Podstawa prawna Powrót
Nawozy WE
Nawozy mineralne inne niż WE

Nawozy organiczne i organiczno-mineralne
Środki poprawiające właściwości gleby
Wapno nawozowe
Stymulatory wzrostu
Wymagania jakościowe
Dopuszczalne stężenia metali ciężkich
Analizy chemiczne i opinia o spełnieniu wymagań jakościowych
Opinia o przydatności do stosowania
Badania biologiczne i opinie o nawozach i środkach wyprodukowanych z odpadów
Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu
Instytucje odpowiedzialne
Kontrola rynku nawozów

 1. Deklaracja producenta/importera nawozu pobierz
 2. Deklaracja producenta/importera stymulatora wzrostu pobierz
 3. Deklaracja producenta/importera środka poprawiającego właściwości gleby pobierz
 4. Deklaracja producenta/importera środka wapnującego (wapna nawozowego) pobierz
 5. Deklaracja producenta/importera środka wapnującego WE pobierz
 6. Zlecenie wykonania opinii dla nawozu lub środka pobierz

ZLECENIA NA ANALIZY CHEMICZNE pobierz

Kontakt:

Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia tel. 81 4786 830, 81 4786 831

e-mail: nawozenie@iung.pulawy.pl

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033)
2. Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 76)
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. z 2010 r., nr 183, poz. 1229)
4. Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

Nawozy WE

Znakiem „WE” mogą być oznakowane przez producenta nawozy, które spełniają kryteria dla typów nawozów z Załącznika A Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów. Są to wyłącznie nawozy mineralne, wyprodukowane bez dodatków substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.
Nawozy „WE” można wprowadzać do obrotu bez dodatkowych pozwoleń.
Podmiot wprowadzający do obrotu nawóz WE jest odpowiedzialny za jego jakość i prawidłowe oznakowanie .

Nawozy mineralne inne niż WE

wprowadza się do obrotu na podstawie zezwolenia Ministra właściwego do spraw rolnictwa RP lub zezwolenia uzyskanego w innym kraju UE, jeśli nawóz spełnia polskie kryteria odnośnie jakości i zawartości zanieczyszczeń.
Do uzyskania zezwolenia konieczne są:

 1. wyniki badań i opinia o spełnianiu wymagań jakościowych i wymagań pod względem zawartości zanieczyszczeń – Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
 2. opinia o przydatności do stosowania:

-w uprawach polowych, na użytkach zielonych i do rekultywacji – opracowana przez IUNG PIB
-w uprawach sadowniczych i kwiaciarstwie – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
-na trwałych użytkach zielonych – Instytut Technologiczno Przyrodniczy w Falentach
– w lasach – Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie

Powrót

Nawozy organiczne i organiczno-mineralne

wprowadza się do obrotu na podstawie zezwolenia Ministra właściwego do spraw rolnictwa RP lub zezwolenia uzyskanego w innym kraju UE, jeśli nawóz spełnia polskie kryteria odnośnie jakości i zawartości zanieczyszczeń.
Do uzyskania zezwolenia konieczne są:

 1. wyniki badań i opinia o spełnianiu wymagań jakościowych i wymagań w zakresie zanieczyszczeń-Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 2. sprawozdanie z badań rolniczych i opinia o przydatności do stosowania,wydane w zależności od przeznaczenia nawozu przez:

-Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
-Instytut Technologiczno Przyrodniczy w Falentach
-Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
-Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie

Powrót

Środki poprawiające właściwości gleby

wprowadza się do obrotu na podstawie zezwolenia Ministra właściwego do spraw rolnictwa. Do uzyskania zezwolenia konieczne są:

 1. wyniki badań właściwości fizykochemicznych, chemicznych, biologicznych wykonanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach lub Instytut Nawozów Sztucznych lub inne laboratorium akredytowane
 2. opinia o spełnianiu wymagań jakościowych i opinia o przydatności do stosowania wydane w zależności od przeznaczenia środka przez:

-Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
-Instytut Technologiczno Przyrodniczy w Falentach
-Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
-Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie

Powrót

Stymulatory wzrostu

wprowadza się do obrotu na podstawie zezwolenia Ministra właściwego do spraw rolnictwa. Do uzyskania zezwolenia konieczne są:

 1. wyniki badań właściwości fizykochemicznych, chemicznych, biologicznych wykonanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach lub Instytut Nawozów Sztucznych lub inne laboratorium akredytowane
 2. opinia o spełnianiu wymagań jakościowych
 3. wyniki badań rolniczych oraz opinia o przydatności do stosowania opracowane w zależności od przeznaczenia środka przez:

-Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
-Instytut Technologiczno Przyrodniczy w Falentach
-Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
-Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie

Wapno nawozowe

można wprowadzać do obrotu bez dodatkowych zezwoleń jeśli spełniają kryteria dla typów wapna nawozowego określone w Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. z 2010 r., nr 183, poz. 1229) i wymagania odnośnie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 76).
Nawozy, które nie odpowiadają typom wapna nawozowego można wprowadzać do obrotu na podstawie zezwolenia Ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Do uzyskania zezwolenia konieczne są:

 1. wyniki badań i opinia o spełnianiu wymagań jakościowych i wymagań w zakresie zanieczyszczeń
 2. opinia o przydatności do stosowania w rolnictwie – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Powrót

Wymagania jakościowe

Minimalne zawartości substancji organicznej:

 1. w nawozach organicznych w postaci stałej:- co najmniej 30% w suchej masie
 2. w nawozach organiczno-mineralnych w postaci stałej: – co najmniej 20% w suchej masie

Powrót

Dopuszczalne stężenia metali ciężkich
 • w nawozach organicznych i organiczno-mineralnych w 1 kg suchej masy nawozu

1) chromu (Cr) – 100 mg,
2) kadmu (Cd) – 5 mg
3) niklu (Ni) – 60 mg
4) ołowiu (Pb) – 140 mg
5) rtęci (Hg) – 2 mg.

 • w wapnie nawozowym:

1) kadm (Cd) – 8 mg,
2) ołów (Pb) – 200 mg
w przeliczeniu na 1 kg tlenku wapnia (CaO)

 • w wapnie nawozowym zawierającym magnez:

1) kadm (Cd) – 15 mg,
2) ołów (Pb) – 600 mg
w przeliczeniu na 1 kg sumy tlenku wapnia i tlenku magnezu (CaO + MgO)

 • w pozostałych nawozach mineralnych:

1) arsen (As) – 50 mg,
2) kadm (Cd) – 50 mg,
3) ołów (Pb) – 140 mg
4) rtęć ( Hg) – 2 mg
na 1 kg suchej masy nawozu.

Powrót

Badania nawozów i środków
Opinia o spełnianiu wymagań jakościowych

Celem uzyskania opinii należy przesłać do IUNG-PIB w Puławach :

 1. zlecenie na opracowanie opinii
 2. wypełnioną deklarację producenta/importera
 3. opis technologii produkcji z wykazem wykorzystywanych do produkcji surowców
Opinia o przydatności nawozu lub środka wspomagajacego uprawę roślin do stosowania

Do opracowania opinii konieczne są:

 1. opinia o spełnianiu wymagań jakościowych
 2. wyniki badań rolniczych nawozu lub stymulatora wzrostu
 3. projekt instrukcji stosowania i przechowywania
Badania biologiczne i opinie o nawozach i środkach wyprodukowanych z odpadów

Do wniosku o wprowadzenie do obrotu nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin wyprodukowanych z wykorzystaniem odpadów załącza się także:

 1. opinię Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie o braku szkodliwego wpływu produktu na zdrowie ludzi
 2. opinie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach o braku szkodliwego wpływu produktu na zdrowie zwierząt;
 3. opinię Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie o braku szkodliwego wpływu produktu na środowisko;
 4. opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach o spełnianiu wymagań weterynaryjnych, w przypadku nawozów lub środków wyprodukowanych z wykorzystaniem niejadalnych produktów zwierzęcych.
Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu

Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu składa do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. producent nawozu wyprodukowanego w Polsce
 2. producent lub inna osoba wprowadzająca na terytorium Polski nawóz wyprodukowany w innym kraju UE
 3. importer nawozu wyprodukowanego poza UE.

Do wniosku dołącza się:

 1. wyniki analiz;
 2. opinię o spełnianiu wymagań jakościowych i wymagań odnośnie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń;
 3. opinię o przydatności do stosowania w rolnictwie
 4. projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu zaakceptowany przez jednostki opiniujące;
 5. opinie o braku szkodliwego oddziaływania na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt w przypadku produktów wytworzonych z udziałem odpadów;
 6. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez podmiot mający siedzibę poza terytorium Polski, przetłumaczony na język polski.

Zezwolenie na wprowadzenie nawozu do obrotu jest bezterminowe, ale podlega cofnięciu jeśli kontrola ujawni, ze nawóz będący na rynku nie spełnia wymagań jakościowych określonych w pozwoleniu.

W pozwoleniu na wprowadzenie nawozu do obrotu określa się:

1. Nazwę nawozu
2. Imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę i adres:
– producenta nawozu wyprodukowanego w Polsce
– producenta lub innej osoby wprowadzającego na terytorium Polski nawóz wyprodukowany w innym kraju UE
– importera nawozu wyprodukowanego poza UE
3. Wymagania jakościowe
4.Treść instrukcji stosowania i przechowywania nawozu

Instytucje
 1. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  – Główne Laboratorium Analiz Chemicznych
  – Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia
 1. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 2. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
 3. Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
 4. Instytut Technologiczno Przyrodniczy w Falentach
 5. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 6. Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 7. Instytut Ochrony Środowiska
 8. Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 9. Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze
 10. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Hodowli i Ochrony Roślin
Kontrola rynku nawozów

Jakość nawozów znajdujących się w obrocie jest kontrolowana przez Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
W wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa może w drodze decyzji:

 1. zakazać wprowadzania do obrotu nawozów niespełniających wymagań jakościowych;
 2. nakazać wycofanie z obrotu nawozu niespełniającego wymagań jakościowych;
 3. w przypadku nieprzydatności nawozu do stosowania w rolnictwie nakazać jego zniszczenie na koszt posiadacza.

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content