Ogłoszenie o przetargu

 1. Nazwa i adres wydzierżawiającego, miejsce składania ofert:
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy,
  e-mail: iung@iung.pulawy.pl
 2. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć nieruchomość:
  Nieruchomości można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia, w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel.: (81) 47 86 735. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków przetargu można uzyskać u Pana Bogusława Podolskiego pod nr tel. (81) 47 86 735 lub na stronie internetowej Instytutu: iung.pl w zakładce ,,informacje bieżące”.
 3. Przedmiot dzierżawy i stawka czynszu:
  Nieruchomość zabudowana obiektem stawowym z przeznaczeniem na hodowlę ryb na działkach 1872, 1875, 1886/1 o łącznej pow. 16,8917 ha, zlokalizowanej w Żyrzynie, 24-103 Żyrzyn, pow. puławski, woj. lubelskie.. Łączna powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 16,8917 ha. Przedmiotowa nieruchomość pozostaje w wieczystym użytkowaniu Instytutu Instytutu. Dla działek Nr 1872, 1875, 1886/1, założona jest Księga Wieczysta Nr KW LU1P/00051815/3, Księgę Wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Stawka wywoławcza łączna rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 8 949,00 zł netto.
 4. Terminy składania i otwarcia ofert:
  Termin składania pisemnych ofert upływa w dniu 28.12.2022 r. o godz. 1030.
  Otwarcie ofert: siedziba IUNG-PIB w Puławach w dniu 28.12.2022 r. godz. 11:00 w pokoju Samodzielnego Stanowiska ds. RZD IUNG PIB.
  Oferty można składać na adres Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy
  Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy lub osobiście w Dziale Administracyjno Gospodarczym – poczta IUNG-PIB, ul. Czartoryskich 8 w Puławach w zamkniętej kopercie z dopiskiem, „dzierżawa stawów w Żyrzynie” – nie otwierać przed 28.12.2022 r. do godz. 1100”. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do IUNG-PIB w Puławach.
 5. Warunki uczestnictwa
  Postępowanie w sprawie najmu nieruchomości odbywa się zgodnie z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości – działki Nr 1872, 1875, 1886/1, obręb 15 Żyrzyn, Gm. Żyrzyn, powiat puławski. Niniejszy regulamin dostępny będzie do wglądu osób zainteresowanych w siedzibie IUNG-PIB w Puławach. Osoby składające oferty po zapoznaniu się z treścią regulaminu i przyjęciu warunków składają wraz z ofertą oświadczenia o treści stanowiącej
  załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Oferta powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres oferenta, albo w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna lub innym podmiotem – nazwę firmy oraz siedzibę, adres do korespondencji, telefon kontaktowy• nr NIP/REGON, PESEL;
 • oferowaną wysokość stawki rocznego czynszu dzierżawnego, podaną w wartości netto, zapisaną liczbowo i słownie,
 • rodzaj usług, jakie oferent zamierza świadczyć na przedmiotowej nieruchomości;
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy najmu (dopuszcza się możliwość negocjacji warunków umowy po wyborze oferenta),
 • oświadczenie oferenta, że nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych lub w rejestrze dłużników, prowadzonym przez biura informacji gospodarczych oraz, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości;
 • podpis oferenta i datę sporządzenia oferty i okres związania ofertą.

Oferent powinien przedłożyć Komisji:

 • ważny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika w postaci dowodu osobistego lub prawa jazdy lub paszportu
 • aktualny wypis z KRS/CEIDG lub innych właściwych rejestrów oraz kopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP oraz REGON (dotyczy osób prawnych),
 • przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien dysponować dokumentem pełnomocnictwa sporządzonym w formie aktu notarialnego,
 • pisemne oświadczenie oferenta (zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu):
  • o zobowiązaniu do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,
  • przyjęciu warunków regulaminu,
  • że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym oraz prawnym dotyczącym nieruchomości stanowiących przedmiot najmu, w szczególności z jej stanem technicznym oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie przepisu art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 1. Kryteria wyboru oferty.
  a) Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja powołana przez Dyrektora IUNG –PIB w Puławach.
  b) Komisja dokonuje wyboru oferty spośród wszystkich ważnych ofert. Wygrywa oferta, która zawiera propozycję najwyższej stawki czynszu, nie mniejszą od stawki wywoławczej
  c) Przetarg może odbyć się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi i warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
  d) Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferowali tę samą cenę.
 2. Pozostałe informacje:
  a) Dyrektor IUNG-PIB , w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w §8 ust. 1 Regulaminu, zawiadomi oferenta o wyborze jego oferty oraz wyznaczy miejsce i termin podpisania umowy najmu.
  b) Dzierżawcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy.
  c) Niezależnie od czynszu najmu, Dzierżawca będzie ponosił opłaty z tytułu mediów.
  d) IUNG-PIB zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania w sprawie najmu nieruchomości bez podania przyczyn do dnia otwarcia ofert.
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content