Zima w RZD przełom XI-XII.2023

Informacja o stanie upraw za okres październik – listopad – grudzień 2023 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

RZD Baborówko. Zbiór kukurydzy na ziarno zakończono 30 października. Plon był znacznie wyższy niż w ostatnich dwóch latach i wyniósł nieco ponad 10 t/ha, przy wilgotności ziarna około 30 %. Po zbiorze kukurydzy na powierzchni ok 40 ha zasiano pszenicę ozimą. Warunki pogodowe nie sprzyjały zabiegom agrotechnicznym, bowiem suma opadów od października do grudnia wyniosła 173 mm i była wyższa o prawie 100 mm w porównaniu do roku ubiegłego co znacznie przekroczyło średnią z wielolecia. Sytuacja ta spowodowała  pojawienie się na polach lokalnych zastoisk wodnych. W trzeciej dekadzie listopada temperatura minimalna spadła do -9,8º C i pojawiły się niewielkie opady śniegu. Stosunkowo chłodna była również pierwsza dekada grudnia, gdzie minimalna zarejestrowana temperatura to -12,5º C (01.12.2023). Kolejne dni były znacznie cieplejsze z temperaturami powyżej zera, od kilku do prawie  11,0º C w ciągu dnia, z opadami deszczu i sporadycznie deszczu ze śniegiem. Wschody pszenicy ozimej zasianej po zbiorze kukurydzy ze względu na niekorzystny przebieg pogody w danym okresie były nieco opóźnione ale wyrównane.

RZD Błonie-Topola. Ostatnie trzy miesiące w RZD Błonie były okresem, w którym przeprowadzono wiele prac zarówno w polu jak i w obrębie siedziby zakładu. W ostatnich dniach października  przeprowadzono zbiór kukurydzy na ziarno.  Kukurydza plonowała średnio  na poziomie 10,7 t/ha. Osiągnięte plony kukurydzy były niższe od ubiegłorocznych. Wpływ na to miała panująca w bieżącym roku susza. Tegoroczna jesień zapisała się w historii zakładu jako dość mokra. Panująca wilgotna aura wyrównała w pewnym stopniu niedobory wód gruntowych. We współpracy z firmą Procam na polach zakładu założono doświadczenia z rozkładem resztek pożniwnych stosując do tego preparaty mikrobiologiczne. Grudzień to czas bieżących napraw oraz konserwacji maszyn i urządzeń. Był to też miesiąc z zimowa aurą. Minimalna temperatura odnotowana w grudniu wyniosła -10 °C a okrywa śnieżna na polach osiągnęła poziom ok. 10 cm.

RZD Borusowa. Październik 2023 r. charakteryzował się pogodą zmienną. Były zarówno dni pogodne oraz takie w których występowały przelotne opady deszczu. Taka aura sprzyjała wykonywaniu zaplanowanych prac polowych. W pierwszej połowie października trwało przygotowanie pól pod zasiew pszenicy i wysiew nawozów. Zostały przeprowadzone zabiegi agrotechniczne takie jak orka oraz siew uprzednio zaprawionego ziarna. Warunki glebowe a także atmosferyczne były sprzyjające do właściwego wysiewu oraz szybkich i dobrych wschodów. Łącznie obsiano 56 hektarów. W końcu października wykonano zabieg herbicydowy na pszenicy zasianej we wrześniu oraz październiku. Odpowiednie warunki pogodowe (ciepło) oraz pojawiające się przelotne opady deszczu sprzyjały rozwojowi i wzrostowi zarówno pszenicy jak i rzepaku. Również wzrost mieszanki poplonowej zasianej pod przyszłoroczną uprawę buraków cukrowych był zadawalający. W listopadzie cechował się zmiennym przebiegiem pogody, a opady występowały zdecydowanie częściej. Na początku drugiej dekady listopada wykonano zbiór buraków cukrowych z pow.49,5 ha. Niestety plon był niski, co wynikało z dużej suszy w miesiącach czerwcu i lipcu. W 2023 roku buraki były uprawiane na dwóch polach gdzie występuje bardzo silne zróżnicowanie glebowe i to na dużych powierzchniach. Na znacznym obszarze wierzchnia warstwa ziemi uprawnej jest płytka, występuje piasek i żwir. Po dobrym okresie wschodów buraków nastąpiła susza, co spowodowało bardzo istotne ograniczenie wegetacji. Sierpniowe jak również późniejsze opady deszczu nie poprawiły znacznie tej sytuacji. Bezpośrednio po zbiorze buraków wykonano orkę i siew pszenicy ozimej. Siew zakończono 23 listopada. Ostatnie dni listopada i początek grudnia to intensywne i znaczne opady śniegu. Warstwa śniegu sięgała 40 cm. W tym też okresie wystąpiły spadki temperatury. Gleba pod tak dużą warstwą śniegu nie była zamarznięta. Sytuacja ta utrzymywała się przez krótki czas. Nastąpiło ocieplenie i opady deszczu. Ostatnie dni zimy w 2023 roku to brak pokrywy śnieżnej. Na obszarze 44 ha została przyorana mieszanka poplonowa. Koniec roku charakteryzował się dodatnimi temperaturami dodatnimi, a aura przypominała przedwiośnie.

RZD Grabów. Październik cechował się dużą intensywnością prowadzonych w gospodarstwie prac polowych. Pogoda nam sprzyjała, co pozwoliło w pierwszej kolejności dokonać zbioru IV pokosu traw i lucerny, a następnie wysiać pszenicę ozimą. Wysiew tego gatunku zboża odbył się w dwóch terminach agrotechnicznych. Na początku października po zbiorze kukurydzy na kiszonkę i pod koniec października po zbiorze kukurydzy na ziarno. Zboża ozime uprawiane są w gospodarstwie na większości pól. Ze względu na częste susze występujące w ostatnich latach zrezygnowano z uprawy zbóż jarych. Jęczmień jary zastąpiony został jęczmieniem ozimym, który gwarantuje znacznie wyższe plony ziarna. Zbiór kukurydzy na ziarno został wykonany 24 października w formie usługi kombajnem z przystawką do zbioru kukurydzy. Transport z pola do magazynu i załadunek na samochody dostawcze odbył się w ciągu 3 kolejnych dni. Zebrane zostało 190 ton kukurydzy o wilgotności 26-28 %. Średni plon kukurydzy mokrej wyniósł 12 t/ha, lecz niestety tegoroczne ceny kukurydzy wilgotnej na poziomie 380-415 zł za tonę nie gwarantują opłacalności tej uprawy. Z początkiem listopada zostały wykonane opryski na zbożach ozimych, wywieziono na pola pod przyszły zasiew kukurydzy obornik i wykonane zostały orki zimowe. Na polach doświadczalnych z pszenicą ozimą i rzepakiem wykonano rozmierzanie i wyznaczanie doświadczeń, na których są przeprowadzane opryski różnymi preparatami zleconymi do badań w 2024 roku. Okres jesieni to również czas sprawozdawczości z prowadzonych doświadczeń. Przygotowywane są próby materiału roślinnego i glebowego z doświadczeń do dalszych analiz w laboratorium w Instytucie, a opracowane wyniki z doświadczeń wysyłane są do autorów tematów i projektów badawczych. Grudzień z kolei, to czas mycia, konserwacji i drobnych napraw ciągników i maszyn, które staramy się zabezpieczyć na okres zimy. Maszyny i narzędzia umieszczane są w wiatach i garażach. Wykonana została naprawa, konserwacja, mycie i malowanie w pomieszczeniach inwentarskich. Z obory dla krów i młodzieży oddanej do użytku w 2013 roku korzystamy już  10 lat. W grudniu został dostarczony do Zakładu w Grabowie nowy precyzyjny samobieżny siewnik poletkowy marki WINTERSTEIGER. Już wiosną przyszłego roku będzie on wykorzystywany do siewu doświadczeń ekologicznych z różnymi odmianami zbóż jarych i roślin bobowatych w ramach Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego.

RZD Kępa Puławy. Początek listopada w RZD Kępa ubiegł na pracach związanych ze zbiorem kukurydzy i buraków oraz przygotowaniem gospodarstwa do nadchodzącej zimy. Kukurydza na lepszych stanowiskach uzyskała zadowalający plon na poziomie 10 – 12t/ha, jednak większość uprawy była zlokalizowana na słabszych glebach co przełożyło się na średni plon wynoszący ok. 7,5 t/ha. Ze względu na bardzo niskie ceny rynkowe ziarna, kukurydza została sprzedana na mokro prosto z pola bezpośrednio do punktu skupu, co pozwoliło wyeliminować koszty suszenia i przechowywania. Buraki zostały wykopane na początku listopada i złożone na pryzmach. Odbiór buraków cukrowych cukrownia realizowała pod koniec listopada. Pogoda znacznie utrudniła i wydłużyła w czasie załadunki buraków na samochody ciężarowe. Plon buraka w zależności od gospodarstwa różnił się i oscylował w granicach: Gosp. Kępa w Puławach – 70 t/ha i Gosp. Pulki – 50 t/ha. Rozpoczęte zostały zabiegi uprawowe na polach po kukurydzy i burakach. Udało się również zasiać ostatnie oziminy w Pulkach i w Sadłowicach. Na Kępie warunki pogodowe pozwoliły zasiać tylko 5 ha pszenicy po burakach. Aktualnie trwają prace porządkowe w magazynach, sprzedawane są  głównie nasiona rzepaku oraz ziarno pszenżyta i pszenicy. Ceny płodów rolnych są aktualnie na bardzo niskim poziomie. Trwają również prace przy naprawie ogrodzenia w miejscach wypasu bydła. Ogromnym powodzeniem cieszy się Sklep Firmowy znajdujący się na terenie zakładu, przed Świętami Bożego narodzenia zwiększyło się zainteresowanie mięsem pochodzącym z naszej hodowli, choinkami oraz produktami od okolicznych rolników i producentów.

RZD Werbkowice. W październiku 2023 r. kontynuowano nawożenie organiczne zarówno obornikiem jak również gnojowicą. Wykonano zabiegi konserwujące glebę (mulczowanie). Stan buraków cukrowych na polu można określić jako dobry. Prognozowany plon nie napawał optymizmem, ponieważ rośliny nie były zbyt wyrośnięte, a zawartość cukru była niska.  W październiku trwał nadal wypas krów na pastwiskach. Zgodnie z planem w listopadzie nastąpił zbiór kukurydzy, średni plon wyniósł 10,00 t/ha przy wilgotności ziarna 22%. Stan plantacji buraków cukrowych był bez zmian. W grudniu zebrano buraki cukrowe w ciężkich warunkach pogodowych co powodowało duże straty. Plon wynosił 40 t/ha przy polaryzacji 15,6  i udziale zanieczyszczeń od 20 do 30 %. W grudniu przystąpiono do prac naprawczych maszyn i przygotowań do nowego sezonu.

RZD Wielichowo. Ostatni kwartał 2023 roku w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie był okresem dość  dużych opadów atmosferycznych. Łącznie w okresie 3 miesięcy spadło 195,7 mm deszczu. Natomiast ogółem w roku 2023 spadło 621mm opadu atmosferycznego. W październiku zakończono siewy pszenicy ozimej, jak również wykonano jesienne opryski herbicydowe. Następnie przygotowano pole pod buraki cukrowe, było to  głęboszowanie a także bronowanie poplonów ścierniskowych. Na części pól wykonano orki zimowe pod zasiewy jare. Wykonano prace pielęgnacyjno- porządkowe wokół pól i przyległych rowów. Pozbierano kamienie na oziminach. W listopadzie oraz grudniu skupiono się na pracach konserwacyjnych i naprawczych maszyn i ciągników. W grudniu dokonano sprzedaży części zbóż co wiązało się z ich załadunkiem i wywiezieniem.

RZD Wierzbno. Ostatnie trzy miesiące roku 2023 upłynęły pod znakiem bardzo obfitych deszczy i niskich temperatur. Zboża ozime bardzo wcześnie zakończyły wegetację i w związku z tym trochę słabiej się rozkrzewiły, ale być może wiosenna aura będzie sprzyjająca i zboża „nadrobią zaległości” Dużą uwagę jak zawsze poświęcamy w tym okresie na przegotowanie maszyn do sezonu wiosennego, przeglądy, drobne naprawy oraz prace porządkowe to zadania pracowników w okresie zimowym. Zmuszeni byliśmy również wymienić w tym czasie pokrycie dachowe magazynu zbożowego, ponieważ silny wiatr zerwał całkowicie niespełna kilka lat temu położoną nową papę. Część zebranych zbóż przetrzymywana jest nadal w magazynach z nadzieją na uzyskanie korzystniejszej ceny na przełomie marca i kwietnia.

RZD Żelisławki. Zasiewy zbóż ozimych wykonano w terminach agrotechnicznych stosownych do położenia RZD Żelisławki. Powierzchnia zasiewów przedstawia się następująco:  

  • rzepak – 120 ha
  • pszenica – 200 ha
  • żyto – 95 ha
  • jęczmień ozimy – 40 ha.

Po wschodach przystąpiono (wykorzystując tzw. okna pogodowe, co nie było takie proste) do zwalczania chwastów. Na 90% powierzchni zasiewów zabiegi wykonano. Wykorzystywany w zakładzie sprzęt rolniczy został wyczyszczony i zakonserwowany. Do zbiorów buraków cukrowych przystąpiono 14 XII. Zbiór przebiegał w bardzo złych warunkach atmosferycznych. Zbyt duże uwilgotnienie gleby po roztopach przyczyniło się do pogorszenia prawidłowej struktury gleby. Odstawę buraków do cukrowni rozpoczęto 31 XII i będzie kontynuowana na początku stycznia 2024 r.

RZD „JASTKÓW Od początku października w Spółce wykonywano prace agrotechniczne na polach – przygotowanie gleby, wysiew nawozów i siew ozimin. W sierpniu na części pól po żniwach wysiane były międzyplony (gorczyca z facelią) i na tych polach po 15 października wykonano przyoranie masy zielonej oraz siew ozimin w terminie opóźnionym. Równolegle (po zakończeniu zbioru chmielu z końcem września) w październiku prowadzono demontaż urządzeń do zbioru i przygotowania surowca chmielowego, ich czyszczenie oraz konserwację na okres zimowy. Przeprowadzono również certyfikację surowca chmielowego pochodzącego ze zbioru 2023. W ostatniej dekadzie października oraz na początku listopada wykonano prace jesienne agrotechniczne na plantacjach chmielu. W listopadzie odbywały się załadunki i wywóz chmielu z magazynu do kontrahentów. Przygotowywano także przewodniki roślin chmielu na kolejny sezon. Prace te jeszcze trwają, ich tempo w końcu roku jest nieco mniejsze, ponieważ część pracowników wykorzystuje urlopy wypoczynkowe.

Materiał przygotowany przez:
Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content