Zlecenie wykonania opinii dla osadów, odpadów lub oceny gleby:  pobierz

Regulacje prawne:
Osady wykorzystywane w rolnictwie i rekultywacji

W rolnictwie i do rekultywacji gruntów można stosować ustabilizowane komunalnych osady ściekowe oraz osady z wyszczególnionych poniżej oczyszczalni zakładowych o kodach:

02 02 04 – z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych
02 03 05 – z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych
02 04 03 – z przemysłu cukrowniczego
02 05 02 – z przemysłu mleczarskiego
02 06 03 – z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 07 05 – z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao
ex 03 03 11 – z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury, niezawierające chlorowanych węglowodorów
04 01 07 – z przemysłu skórzanego i futrzarskiego niezawierające chromu
ex 10 12 13 – z produkcji ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej niezawierające metali ciężkich

Osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli są ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w szczególności przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obniża podatność komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie i eliminuje zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Osady mogą być przekazywane właścicielowi, dzierżawcy lub innej osobie władającej nieruchomością, na której mają być stosowane, wyłącznie przez wytwórcę tych osadów.
Właściciel, dzierżawca lub inna osoba władająca nieruchomością, na której mają być stosowane komunalne osady ściekowe, jest obowiązana przechowywać wyniki badań i informacje, o których mowa powyżej, przez okres 5 lat.

Obowiązki wytwórcy osadu

Badanie osadu (obligatoryjne)
Pobieranie próbki osadu do badań

Badania osadów komunalnych przeprowadza się z częstotliwością zależną od obciążenia oczyszczalni, wyrażonego liczbą równoważnych mieszkańców (LRM), nie rzadziej niż:

Reprezentatywną próbkę osadu uzyskuje się przez połączenie i dokładne wymieszanie próbek pojedynczych pobranych w tym samy czasie z różnych miejsc składowanej partii osadu.
Liczba próbek wynosi co najmniej:

Do badań masa próbki osadu stałego wynosi 2 kg, osadu płynnego 5 l.

Badania  gleby (obligatoryjne) obejmują:

Badania wykonuje się na próbce gleby pobranej w sposób reprezentatywny. Jedna próbka gleby reprezentuje powierzchnię nie większą niż 5 ha o jednorodnej budowie i użytkowaniu.
Reprezentatywną próbkę uzyskuje się przez zmieszanie 25 próbek pojedynczych pobranych w punktach regularnie rozmieszczonych na powierzchni. Próbki pojedyncze pobiera się z warstwy 0-25 cm albo co najmniej 0-10 cm, jeżeli powierzchniowa warstwa ma miąższość mniejszą niż 25 cm.

Dawki osadu

Dawki osadu określa się na podstawie wyników analizy gleby i osadu. W rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne maksymalna dawka osadu wynosi 3 tony suchej masy na 1 ha. Przy jednokrotnym  w ciągu dwóch albo trzech lat stosowaniu osadów  dopuszczalna dawka osadów może być skumulowana i nie może przekraczać odpowiednio 6 ton suchej masy na 2 lata i 9 ton suchej masy na 3 lata.

Zlecenie wykonania opinii
Zlecenie na opracowanie opinii należy przesłać na adres: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
Zlecenie wykonania opinii dla osadów, odpadów lub oceny gleby:  pobierz
Zasady stosowania osadów

Osady ściekowe mogą być przekazywane właścicielowi, dzierżawcy lub innej osobie władającej nieruchomością, na której mają być stosowane, wyłącznie przez wytwórcę tych osadów.

Zakaz stosowania osadu