Nowe badania nad odpornością gleby i zmniejszaniem jej wrażliwości na zmiany klimatu

2021.12.10 | Line Carlenius Berggreen

Dziesięć nowych projektów badawczych finansowanych przez EJP SOIL skoncentruje się na usługach ekosystemu rolniczego na powierzchni i pod ziemią. Ich celem jest poprawa stanu gleby, sekwestracja węgla w glebie oraz zmniejszenie wpływu zmian klimatu na produkcję rolną.

Mieszane rośliny uprawne, korzenie, mikroorganizmy, sekwestracja węgla w glebie, rolnicze usługi ekosystemowe, mapowanie i modelowanie stanu zdrowia gleby, kompaktacja gleby, schematy i praktyki węglochłonne − to kluczowe tematy w programie badań EJP SOIL.

Nowe projekty uzupełniają dotychczasową działalność badawczą prowadzoną w programie EJP SOIL. Komplementarność ta przejawia się szczególnie w skupieniu na narzędziach cyfrowych, takich jak detekcja proksymalna czy teledetekcja, w ocenie właściwości gleby, zwłaszcza w odniesieniu do sekwestracji węgla w glebie. Badania nad wskaźnikami glebowymi usług i funkcji ekosystemów glebowych oraz bioróżnorodności gleby opierają się na bieżących obserwacjach.

Niektóre spośród nowych projektów mają na celu poprawę rozumienia znaczenia sekwestracji węgla w glebie, podczas gdy inne koncentrują się na konkretnych sposobach gospodarowania glebą w celu zwiększenia sekwestracji węgla, na przykład poprzez dodanie egzogennej materii organicznej lub optymalizację podziemnej depozycji węgla.

Działania na rzecz lepszego zrozumienia znaczenia gospodarowania glebą rolniczą  

Sześć z dziesięciu powyższych projektów przyczynia się do lepszego zrozumienia gospodarowania glebą rolniczą i jego wpływu na łagodzenie oraz adaptację do zmian klimatu, zrównoważoną produkcję rolną i ochronę środowiska, m.in. poprzez modelowanie i mapowanie wskaźników i wartości na potrzeby raportowania, analizy porównawczej i oceny różnorodności biologicznej gleby, usług ekosystemowych oraz zagrożeń dla gleby. Ponadto mają one na celu ocenę sposobów zarządzania praktykami najlepszymi dla stanu zdrowia gleby w odniesieniu do jej kompaktacji i łagodzenia zmian klimatu.

Czy sekwestracja węgla w glebie może przyczynić się do łagodzenia zmian klimatu?

Siedem spośród wspomnianych projektów dotyczy magazynowania węgla organicznego w glebie, różnorodności upraw, systemów upraw mieszanych stosowanych jako dźwigni, monitorowania w terenie zasobów węgla i żyzności gleby oraz poprawy warunków sprzyjających dzięki uprawie węglowej i tym podobnych działań. Ponadto tematy badawcze dotyczą zrozumienia, w jaki sposób sekwestracja węgla w glebie może przyczynić się do łagodzenia zmian klimatu na poziomie regionalnym.

Niezależna międzynarodowa komisja oceniająca

Wspomniane projekty zostały wybrane do otrzymania dofinansowania na podstawie drugiego naboru wniosków na wewnętrzne projekty badawcze. Trzech niezależnych międzynarodowych recenzentów oceniło każdy wniosek, a ocena − zgodnie z zasadami H2020 − opierała się na trzech równorzędnych kryteriach: doskonałości, wpływu i realizacji/zarządzania projektem. We wszystkich projektach prowadzone są badania ukierunkowane na cel zgodny z oczekiwanymi rezultatami określonymi w programie EJP SOIL.

koordynatorka EJP SOIL Claire Chenu, z INRAE

Zakładaliśmy wybór tylko jednego projektu w ramach każdego z tematów zaproponowanych w drugim konkursie EJP SOIL. Otrzymaliśmy jednak dwa doskonałe wnioski dotyczące tematu procesów roślinnych zachodzacych pod ziemią w celu zwiększenia sekwestracji węgla w glebie oraz dwa dotyczące wpływu biomu glebowego na trwałe przechowywanie SOC i czynników napędzających. Biorąc pod uwagę jakość i komplementarność przygotowanych wniosków, zdecydowaliśmy się zatwierdzić po dwa projekty w ramach obu tematów.

Start: Dziesięć razy po trzy lata odważnych badań naukowych

Projekty rozpoczęły się odpowiednio 1 listopada oraz 1 grudnia 2021 r. Ich postępy i rezultaty będzie można śledzić na stronie www.ejpsoil.eu, a artykuły z bieżącymi informacjami będą publikowane w Newsletterze EJP SOIL.


Artykuł oryginalny w języku angielskim
„New research focus on soil resilience and on reducing vulnerability to climate change”

2021.12.10 | Autor: Line Carlenius Berggreen

Link do oryginalnego tekstu:

https://ejpsoil.eu/about-ejp-soil/news-events/item/artikel/new-research-focus-on-soil-resilience-and-on-reducing-vulnerability-to-climate-change/

Tłumaczenie z angielskiego: Małgorzata Wydra
Poprawność językowa: Katarzyna Mikulska

Więcej o EJP SOIL na stronie IUNG-PIB: link

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content