EJP SOIL

Krótkie wizyty EJP SOIL

Jak postępować w przypadku ubiegając się o krótki staż w jednostce lub w laboratorium realizującym projekt EJP SOIL?

Zgłoszenie

Wnioskodawcy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy (link poniżej), do którego należy dołączyć:
zgodę na udział w programie EJP SOIL;

 • imię i nazwisko kandydata;
 • stanowisko;
 • adres instytucji macierzystej;
 • curriculum vitae;
 • krótki opis dorobku naukowego (maks. 100 słów);
 • wykaz do 5 głównych publikacji nie starszych niż 10 lat (wymóg ten nie dotyczy młodych naukowców na początku kariery naukowej oraz pracowników laboratoriów technicznych nie prowadzących badań);
 • opis celu i uzasadnienia wizyty w instytucji przyjmującej lub udziału w warsztatach i konferencjach naukowych oraz ich komplementarności z celami i zakresem EJP SOIL (maks. 300 słów);
 • wkład w EJP SOIL Oczekiwane skutki;
 • planowane wyniki/rezultaty przydatne dla EJP SOIL;
 • list zapraszający od instytucji przyjmującej, potwierdzający program działań zewnętrznych i/lub szkoleniowych w przewidywanych terminach wizyty lub tytuł, daty i miejsce oraz program naukowy w przypadku warsztatów, seminariów i konferencji naukowych;
 • potwierdzenie zdolności finansowej instytucji macierzystej do pokrycia kosztów w przewidywanym terminie wizyty, w tym budżet (zgodnie z formatem) określający koszty dzielone pomiędzy instytucję macierzystą i EJP SOIL oraz, jeśli dotyczy, współfinansowanie przez stronę trzecią.

Wnioskodawcy są zobowiązani do przesłania wszystkich niezbędnych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Formularz wniosku i załączone dokumenty należy przesłać za pomocą narzędzia internetowego w formacie dokumentu przenośnego (.pdf) nie później niż w dniu zamknięcia zaproszenia.
Jeżeli formularz zgłoszeniowy zostanie uznany za niekompletny, zostanie uznany za niedopuszczalny i nie będzie rozpatrywany przez komitet naukowy.
Otrzymanie formularza zgłoszeniowego wraz z załączonymi dokumentami zostanie potwierdzone odpowiedzią na adres e-mail kandydata.
Decyzje o przyjęciu na studia będą przekazywane drogą elektroniczną. Po podjęciu decyzji wnioskodawca zostanie o tym powiadomiony.

Sprawozdawczość dotycząca dotacji dla wizytujących

Po zakończeniu programu badawczego wnioskodawca musi złożyć sprawozdanie podsumowujące w języku angielskim (zob. załącznik B), zawierające:

 • imię i nazwisko stypendysty;
 • stanowisko;
 • nazwę i adres instytucji macierzystej;
 • nazwę i adres instytucji przyjmującej;
 • opiekuna instytucji goszczącej i jego/jej stanowisko w przypadku warsztatów lub konferencji,
 • proszę opisać tytuł, miejsce, kraj i czas trwania;
 • czas trwania wizyty;
 • rzeczywisty przydział środków budżetowych;
 • krótki opis działań i osiągnięć związanych z krótkim pobytem lub przyznaną wizytą (maks. 500 słów);
 • główne wyniki/rezultaty wizyty.
 • Proszę podać odniesienia i wstawić linki, jeśli są dostępne;
 • główne oczekiwane lub nieoczekiwane korzyści z wizyty;
 • sugestie dotyczące ulepszenia wymiany personelu w ramach EJP SOIL.

Raport musi być zatwierdzony przez opiekuna i umieszczony w aplikacji internetowej nie później niż 1 miesiąc po zakończeniu wizyty. Publikacje, raporty lub inne produkty powstałe w całości lub w części dzięki programowi WP5 lub WP7 dla wizytujących naukowców powinny zawierać potwierdzenie wsparcia EJP SOIL, w następujący sposób: „This project has received funding from the European Unions’ Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 862695 EJP SOIL” Powinny być one również dostępne/publikowane tutaj na stronie internetowej EJP SOIL.

Formularze i pełny tekst warunków udziału w krótkich wizytach EJP SOIL są na stronie projektu pod linkiem:

https://ejpsoil.eu/visit-the-ejp-soil-ltes-labs/how-to-proceed/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content