1. Definicja:
  Nawozowe produkty mikrobiologiczne – produkty zawierające wyłącznie mikroorganizmy,  w tym mikroorganizmy martwe lub nieaktywne, lub konsorcja tych mikroorganizmów oraz substancje stanowiące pożywkę dla tych mikroorganizmów i ich metabolity, a także nieszkodliwe substancje resztkowe z pożywek, które poprawiają aktywność biologiczną gleby lub stymulują procesy odżywiania roślin lub grzybów, a wyłącznym celem ich zastosowania jest poprawa efektywności wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny lub grzyby, ich odporności na stres abiotyczny, ich cech jakościowych lub przyswajalności przez nie składników pokarmowych z form trudno dostępnych w glebie.

 1. Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071471033/U/D20071033Lj.pdf
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego do prowadzenia wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych
  https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/upowaznienie-instytutu-uprawy-nawozenia-i-gleboznawstwa-panstwowego-21752143

 1. Informacje ogólne
  • Na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi z dnia 1 grudnia 2022 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi wykaz nawozowych produktów mikrobiologicznych.
  • Nawozowy produkt mikrobiologiczny umieszczany jest w wykazie prowadzonym przez Instytut na okres dwóch lat od daty dokonania wpisu do wykazu. Przed upływem terminu ważności wpisu podmiot zgłaszający zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na piśmie o utrzymaniu procesu produkcyjnego oraz zachowaniu deklarowanego składu jakościowego. Brak oświadczenia w terminie skutkuje usunięciem produktu z wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych.
  • Nawozowe produkty mikrobiologiczne zamieszczone w wykazie produktów naturalnych, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym podlegają odrębnej procedurze weryfikacji i oceny.

Dokumenty do pobrania:


Kontakt:

Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia    tel. 81 4786 830,   81 4786 831

e-mail: nawozenie@iung.pulawy.pl

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content