Biogram Janusz Podleśny, prof. dr hab. inż.

DANE KONTAKTOWE

Tel. 81 4786 792; 516 203 537

e-mail: jp@iung.pulawy.pl

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

 • 15.11.1986 – 5.01.1987:  staż pracy w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w Zakładzie Uprawy Roślin Pastewnych. (w 1987 roku odbywałem roczne szkolenie wojskowe).
 • 18.01.1988 – 31.12.1990: praca na stanowisku pracownika inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Uprawy Roślin Pastewnych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 • 1.01.1990 – 10.11.1994 : asystent w Zakładzie Uprawy Roślin Pastewnych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 • 1.11.1994 – 15.07.2003: adiunkt w Zakładzie Uprawy Roślin Pastewnych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 • Od 15.07.2003 do 31.01.2008: docent w Zakładzie Uprawy Roślin Pastewnych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 • Od 1.02.2008 do chwili obecnej: profesor w Zakładzie Uprawy Roślin Pastewnych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

 1. 1998-2000: Kierownik tematu badawczego:  „Wpływ przedsiewnego traktowania nasion światłem laserowym na tempo wzrostu i rozwoju oraz plonowanie wybranych roślin strączkowych i kukurydzy”, realizowanego w Programie działalności naukowo-badawczej  IUNG „Podstawy zrównoważonego gospodarowania i ochrony przestrzeni rolniczej w Polsce”.
 2. 1999-2001: Kierownik tematu badawczego: „Biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania wzrostu, rozwoju i plonowania tradycyjnych i samokończących form łubinu białego (Lupinus albus L.)” realizowanego w Programie działalności naukowo-badawczej IUNG: „Podstawy zrównoważonego gospodarowania i ochrony przestrzeni rolniczej w Polsce”.
 3. 2001-2003: Kierownik tematu badawczego: „Plonowanie zróżnicowanych genotypów roślin strączkowych w zależności od gęstości i sposobu siewu” realizowanego w Programie działalności naukowo badawczej IUNG „Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski”.
 4. 1998-2000: Kierownik własnego projektu badawczego (grantu) Nr 5 P06B 07614: „Oddziaływanie światła laserowego na przyśpieszenie wschodów i rozwoju bobiku, łubinu białego i kukurydzy”, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych.
 5. 2002–2005: Kierownik projektu badawczego (grantu) Nr 5 P06R 018 22: „Oddziaływanie pola magnetycznego na nasiona, rozwój roślin i kształtowanie cech plonotwórczych niektórych gatunków roślin strączkowych”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 6. 2003-2007: Kierownik tematu badawczego: „Biologiczne uwarunkowania wzrostu, rozwoju i plonowania zróżnicowanych genotypów roślin strączkowych” realizowanego w Programie działalności naukowo-badawczej IUNG „Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski”.
 7. 2004: Koordynator projektu UE „Podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców rolniczych”, finansowanego z  EFS.
 8. 2005: Kierownik Centrum Doskonałości w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa: „Zrównoważone wykorzystanie przestrzeni rolniczej Polski oraz pozyskiwanie surowców roślinnych bezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt”.
 9. 2008-2011: Kierownik tematu badawczego „Ocena przydatności nowych odmian łubinu wąskolistnego i żółtego do uprawy ze zbożami” realizowanego w Programie działalności naukowo-badawczej IUNG „Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski”.
 10. 2012-2014: Kierownik projektu badawczego „Poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności symbiotycznego wiązania azotu przez groch siewny w wyniku stosowania czynników Nod (PEA-NOD)”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 11. 2013-2016: Kierownik tematu badawczego „Ocena możliwości polepszenia plonowania grochu siewnego (Pisum sativum L.) poprzez usprawnienie procesu biologicznej redukcji azotu atmosferycznego”.
 12. 2011-2015: kierownik zadania w Programie Wieloletnim IUNG-PIB „Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce” finansowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 13. 2011-2015 i 2016-2020: wykonawca w Programie Wieloletnim „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach” finansowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 14. 2018-2020: wykonawca w projekcie LIDER VIII „Opracowanie ekologicznego preparatu do stymulacji wzrostu i plonowania roślin uprawnych i leczniczych”, finansowanego ze środków NCBiR.
 15. 2016-2020: kierownik zadania w Programie Wieloletnim IUNG-PIB „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych” finansowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

WYKSZTAŁCENIE

 • 1986: Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Techniki Rolniczej – mgr inż.       Mechanizacji Rolnictwa. Praca magisterska: Wyposażenie gospodarstw  specjalizujących się w produkcji zwierzęcej w techniczne środki produkcji na terenie gminy Piaski i Konopnica. Promotor: prof. dr hab. Jan Kołodziej.
 • 1994: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, uzyskany stopień doktora nauk rolniczych z zakresu agronomii na podstawie rozprawy doktorskiej: Możliwości zmniejszenia strat nasion grochu poprzez zastosowanie rośliny podporowej i różnych sposobów zbioru. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Borowiecki.
 • 2003: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, uzyskany stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu agronomii na podstawie rozprawy habilitacyjnej: Studia nad oddziaływaniem światła laserowego na nasiona, wzrost i rozwój roślin oraz plonowanie łubinu białego (Lupinus albus L.).
 • 2008: profesor nauk rolniczych. Prezydent RP.

GŁÓWNE KIERUNKI ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH

Biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania wzrostu, rozwoju i plonowania roślin strączkowych:

 • Analiza wzrostu, rozwoju i plonowania tradycyjnych i samokończących form łubinu białego i bobiku oraz wąsolistnych i tradycyjnych odmian grochu siewnego.
 • Optymalizacja struktury przestrzennej łanu zróżnicowanych morfologicznie odmian bobiku, grochu siewnego i łubinu białego.
 • Wpływ niekorzystnych warunków siedliska na wzrost, rozwój i plonowanie zróżnicowanych morfologicznie form roślin strączkowych.
 • Zagadnienia konkurencji międzygatunkowej i konkurencji występującej w obrębie gatunku niektórych roślin uprawnych.
 • Ekologiczna rola roślin strączkowych
 • Analiza produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych o różnym areale i kierunku produkcji.

Doskonalenie metod zbioru roślin strączkowych pod względem zmniejszenia strat nasion oraz polepszenia jakości i wydajności maszyn żniwnych:

 • Możliwości zmniejszenia strat nasion grochu poprzez zastosowanie różnych metod zbioru i uprawę z roślinami podporowymi.
 • Uprawa grochu siewnego w siewie czystym i mieszanym ze zbożami.
 • Ocena możliwości stosowania nowych maszyn do zbioru grochu.
 • Optymalizacja parametrów pracy maszyn żniwnych przystosowanych do zbioru bobiku i łubinu białego.

Uprawa roślin strączkowych w siewie czystym i w mieszankach ze zbożami:

 • Dobór komponentów do uprawy mieszanek strączkowo-zbożowych.
 • Wpływ uprawy roślin strączkowych i mieszanek strączkowo-zbożowych na plonowanie rośliny następczej.
 • Znaczenie zasiewów mieszanych roślin strączkowych ze zbożami w zrównoważonej produkcji  białka roślinnego.

Wpływ stresu suszy i chłodu na plonowanie roślin uprawnych

 • Poszukiwanie możliwości łagodzenia stresu suszy w uprawie wybranych gatunków roślin.
 • Reakcja odmian i gatunków roślin strączkowych na stres suszy i chłodu.
 • Ocena wskaźników agrotechnicznych, mikrobiologicznych i fizjologicznych roślin strączkowych uprawianych w optymalnych i niekorzystnych warunkach środowiska.

Uprawa i wykorzystanie roślin szybkorosnących:

 • Uprawa trawy Miscanthus x giganteus – jej charakterystyka i możliwości  wykorzystania.

Udoskonalanie technologii uprawy ważniejszych gatunków roślin strączkowych:

 • Określenie przydatności stosowania nowych sposobów siewu nasion roślin strączkowych: siew punktowy i rzędowy oraz siew w wąskie i szerokie międzyrzędzia.
 • Efektywność różnych technologii produkcji nasion wybranych gatunków roślin strączkowych.
 • Unowocześnianie niektórych elementów agrotechniki rodzimych gatunków roślin strączkowych.

Oddziaływanie niektórych czynników fizycznych na nasiona, rozwój i plonowanie roślin strączkowych:

 • Wpływ światła laserowego na procesy biochemiczne i fizjologiczne w nasionach, tempo wzrostu i rozwoju oraz plonowanie roślin strączkowych.
 • Oddziaływanie pola magnetycznego na nasiona, wzrost, rozwój i plonowanie niektórych gatunków roślin strączkowych.
 • Mechanizm oddziaływania niektórych czynników fizycznych na nasiona i rozwój roślin uprawnych.

Integrowana produkcja i ochrona roślin rolniczych:

 • Ocena efektywności stosowania różnych elementów technologii w integrowanej produkcji podstawowych ziemiopłodów.
 • Ocena i wspieranie procesów wdrażania integrowanej produkcji i postępu technologicznego w produkcji roślinnej.

Biologiczna redukcja azotu atmosferycznego:

 • Poszukiwanie skutecznych metod polepszenia usprawnienia procesu sybiotycznego wiązania azotu.
 • Ocena możliwości stosowania czynników Nod w celu usprawnienia procesu biologicznej redukcji N2.
 • Ingerencja w mechanizm wymiany sygnałów molekularnych między bakteriami symbiotycznymi i rośliną gospodarzem w procesie poprzedzającym symbiotyczne wiązanie azotu atmosferycznego.

DOROBEK NAUKOWY

 • Autor lub współautor 384 publikacji, w tym: 275 naukowych oraz 109 innych opracowań (publikacje popularnonaukowe, instrukcje upowszechnieniowe i materiały szkoleniowe)
 • Współautor patentu „Preparat do nawożenia roślin bobowatych”. Urząd Patentowy RP, 20.7.2018.
 • Promotor 2 prac doktorskich wykonywanych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach
 • Opiekun–konsultant kilku prac magisterskich wykonanych w Katedrze Fizyki AR w Lublinie
  • Recenzent 4 rozpraw habilitacyjnych, 6 rozpraw doktorskich i 24 prac dyplomowych oraz wielu prac naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Sekretarz wielu komisji w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych.
 • Redaktor Naczelny wydawnictwa „Monografie i Rozprawy Naukowe” w IUNG-PIB Puławy.
 • Współautor patentu „Preparat do nawożenia roślin bobowatych”, wdrożonego do produkcji w 2021 r.

KONTAKTY NAUKOWE Z ZAGRANICĄ

 • Staż naukowy w Niemczech, w Badenii-Wirtembergii. Odbyty w ramach porozumienia pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa Badenii-Wirtembergii i  Ministerstwem Rolnictwa RP (1 rok).
 •  Deutsche Lehranstalten für Agrartechnik (DEULA), Kirchheim, RFN – Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, szkolenie z zakresu nowoczesnej techniki rolniczej. Szkolenie zakończyłem egzaminem  i uzyskaniem dyplomu (2 tygodnie).
 • Staż w firmie „Leiensetter”, Niemcy. Pobyt na podstawie porozumienia między Urzędem Rolniczym „Landwirtschaftsamt in Blaufelden” i firmą „Leiensetter” (2 miesiące).
 • Misja naukowa zorganizowana przez firmę „Pein&Pein Forstbaumschulen“ dotycząca badań  nad uprawą roślin energetycznych. Pobyt w dwóch Instytutach Naukowych w Niemczech: Institut für Agroindustrielle Forschung e.V. w Groβbeeren i  Institut für Holzchemie und Chemische Technologie des Holzes w Hamburgu (10 dni).

DZIAŁALNOŚĆ I PRZYNALEŻNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • Od 2003 roku członek Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 • W latach 2008-2012 i 2019-2021: Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej i członek Prezydium Rady Naukowej IUNG-PIB w Puławach.
 • Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich i Rozwoju Kadry Naukowej.
 • Członek Zespołu ds. zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych oraz ryżu w MRiRW.
 • Redaktor Naczelny Wydawnictwa „Monografie i Rozprawy Naukowe”.
 • Organizator, kierownik i wykładowca Studiów Podyplomowych z zakresu Integrowanej Produkcji Roślinnej w IUNG-PIB Puławy.
 • W latach 2008-2012 i 2017-2021: Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich i Rozwoju Kadry Naukowej.
 • W latach 2017-2021: Rzecznik Dyscyplinarny przy Radzie Naukowej IUNG-PIB w Puławach.
 • 2017-2021: Członek Rady Naukowej ITP w Falentach.
 • 2016-2017: Przewodniczący Rady Społecznej Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
 • 2017-2021: Członek Rady Społecznej Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego i  Polskiego Towarzystwa Łubinowego.

NAGRODY I ODZNACZENIA

 • Odznaka Honorowa „Zasłużony dla rolnictwa”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa (2001).
 • Indywidualna nagroda Dyrektora Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach za wybitne osiągnięcia naukowe (2002).
 • Nagroda Zespołowa III0  J.M. Rektora AR w Lublinie za wybitne osiągnięcia naukowe (2003).
 • Srebrny medal „Za Długoletnią Służbę”. Prezydent RP (2008).
 • Złoty medal „Za Długoletnią Służbę”. Prezydent RP (2020).
 • Wyróżnienie przyznane przez MRiRW za upowszechnienie, wdrożenie i ocenę stopnia realizacji zasad integrowanej ochrony i produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych w Polsce (2017).

Puławy, dnia 10 maja 2021 r.                                                   prof. dr hab. Janusz Podleśny

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content