Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Göteborg/Szwecja

Termin wyjazdu: 22-26.05.2023

Cel wyjazdu: Udział w warsztatach projektu STEROPES


W dniach 23.05.2022 w Göteborgu i w dniach 24-25.05.2023 w Bjertorp w Szwecji odbyły się trzecie warsztaty projektu STEROPES „Stimulating novel Technologies from Earth Remote Observation to Predict European Soil carbon”. Celem projektu jest opracowanie modeli służących do przewidywania zawartości węgla organicznego w glebach na gruntach ornych Europy w różnych strefach klimatycznych i przy różnej agrotechnice, w oparciu o zdjęcia z satelity Sentinel 2 oraz źródła pomocnicze jak np. zobrazowania radarowe Sentinel 1 czy mapy glebowe. Na spotkaniu IUNG-PIB reprezentował mgr Artur Łopatka – lider projektu STEROPES w IUNG-PIB.

Przedstawiano zakres ostatnio wykonanych w projekcie prac: wstępne wyniki modelowania zawartości węgla w glebach oraz ich relacji z uziarnieniem gleb i ich wilgotnością. Przedstawiciel IUNG-PIB zreferował wyniki prac krajowych prowadzonych w dwu pakietach. W pakiecie WP2 dotyczącym wpływu wilgotności gleby na możliwości teledetekcji węgla organicznego w glebie przedstawione zostały wyniki modelowania wilgotności gleby w oparciu o pomiary prowadzone w RZD Osiny. W pakiecie WP3 dotyczącym wpływu uziarnienia gleby na możliwości teledetekcji węgla organicznego w glebie przedstawione zostały rezultaty przewidywania poziomu węgla organicznego w Osinach oraz w zlewni rzeki Wieprz a ponadto w punktach monitoringu LUCAS dla 30 ekoregionów w UE. Testowano m.in. opcję wykorzystania pomocniczego modelu przewidującego udział frakcji iłu. Jakość przewidywań wykorzystanego w tym celu modelu Random Forest zaimplementowanego na platformie Google Earth Engine przeanalizowano w funkcji nachylenia prostej dla relacji zawartość węgla organicznego – frakcja iłu, średnich wieloletnich opadów i temperatury oraz parametrów gleby. W szczególności zaobserwowano że przewidywania modelu stają się gorsze na glebach o wysokiej zawartości węglanów.

Odwiedzono należące do organizatora warsztatów SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) doświadczalne gospodarstwo rolne Bjertorp w którym oprócz działalności produkcyjnej prowadzone są m.in. doświadczenia z zakresu nawożenia i pomiary emisji gazów cieplarnianych. Podczas wizytacji omawiano w szczególności kwestię relacji pomiędzy uziarnieniem gleby a jej charakterystyką spektralną i zwartością węgla organicznego którą na wizytowanych polach cechuje duże zróżnicowanie a na jednym z pól odmienne od typowego nachylenie. W gospodarstwie odbyło się również spotkanie z naukowcami z SLU oraz lokalnymi farmerami na którym prezentowano badania prowadzone w gospodarstwie oraz zreferowano wyniki projektów STEROPES i ProbeField.

Dodatkowe informacje o badaniach prowadzonych w projekcie STEROPES znaleźć można na stronach:

https://www.iung.pl/2021/03/15/steropes/

https://ejpsoil.eu/soil-research/steropes/

https://twitter.com/SteropesEJPSoil


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content