ZASADY UZYSKIWANIA ZALICZEŃ I ZDAWANIA EGZAMINÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH „ROLNICTWO EKOLOGICZNE”DLA DORADCÓW ROLNYCH

§ 1

1. Warunkiem zaliczenia semestru jest zdanie egzaminów z każdego z przedmiotów realizowanych w danym semestrze, a w przypadku zajęć praktycznych, ich zaliczenie w ustalonych terminach.
2. Oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń wpisywane są do protokołów egzaminacyjnych.

§ 2

1. Wykładowca jest zobowiązany podać do wiadomości słuchaczy warunki uzyskania zaliczenia z wykładanego przedmiotu.

2. O terminach sesji egzaminacyjnej słuchacze są powiadamiani na min. 2 miesiące przed sesją.

3. Słuchacz, który spełnił warunki określone przez prowadzącego zajęcia zdaje egzamin w wyznaczonym terminie.

4. Przy egzaminach stosuje się następujące oceny:
1) bardzo dobry (5,0),
2) dobry plus (4,5),
3) dobry (4,0),
4) dostateczny plus (3,5),
5) dostateczny (3,0),
6) niedostateczny (2,0).

5. Przy ustalaniu końcowej oceny egzaminu zaleca się uwzględnić wskaźniki procentowe odpowiadające skali ocen przedstawione w poniższej tabeli.

Skala ocenOdpowiednik liczbowyProcent wiedzy wymagany
dla danej oceny
Bardzo dobra5,091-100
Plus dobra4,581-90
Dobra4,071-80
Plus dostateczna3,561-70
Dostateczna3,051-60
Niedostateczna2,0Poniżej 50

6. Słuchacz, który otrzymał na zaliczeniu bądź egzaminie ocenę niedostateczną ma prawo do zdawania z każdego przedmiotu egzaminów poprawkowych w terminie ustalonym przez kierownika studiów.

7. Nie przystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej, chyba, że słuchacz usprawiedliwi swoją nieobecność. Usprawiedliwienie należy dostarczyć w formie pisemnej do prowadzącego
zajęcia w terminie do 7 dni od daty zaliczenia/egzaminu.

§ 3

1. Słuchacz, który nie uzyskał zaliczenia semestru w trybie przewidzianym regulaminem studiów podyplomowych może złożyć pisemny wniosek do Kierownika Studiów Podyplomowych o wydłużenie terminu zaliczenia semestru, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż miesiąc od dnia zakończenia semestru.

§ 4

Uczestnik studiów może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:
1) niezaliczenia semestru w określonym terminie,
2) braku obecności na 50% zajęć w semestrze,
3) rezygnacji ze studiów podyplomowych.

EGZAMIN KOŃCOWY

§ 5

 1. Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnego testu.
 2. Przy ustalaniu oceny z egzaminu końcowego uwzględnia się wskaźniki procentowe odpowiadające skali ocen przedstawione w tabeli §2 pkt 5.
 3. Egzaminu końcowy składa się z pytań, z zakresu programu realizowanego w czasie studiów.
 4. Pulę pytań egzaminacyjnych na egzamin końcowy w I, II terminie zatwierdzają Kierownik Studiów Podyplomowych i koordynatorzy merytoryczni konsorcjantów.
 5. Zagadnienia, które będzie obejmowała pula pytań udostępniane są słuchaczom, co najmniej 3 tygodnie przed terminem
  egzaminu.
 6. W skład Komisji Egzaminacyjnej podczas egzaminu końcowego oraz egzaminu końcowego poprawkowego wchodzą: przewodniczący – Kierownik Studiów Podyplomowych lub z jego upoważnienia wykładowcy studiów podyplomowych „Rolnictwo ekologiczne”.
 7. W przypadku uzyskania na egzaminie końcowym oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie Kierownik Studiów Podyplomowych wyznacza termin poprawkowy.
 8. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów semestralnych (semestr 1 i egzamin końcowy).
 9. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów obliczony jak powyżej, w postaci oceny, zgodnie z następującą zasadą:
  1) wynik poniżej 3,26 – ocena dostateczna,
  2) wynik od 3,26 do 3,75 – ocena dostateczna plus,
  3) wynik od 3,76 do 4,25 – ocena dobra,
  4) wynik od 4,26 do 4,50 – ocena dobra plus,
  5) wynik powyżej 4,51 – ocena bardzo dobra.

§ 6

1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych są:

 • 1) uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów, w tym uczestnictwo w zajęciach praktycznych,
 • 2) zdanie egzaminów końcowych.

§ 7

1. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w odpowiednim zakresie, zgodnie z Dz.U. 2018 poz. 1668 art. 161 do 3 miesięcy od ukończenia studiów podyplomowych „Rolnictwo ekologiczne”.

Link do strony studiów „ROLNICTWO EKOLOGICZNE”

https://www.iung.pl/informacje/oferta/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-rolnictwo-ekologiczne/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content