Podsumowanie VII konferencji naukowej z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” w PANS Chełm

VII konferencja naukowa z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” odbywała się pod hasłem „Europejski Zielony Ład – wyzwanie dla rolnictwa”.

Jej organizatorem głównym była Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie – Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie. Współorganizatorami byli IUNG-PIB w Puławach i Oddział Puławski Polskiego Towarzystwa Agronomicznego.

Program konferencji wyraźnie wskazuje, że nauka dostrzega wyzwania, wynikające ze WPR i zmian jakie w niej następują. Europejski Zielony Ład to koncepcja (strategia) o dużym znaczeniu dla społeczeństwa i jego działalności gospodarczej, w tym także w zakresie rolnictwa.

Koncepcja EZŁ jest wyzwaniem dla nauki, doradztwa, edukacji i praktyki rolniczej, czy szerzej gospodarczej. Uwzględnia ona problemy o dużym znaczeniu społecznym, dotyczące społeczeństw różnych krajów UE.

Konferencja wykazała, że wyzwania, wynikające ze strategii EZŁ można i należy rozpatrywać na różnych poziomach zarządzania: całej UE, kraju – Polski, regionu, przedsiębiorstw sektora żywnościowego i gospodarstwa. Są one i powinny być przesłankami badań.

EZŁ jest myślą przewodnią ciekawych, interdyscyplinarnych badań, podejmowanych w różnych ośrodkach naukowych. Wyniki tych badań były prezentowane w formie referatów i posterów. Tematyka konferencji była otwarta i bardzo szeroka.

Nie ulega wątpliwości, że konferencja była okazją do przedstawienia tego, co już wiemy, co stwierdzono w badaniach. Dała też możliwość przedstawienia i wyznaczenia kierunków nowych badań. Była płaszczyzną, na której rodzi się wiele pytań i kolejnych wyzwań dla nauki i doradztwa.

Wszystkie referaty i postery były merytorycznie związane z różnymi aspektami EZŁ. Wykazały one, że nauka dostrzega zmiany w polskim rolnictwie i wynikające z nich wyzwania, ale jednocześnie stara się wspierać zachodzące przemiany i uwzględniać nowe priorytety istotne dla doradztwa i praktyki rolniczej. Proponuje szereg innowacji i pomysłów. Są one efektem doświadczeń polowych, badań ankietowych i analiz laboratoryjnych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, także zagranicznych.

Konferencja była dowodem integracji różnych środowisk naukowych wokół wyzwań, wynikających z koncepcji EZŁ, a wyzwania te dotyczą doskonalenia agrotechniki, skuteczności zabiegów, organizacji produkcji rolniczej, ograniczania niekorzystnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i zwierząt.

Cele konferencji zostały zrealizowane. Przedstawiono bowiem wyniki dotychczasowych badań, a jednocześnie wskazano szereg propozycji i rozwiązań przydatnych z punktu widzenia kształtowania poziomu i jakości produkcji, poprawy efektywności gospodarowania oraz rozwoju racjonalnych technologii, ograniczających niekorzystny wpływ rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego na środowisko.

Konferencja wykazała, że ogólne założenia EZŁ należy rozpatrywać z uwzględnieniem uwarunkowań i specyfiki regionów i grup gospodarstw. Wiele aspektów EZŁ trzeba również rozpatrywać z ekonomicznego punktu widzenia. Aspekty te są przesłankami badań agrotechnicznych i analiz, a wywierają istotny wpływ na decyzje rolników.

W imieniu uczestników pragnę uprzejmie podziękować Komitetowi Naukowemu, działającemu pod kierownictwem J.M. Rektora prof. dr hab. inż. Arkadiusza Tofila i Komitetowi Organizacyjnemu, któremu przewodniczyła dr hab. inż. Anna Kocira prof. PANS.

Słowa podziękowania kieruję do osób pracujących w Sekretariacie konferencji, pracowników obsługi i administracji i wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji i sprawnego przebiegu konferencji.

Gorące podziękowania składam autorom i współautorom referatów i posterów, a także moderatorkom obu części konferencji:

 • sesji I – Pani prof. dr hab. Marioli Staniak – IUNG-PIB w Puławach
 • sesji II (online) – Pani dr hab. inż. Annie Kocirze prof. PANS.

Obie moderatorki na bieżąco komentowały poszczególne referaty.

Dziękuję p. dr inż. Ewie Stamirowskiej-Krzaczek – Dyrektorowi INOŻCziR.

O kształcie i wartości konferencji decydują przede wszystkim jej uczestnicy. W imieniu Organizatorów uprzejmie dziękuję wszystkim Państwu za przyjęcie zaproszenia, udział w konferencji w obu jej formach, aktywność i wszelkie przejawy życzliwości oraz wsparcia.

Dziękuję władzom Rektorskim PANS w Chełmie i Dyrektorowi IUNG-PIB w Puławach za objecie konferencji patronatem honorowym i wielokierunkowe wsparcie jej organizacji. Konferencja była kolejnym dowodem partnerskiej współpracy obu jednostek tj. PANS w Chełmie i IUNG-PIB w Puławach.

/prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, IUNG-PIB w Puławach/

Program VII Konferencji Naukowej z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia”

„Europejski Zielony Ład – wyzwanie dla rolnictwa”

Chełm 5 czerwca 2023 r.

Miejsce konferencji: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, ul. Pocztowa 54, budynek C, sala 302.

8.00-9.00         Rejestracja uczestników

9.00-9.15         Otwarcie konferencji – Prorektor ds. Rozwoju PANS w Chełmie dr hab. Józef Zając, prof. PANS w Chełmie, Senator RP

9.15-11.40       Sesja referatowa – moderacja: prof. dr hab. Mariola Staniak

9.15-9.45         Rozwój rolnictwa w Polsce a wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej – prof. dr hab. inż. Stanisław Krasowicz, dr inż. Andrzej Madej

9.45-10.15       Roślinne alternatywy dla mleka – rola w dietoprofilaktyce i dietoterapii chorób cywilizacyjnych – dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW

10.15-10.35     Reakcja odmian kukurydzy (Zea mays L.) na stosowanie klasycznych i stabilizowanych nawozów azotowych – prof. dr hab. inż. Piotr Szulc

10.35-10.50     Wpływ stosowania wybranych biostymulatorów na jakość plonu fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.) odmiany Orzeł – dr inż. Natalia Iwanicka, dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PANS, dr inż. Rafał Kornas

10.50-11.20     Sesja posterowa i przerwa kawowa

11.20 – 13.30 Sesja w trybie online – moderacja: dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PANS

11.20-11.30     Innovation in technology for sustainable agriculture – prof. dr hab. Pavol Findura

11.30-11.45     Działania prośrodowiskowe w rolnictwie na przestrzeni lat 2004-2020 –dr inż. Michał Kruszyński

11.45-12.00     Wpływ hydrożelu S-Aqua na plonowanie i jakość materiału siewnego grochu siewnego – dr hab. inż. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP

12.00-12.15     Wpływ terminu siewu na plon i jakość ziarna pszenicy ozimej – dr hab. inż. Wacław Jarecki, prof. UR

12.15-12.30     Skutki stosowania deszczowania oraz zróżnicowanych systemów uprawy roli na plonowanie i jakość nasion łubinu białego – dr hab. inż. Agnieszka Faligowska, prof. UPP, mgr inż. Katarzyna Szulc

12.30-12.45     Termin siewu jako czynnik kształtujący nagromadzenie składników mineralnych w nasionach i słomie soi w warunkach klimatycznych Dolnego Śląska – dr inż. Magdalena Serafin-Andrzejewska M., prof. dr hab. inż. Marcin Kozak, dr hab. inż. Waldemar Helios, prof. dr hab. dr h.c. mult. Andrzej Kotecki

12.45-13.00     Platforma Sygnalizacji Agrofagów – integracja danych zebranych z polowych obserwacji sygnalizatora w ramach aplikacji eODR – nauka a praktyka – dr inż. Marcin Baran, dr hab. inż. Anna Tratwal, prof. IOR-PIB

13.00-13.15     Wpływ nawożenia struwitem (Cristal Green) na komponenty plonu, zawartość chlorofilu oraz aktywność mikrobiologiczną w uprawie soi – dr inż. Anna Jama-Rodzeńska, dr hab. inż. Bernard Gałka, prof. UW, dr inż. Elżbieta Gębarowska, dr inż. Anna Szuba-Trznadel, dr Jolanta Kucińska, mgr inż. Daniel Jarki

13.15-13.30     Wpływ środków chemicznych stosowanych w rolnictwie na płodność kobiet i mężczyzn – mgr Natalia Lisiecka

13.30-13.50     Dyskusja

13.50-14.00     Podsumowanie i zakończenie konferencji

14.00               Obiad

Spis posterów

 1. Bąkowski M. Ocena występowania mikotoksyn w wybranych surowcach oraz produktach ekologicznych i konwencjonalnych – UP Lublin
 2. Bojarszczuk J., Podleśny J., Antoniak M., Kaźmierczak J. Wpływ sposobu uprawy roli na plon i skład chemiczny nasion roślin strączkowych – IUNG-PIB Puławy
 3. Grygierzec B. Wpływ mikrofalowego zwalczania roślin na ekotoksyczność gleb ze stanowisk barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) i rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica Houtt.) – UR Kraków
 4.  Ismailova A., Kubasik W. Tantniś krzyżowiaczek (Plutella xsylostella) – nowy problem w uprawie rzepaku w Kazachstanie – S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University, IOR-PIB w Poznaniu
 5. Kłapczuk V., Polova L. Cukrownictwo w Galicji – Uniwersytet Przykarpacki, poster
 6. Marinich L. Trawy wieloletnie jako czynnik zapobiegający erozji gleby – Połtawki Państwowy Uniwersytet Rolniczy
 7. Podleśny J. Podleśna A., Smytkiewicz-Buzak K. Ocena przydatności łubinu wąskolistnego do uprawy w mieszankach z jęczmieniem jarym – IUNG-PIB Puławy
 8. Podleśny J. Podleśna A., Smytkiewicz-Buzak K. Plonowanie pszenicy ozimej uprawianej po mieszance łubinu wąskolistnego z jęczmieniem – IUNG-PIB Puławy
 9. Roik K., Baran M., Strażyński P. Dynamika liczebności populacji Sitobion avenae F. w latach 2020-2022 na terenie województwa wielkopolskiego przy użyciu aspiratora Johnson’a – IOR-PIB Poznań
 10. Skwaryło-Bednarz B., Kopacki M., Krasowska P., Jamiołkowska A. Ocena zdrowotności nasion szarłatu uprawianego bez stosowania chemicznych środków ochrony roślin – UP Lublin, online
 11. Staniak M., Antoniak M. Plon nasion i białka oraz indeks SPAD soi zwyczajnej w odpowiedzi na stres chłodu – IUNG-PIB Puławy
 12. Staniak M., Dryk S., Zmiany wskaźników wymiany gazowej liści soi jako reakcja na stres chłodu – IUNG-PIB Puławy
 13. Staniak M., Kaźmierczak J. Zmiany wskaźników fluorescencji chlorofilu soi jako reakcja na stres chłodu – IUNG-PIB-Puławy
 14. Stępień-Warda A. Księżak J. Wpływ sposobu uprawy roli na wybrane wskaźniki produktywności kukurydzy (Zea mays L.) – IUNG-PIB Puławy
 15. Stępień-Warda A., Księżak J. Wybrane wskaźniki fizjologiczne kukurydzy (Zea mays L.) w różnych sposobach uprawy roli – IUNG-PIB Puławy
 16. Stryjecka M. Ocena składu i czystości mikrobiologicznej olejów zimnotłoczonych dostępnych na polskim rynku – PANS Chełm
 17. Tratwal A., Roik K. Sporysz (Claviceps purpurea) – problem w uprawie żyta oraz możliwości zapobiegania występowania – IOR-PIB Poznań
 18. Winiarska-Mieczan A. Antropogeniczne źródła kadmu i ołowiu w żywności – UP Lublin
 19. Yeremko L., Hanhur V., Sokyrko M., Leń O. Wpływ stosowania nawożenia mineralnego na plonowanie soczewicy zielonej (Lens Mill.) w warunkach lewobrzeżnego Lasostepu Ukrainy – IUNG-PIB Puławy
 20. Marinich L. Perennial grasses in the fight against soil erosion – Połtawki Państwowy Uniwersytet Rolniczy

Zdjęcie: licencja Adobe Stock, autor: THANANIT, plik nr: 238886031

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content