Zlecenie wykonania opinii dla osadów, odpadów lub oceny gleby:  pobierz
Regulacje prawne:
 • Ustawa o odpadach (Dz.U.2013 nr 0, poz. 21)
 • Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r.  w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2010 r., nr 137, poz. 924).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z 2011 r., nr 86, poz. 476).
Osady wykorzystywane w rolnictwie i rekultywacji
W rolnictwie i do rekultywacji gruntów można stosować ustabilizowane komunalnych osady ściekowe oraz osady z wyszczególnionych poniżej oczyszczalni zakładowych o kodach: 02 02 04 – z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych 02 03 05 – z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych 02 04 03 – z przemysłu cukrowniczego 02 05 02 – z przemysłu mleczarskiego 02 06 03 – z przemysłu piekarniczego i cukierniczego 02 07 05 – z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao ex 03 03 11 – z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury, niezawierające chlorowanych węglowodorów 04 01 07 – z przemysłu skórzanego i futrzarskiego niezawierające chromu ex 10 12 13 – z produkcji ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej niezawierające metali ciężkich Osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli są ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w szczególności przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obniża podatność komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie i eliminuje zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi. Osady mogą być przekazywane właścicielowi, dzierżawcy lub innej osobie władającej nieruchomością, na której mają być stosowane, wyłącznie przez wytwórcę tych osadów. Właściciel, dzierżawca lub inna osoba władająca nieruchomością, na której mają być stosowane komunalne osady ściekowe, jest obowiązana przechowywać wyniki badań i informacje, o których mowa powyżej, przez okres 5 lat.
Obowiązki wytwórcy osadu
 • badanie osadu i gruntów, na których ma on być stosowany
 • udostępnienie  wyników badań oraz informacji o dopuszczalnych dawkach osadu właścicielowi, dzierżawcy lub innej osobie władającej nieruchomością, na której osad ma być stosowany
 • odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie osadu

Badanie osadu (obligatoryjne)
 • zawartość suchej masy
 • odczyn (pH)
 • zawartość substancji organicznej
 • zawartość fosforu ogółem
 • zawartość azotu ogółem
 • zawartość wapnia i magnezu
 • zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu
 • obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella
 • liczebność żywych jaj pasożytów jelitowych: Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.
Pobieranie próbki osadu do badań
Badania osadów komunalnych przeprowadza się z częstotliwością zależną od obciążenia oczyszczalni, wyrażonego liczbą równoważnych mieszkańców (LRM), nie rzadziej niż:
 • raz na sześć miesięcy – przy LRM do 10 000
 • raz na 4 miesiące – przy LRM powyżej 10 000 do 100 000
 • raz na 2 miesiące – przy LRM ponad 100 000.
 • Badania osadów z oczyszczalni zakładowej wykonuje się dla każdej partii przeznaczonej do wykorzystania w rolnictwie.
Reprezentatywną próbkę osadu uzyskuje się przez połączenie i dokładne wymieszanie próbek pojedynczych pobranych w tym samy czasie z różnych miejsc składowanej partii osadu. Liczba próbek wynosi co najmniej:
 • 10 – przy objętości osadu do 50 m3
 • 15 – przy objętości osadu powyżej 50 m3 do 100 m3
 • 30 – przy objętości osadu powyżej 100 m3
Do badań masa próbki osadu stałego wynosi 2 kg, osadu płynnego 5 l.
Badania  gleby (obligatoryjne) obejmują:
 • odczyn
 • zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu
 • zawartość przyswajalnego fosforu.
Badania wykonuje się na próbce gleby pobranej w sposób reprezentatywny. Jedna próbka gleby reprezentuje powierzchnię nie większą niż 5 ha o jednorodnej budowie i użytkowaniu. Reprezentatywną próbkę uzyskuje się przez zmieszanie 25 próbek pojedynczych pobranych w punktach regularnie rozmieszczonych na powierzchni. Próbki pojedyncze pobiera się z warstwy 0-25 cm albo co najmniej 0-10 cm, jeżeli powierzchniowa warstwa ma miąższość mniejszą niż 25 cm.
Dawki osadu
Dawki osadu określa się na podstawie wyników analizy gleby i osadu. W rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne maksymalna dawka osadu wynosi 3 tony suchej masy na 1 ha. Przy jednokrotnym  w ciągu dwóch albo trzech lat stosowaniu osadów  dopuszczalna dawka osadów może być skumulowana i nie może przekraczać odpowiednio 6 ton suchej masy na 2 lata i 9 ton suchej masy na 3 lata.
Zlecenie wykonania opinii
Zlecenie na opracowanie opinii należy przesłać na adres: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
Zlecenie wykonania opinii dla osadów, odpadów lub oceny gleby:  pobierz
Zasady stosowania osadów
Osady ściekowe mogą być przekazywane właścicielowi, dzierżawcy lub innej osobie władającej nieruchomością, na której mają być stosowane, wyłącznie przez wytwórcę tych osadów.
Zakaz stosowania osadu
 • w uprawach roślin sadowniczych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów;
 • na łąkach i pastwiskach;
 • w uprawach pod osłonami.
 • na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;  terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, o ile akt prawa miejscowego wydanego na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.11)) nie stanowi inaczej;
 • w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków;
 •  na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych;
 •  na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;
 •  na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;
 • na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, o ile akt prawa miejscowego wydanego na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, nie stanowi inaczej;
 • na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;
 • na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content