Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
ogłasza konkurs na stanowisko SPECJALISTY
w Zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów

 1. Zakres wykonywanych prac:
  • Przygotowanie baz danych do analiz statystycznych i przestrzennych.
  • Analizy przestrzenne z zakresu oceny właściwości gleb użytkowanych rolniczo w skali kraju i regionów.
  • Analizy statystyczne i przestrzenne w zakresie funkcji i usług ekosystemowych gleb.
  • Przygotowanie publikacji naukowych.
  • Otwarcie przewodu doktorskiego.
  • Przygotowanie pracy doktorskiej.
 2. Wymagania w stosunku do kandydata:
  1. Wymagania obowiązkowe:
   • Tytuł magistra geografii, rolnictwa lub dziedzin pokrewnych uzyskany w trakcie ostatnich pięciu lat przed ogłoszeniem naboru.
   • Zainteresowania w zakresie gleboznawstwa i nauk o ziemi oraz podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjami i usługami ekosystemowymi gleb.
   • Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i znajomość oprogramowania do analiz GIS.
   • Umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania analiz przestrzennych w różnych skalach.
   • Umiejętność pracy i znajomość zasad , które obowiązują w laboratorium chemicznym.
   • Motywacja do prowadzenia prac badawczych (mile widziane potwierdzenie ukończonych kursów, uczestnictwa w konferencjach naukowych, lista wystąpień posterów i publikacji naukowych).
   • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2 umożliwiająca udział w pisaniu publikacji naukowych i przygotowaniu wystąpień na konferencjach i warsztatach naukowych.
   • Umiejętność pracy w zespole i umiejętności interpersonalne.
  2. Wymagania dodatkowe:
   • Umiejętność obsługi oprogramowania statystycznego Statistica lub R.
   • Dobry stan zdrowia.
   • Dyspozycyjność z zakresie realizacji kilkudniowych wyjazdów terenowych.
   • Prawo jazdy kat. B
 3. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty:
  • Okres zatrudnienia: 36 miesięcy
  • Deklarowana kwota miesięcznego wynagrodzenia: 6000 brutto miesięcznie.
 4. Wymagane dokumenty:
  • Curriculum Vitae.
  • List motywacyjny — przedstawiający zwięźle zainteresowania kandydata.
  • Dotychczasowe osiągnięcia badawczo-naukowe, ukończone kursy oraz plany dotyczące pracy w IUNG-PIB i pracy naukowej.
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich..
  • Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego.
  • Dodatkowe dokumenty, które mogą wzmocnić aplikację (według uznania kandydata).
  • Oświadczenie, że z chwilą podjęcia zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem pracy.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut.
 5. Forma, termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy, Kadry, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 , bądź przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl. Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 24 września 2021 r, Po przekroczeniu tego terminu przesłane dokumenty nie będą brane pod uwagę przez Komisję rekrutacyjną.

Ogłoszenie wyników nastąpi me później niż 2 tygodnie po zakończeniu postępowania konkursowego. Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji zgłoszonych aplikacji oraz zaprosi wybrane osoby na rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną w języku polskim i w języku angielskim. Po ogłoszeniu wyników konkursu, Instytut zatrudni pracownika możliwie jak najwcześniej.