Prof. W.Oleszek otwiera spotkanie w RZD Żelisławki

Spotkanie Dyrekcji IUNG-PIB w Puławach z Rolniczymi Zakładami Doświadczalnymi IUNG-PIB w dniach 19-21.10.2022 r.

W dniach 19 – 21.10.2022 r. odbyło się wyjazdowe spotkanie robocze Dyrekcji Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach  z Dyrektorami i Głównymi Księgowymi Rolniczych Zakładów Doświadczalnych (RZD) – będących integralnymi częściami IUNG-PIB.

19.10.2022 r. Dyrekcja Instytutu przed właściwym spotkaniem w RZD Żelisławki, wizytowała Rolniczy Zakład Doświadczalny IUNG-PIB w Błoniu-Topoli. Dyrektor RZD Michał Wardziński przedstawił Dyrekcji Instytutu bieżącą sytuację w Zakładzie. Za największy atut Zakładu, oprócz zadowalających plonów, Dyr. Wardziński uważa montaż instalacji fotowoltaicznej, która po dalszej małej rozbudowie, całkowicie zaspokoi zapotrzebowanie Zakładu na energię elektryczną. Przy wysokim wzroście cen energii, inwestycja w fotowoltaikę zwróci się szybciej niż zakładano. Siewy ozimin wykonano w optymalnych terminach, gleba na polach uprawnych  jest właściwie uwilgotniona i wschody roślin ozimych są zadowalające.

Spotkanie wszystkich uczestników zostało zorganizowane w dniach 20 – 21.10.2022 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Żelisławkach. W progach siedziby RZD uczestników powitał Dyrektor RZD  Żelisławki Sławomir Żur. Dyrekcja Instytutu oraz uczestnicy spotkania zostali zapoznani z wykonanymi dotychczas pracami remontowymi i konserwatorskimi zabytkowej siedziby Zakładu. Rewaloryzacja pałacu odbywa się z funduszy własnych Zakładu na miarę aktualnych możliwości.

Kolejnym etapem spotkania było dalsze wizytowanie Zakładu. Uczestnicy zostali zapoznani przez Dyr. Sławomira Żura z historią Zakładu, infrastrukturą, aktualnym parkiem maszynowym oraz perspektywami ich rozwoju  i unowocześniania w ramach rozwiązań organizacyjno – technicznych. W dalszej części dokonano wizytowania pól uprawnych, które prowadzone są w sposób wzorcowy i zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi oraz zasadami dobrych praktyk rolniczych. Potwierdzeniem  tych ocen są wysokie plony uzyskane w roku 2022.

Odrębnie odbyło się robocze spotkanie Głównych Księgowych RZD z Główną Księgową IUNG-PIB Panią mgr Joanną Wiącek

Spotkanie już w pełnym składzie osobowym otworzył prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor Instytutu. Podziękował uczestnikom za całoroczny trud i osiągnięte wyniki produkcyjne w roku 2022, zapewniając o pełnym wsparciu Dyrekcji dla dalszych działań RZD zmierzających do zwiększenia ekonomicznej efektywności produkcji rolnej w kolejnych latach.

W kolejnym punkcie spotkania prof. dr hab. Mariusz Matyka, Z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. Naukowych przedstawił wykład pt. „Plan Strategiczny dla WPR  na lata 2023-2027”

W dalszej części swojego wystąpienia, prof. dr hab. Mariusz Matyka omówił wstępne wyniki produkcyjne RZD w 2022 r.

Po wystąpieniach Dyrekcji Instytutu, każdy z Dyrektorów RZD otrzymał głos i dokonał omówienia bieżącej sytuacji w swoim RZD.

Generalnymi przeszkodami w uzyskaniu wysokich plonów, była panująca bardzo zmienna i dynamiczna pogoda. Niekorzystny klimatyczny bilans wodny w 2022 r. powodował suszę rolniczą oraz  intensywne porażenie przez choroby i szkodniki. Silne wiatry wiejące w okresie wiosennym szczególnie na polach o glebach lekkich, powodowały mechaniczne uszkadzanie roślin lub nawet ich zasypywanie. Końcowym efektem powyższych, negatywnych czynników produkcji rolniczej w części RZD było znaczne obniżenie plonów w stosunku do zakładanych pierwotnie.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, wskazania metod i możliwości podniesienia efektywności produkcji rolniczej w Zakładach oraz w związku z coraz większym wzrostem kosztów produkcji, wypracowanie metod  na ich zminimalizowanie.

Materiał przygotowany przez dr. inż. Bogusława Podolskiego

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content