowanie publikacji naukowych.
  • Otwarcie przewodu doktorskiego.
  • Przygotowanie pracy doktorskiej.
 1. Wymagania w stosunku do kandydata:
  1. Wymagania obowiązkowe:
   • Tytuł magistra geografii, rolnictwa lub dziedzin pokrewnych uzyskany w trakcie ostatnich pięciu lat przed ogłoszeniem naboru.
   • Zainteresowania w zakresie gleboznawstwa i nauk o ziemi oraz podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjami i usługami ekosystemowymi gleb.
   • Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i znajomość oprogramowania do analiz GIS.
   • Umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania analiz przestrzennych w różnych skalach.
   • Umiejętność pracy i znajomość zasad , które obowiązują w laboratorium chemicznym.
   • Motywacja do prowadzenia prac badawczych (mile widziane potwierdzenie ukończonych kursów, uczestnictwa w konferencjach naukowych, lista wystąpień posterów i publikacji naukowych).
   • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2 umożliwiająca udział w pisaniu publikacji naukowych i przygotowaniu wystąpień na konferencjach i warsztatach naukowych.
   • Umiejętność pracy w zespole i umiejętności interpersonalne.
  2. Wymagania dodatkowe:
   • Umiejętność obsługi oprogramowania statystycznego Statistica lub R.
   • Dobry stan zdrowia.
   • Umiejętność przygotowania pracy z bazami danych o właściwościach gleb
   • Dyspozycyjność z zakresie realizacji kilkudniowych wyjazdów terenowych.
   • Prawo jazdy kat. B
 1. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty:
  • Okres zatrudnienia: 36 miesięcy
  • Deklarowana kwota miesięcznego wynagrodzenia: 6000 brutto miesięcznie
 1. Wymagane dokumenty:
  • Curriculum Vitae.
  • List motywacyjny – przedstawiający zwięźle zainteresowania kandydata.
  • Dotychczasowe osiągnięcia badawczo-naukowe, ukończone kursy oraz plany dotyczące pracy w IUNG-PIB i pracy naukowej.
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich..
  • Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego.
  • Dodatkowe dokumenty, które mogą wzmocnić aplikację (według uznania kandydata).
  • Oświadczenie, że z chwilą podjęcia zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem pracy.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Kadry, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8  lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl w terminie do dnia 20 lipca 2021r.

  Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu postępowania konkursowego. Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji zgłoszonych aplikacji oraz zaprosi wybrane osoby na rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną w języku polskim i języku angielskim.

  Po ogłoszeniu wyników konkursu, Instytut zatrudni pracownika od 1-go września 2021.