Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Göteborg/Szwecja

Termin wyjazdu: 22-26.05.2023

Cel wyjazdu: Udział w warsztatach projektu STEROPES


W dniach 23.05.2022 w Göteborgu i w dniach 24-25.05.2023 w Bjertorp w Szwecji odbyły się trzecie warsztaty projektu STEROPES „Stimulating novel Technologies from Earth Remote Observation to Predict European Soil carbon”. Celem projektu jest opracowanie modeli służących do przewidywania zawartości węgla organicznego w glebach na gruntach ornych Europy w różnych strefach klimatycznych i przy różnej agrotechnice, w oparciu o zdjęcia z satelity Sentinel 2 oraz źródła pomocnicze jak np. zobrazowania radarowe Sentinel 1 czy mapy glebowe. Na spotkaniu IUNG-PIB reprezentował mgr Artur Łopatka – lider projektu STEROPES w IUNG-PIB.

Przedstawiano zakres ostatnio wykonanych w projekcie prac: wstępne wyniki modelowania zawartości węgla w glebach oraz ich relacji z uziarnieniem gleb i ich wilgotnością. Przedstawiciel IUNG-PIB zreferował wyniki prac krajowych prowadzonych w dwu pakietach. W pakiecie WP2 dotyczącym wpływu wilgotności gleby na możliwości teledetekcji węgla organicznego w glebie przedstawione zostały wyniki modelowania wilgotności gleby w oparciu o pomiary prowadzone w RZD Osiny. W pakiecie WP3 dotyczącym wpływu uziarnienia gleby na możliwości teledetekcji węgla organicznego w glebie przedstawione zostały rezultaty przewidywania poziomu węgla organicznego w Osinach oraz w zlewni rzeki Wieprz a ponadto w punktach monitoringu LUCAS dla 30 ekoregionów w UE. Testowano m.in. opcję wykorzystania pomocniczego modelu przewidującego udział frakcji iłu. Jakość przewidywań wykorzystanego w tym celu modelu Random Forest zaimplementowanego na platformie Google Earth Engine przeanalizowano w funkcji nachylenia prostej dla relacji zawartość węgla organicznego – frakcja iłu, średnich wieloletnich opadów i temperatury oraz parametrów gleby. W szczególności zaobserwowano że przewidywania modelu stają się gorsze na glebach o wysokiej zawartości węglanów.

Odwiedzono należące do organizatora warsztatów SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) doświadczalne gospodarstwo rolne Bjertorp w którym oprócz działalności produkcyjnej prowadzone są m.in. doświadczenia z zakresu nawożenia i pomiary emisji gazów cieplarnianych. Podczas wizytacji omawiano w szczególności kwestię relacji pomiędzy uziarnieniem gleby a jej charakterystyką spektralną i zwartością węgla organicznego którą na wizytowanych polach cechuje duże zróżnicowanie a na jednym z pól odmienne od typowego nachylenie. W gospodarstwie odbyło się również spotkanie z naukowcami z SLU oraz lokalnymi farmerami na którym prezentowano badania prowadzone w gospodarstwie oraz zreferowano wyniki projektów STEROPES i ProbeField.

Dodatkowe informacje o badaniach prowadzonych w projekcie STEROPES znaleźć można na stronach:

https://www.iung.pl/2021/03/15/steropes/

https://ejpsoil.eu/soil-research/steropes/

https://twitter.com/SteropesEJPSoil


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content