SERENA

Soil Ecosystem seRvices and soil threats modElling aNd mApping

Usługi ekosystemowe w glebie oraz zagrożenia i ich mapowanie

Przedstawiciel w IUNG-PIB: dr Agnieszka Klimkowicz-Pawlas

Start: 1 listopada 2021
Czas realizacji: 36 miesięcy
Cel projektu:
Ocena, analiza i mapowanie pakietów (bundles) usług ekosystemowych gleb w europejskich krajobrazach rolniczych, z podkreśleniem wpływu zagrożeń dla gleby na świadczenie tych usług poprzez zastosowanie progów referencyjnych specyficznych dla danej lokalizacji.

Projekt SERENA
SERENA dąży do zwiększenia skuteczności polityki dotyczącej gleb poprzez analizę pakietów (bundles) usług ekosystemowych gleb w europejskich krajobrazach rolniczych, tj. analizę zbioru usług ekosystemowych opartych na glebie, które jednocześnie występują w tym samym czasie i lokalizacji.
Ponadto, SERENA ma na celu podkreślenie wpływu zagrożeń gleb na świadczenie przez nią pakietów (bundles) usług ekosystemowych, poprzez przyjęcie progów referencyjnych specyficznych dla danych
lokalizacji (tj. dla różnych stref pedoklimatycznych i systemów rolniczych).
Progi te powinny być uzasadnione naukowo i potwierdzone przez interesariuszy, a ich wybór wspierać identyfikację obszarów, które są szczególnie efektywne i nieefektywne w zapewnianiu pożądanych usług
ekosystemowych.

Słowa kluczowe:

usługi ekosystemowe gleb, zagrożenia dla gleb, jakość gleby, zdrowie gleby, użytkownicy końcowi, pakiety usług ekosystemowych (bundles), współtworzenie, wskaźniki.

 • SERENA przeprowadzi ocenę zagrożeń dla gleb oraz usług ekosystemowych świadczonych przez gleby zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim przyjmując wspólną metodykę (cookbook) w celu dzielenia się opracowanymi wskaźnikami oraz metodą oceny pakietów (bundles).
 • SERENA przeprowadzi ocenę zagrożeń dla gleb oraz usług ekosystemowych świadczonych przez gleby na poziomie krajowym, w warunkach panującego klimatu, aktualnego sposobu użytkowania gruntów oraz stosowanych praktyk gospodarowania glebami.
 • SERENA uwzględnia dotychczasowe doświadczenie w przeprowadzaniu oceny zagrożeń dla gleb, pełnionych przez nie funkcji oraz usług ekosystemowych, wypracowane w ramach innych projektów UE

Podejście badawcze w projekcie SERENA opiera się na sześciu głównych filarach:

 • Użytkownicy końcowi i interesariusze znajdują się w centrum zainteresowania projektu, który zakłada ich współpracę w celu identyfikacji najistotniejszych zagrożeń dla gleb i świadczonych przez nie usług ekosystemowych, opracowania odpowiednich scenariuszy zmian klimatu lub zmian użytkowania gruntów i zarządzania oraz oceny końcowych rezultatów projektu.
 • Partnerzy projektu SERENA podzielają wspólną wizję dotyczącą zależności pomiędzy zagrożeniami dla gleb, pełnionymi przez nie funkcjami oraz usługami ekosystemowymi, a wspólna analiza tych zagrożeń oraz usług ekosystemowych opartych na glebach pomoże w opracowaniu dla nich wskaźników o wysokiej wartości dodanej.
 • SERENA przeprowadzi ocenę pakietów (bundles) usług ekosystemowych świadczonych przez gleby oraz rozszerzy koncepcję pakietów na zagrożenia dla gleb.

Koordynacja projektu SERENA:
INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement), Francja

Partnerzy projektu SERENA:

 1. WR (Wageningen Research), Holandia
 2. CZU (Czech University of Life Sciences), Czechy
 3. AU (Aarhus University, Danish Centre for Food and Agriculture), Dania
 4. EMU (Estonian University of Life Sciences), Estonia
 5. ATK (Centre for Agricultural Research), Węgry
 6. TEAGASC (The Agriculture and Food Development Authority), Irlandia
 7. CREA (Council for Agricultural Research and Economics), Włochy
 8. UL (University of Latvia), Łotwa
 9. LAMMC (Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry), Litwa
 10. IUNG (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy), Polska
 11. INIAV (National Institute for Agrarian and Veterinarian Research I. P.), Portugalia
 12. NPPC (National Agricultural and Food Centre), Słowacja
 13. CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Hiszpania
 14. APT (AgroParisTech), Francja
 15. ACO (Institut Agro-Agrocampus Ouest), Francja
 16. AGES (Austrian Agency for Health and Food Safety), Austria
 17. BAW (Federal Agency of Water Management), Austria
 18. BFW (Federal Center for Forests Research), Austria
 19. VPO (Flemish Planning Bureau for the Environment and Spatial Development), Belgia
 20. ARC (Agricultural Research Centre), Estonia
 21. CNR (National Research Council of Italy), Włochy
 22. ISPRA (Italian Institute for Environmental Protection and Research), Włochy
 23. ENEA (National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development), Włochy
 24. ERSAF-Lombardia (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), Włochy

Skład zespołu realizującego projekt z IUNG-PIB:

dr Agnieszka Klimkowicz-Pawlas

Strona projektu SERENA (ENG):

Kontakt:

Koordynator projektu:
Isabelle Cousin
(isabelle.cousin@inrae.fr)

Zastępca koordynatora:
Costanza Calzolari
(costanza.calzolari@ibe.cnr.it)

Przedstawiciel ds. komunikacji:
Fabrizio Ungaro
(fabrizio.ungaro@ibe.cnr.it)

Strona projektu (ENG): https://ejpsoil.eu/soil-research/serena

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content