Wspólne tradycje – wspólne wyzwania, warsztaty w LODR w Końskowoli

W dniu 06.10.2022 r . w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyły się warsztaty nt.: „Ochrona i kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej; wspólne tradycje – wspólne wyzwania”.

Zostały one zorganizowane przez IUNG-PIB w Puławach, przy współpracy z LODR w Końskowoli. W spotkaniu uczestniczyło ogółem 56 osób. Obok pracowników doradztwa z całego województwa lubelskiego, uczestnikami warsztatów byli też pracownicy IUNG- PIB.

Spotkanie otworzyli Dyrektor LODR w Końskowoli mgr inż. Wiesław Orzędowski i prof. dr hab. Mariusz Matyka- zastępca Dyrektora IUNG- PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych.

W swoich wypowiedziach Panowie Dyrektorzy zaakcentowali, że obie jednostki łączą wspólne tradycje sięgające jeszcze okresu działalności rodziny książąt Czartoryskich i istniejącego od 160 lat Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych. Podkreślili, że IUNG- PIB w Puławach i LODR w Końskowoli, obok wspólnych tradycji w zakresie promocji postępu technologicznego w rolnictwie, łączą wspólne wyzwania nakierowane na wspieranie potrzeb praktyki rolniczej Lubelszczyzny. Jednym z ważnych wyzwań dla obu jednostek jest obecnie ograniczanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zmiany w polskim rolnictwie były i są wyznacznikami zapotrzebowania na wiedzę i przesłankami  związanych z tym kierunków badań naukowych. Wiedza niezbędna do podejmowania decyzji i działalności doradczej musi być stale pogłębiana i aktualizowana oraz dostosowywana do wyzwań zmieniającej się rzeczywistości.  Ważnym wyzwaniem dla nauki i doradztwa jest ocena zdolności sektora rolnego do świadczenia dóbr publicznych, z których korzysta całe społeczeństwo. Problemy te były akcentowane w tematyce referatów.

W programie warsztatów znalazły się następujące referaty:

  • 160 lat nauk rolniczych w Puławach Przeszłość przyszłości, prof. dr hab. Wiesław Oleszek, prof. dr hab. Mariusz Matyka, Teresa Doroszewska, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz. PREZENTACJA
  • Systemy doradztwa rolniczego na przykładzie krajów UE oraz Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, mgr inż. Waldemar Banach
  • Uwarunkowania środowiskowo – klimatyczne rozwoju sektora rolnego w Polsce, prof. dr hab. Mariusz Matyka. PREZENTACJA
  • Czynniki decydujące o konkurencyjności rolnictwa Lubelszczyzny, dr hab. Jerzy Kopiński, dr Andrzej Madej PREZENTACJA
  • Współczesne wyzwania w rolnictwie a wiedza, dr Andrzej Madej, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz.
    PREZENTACJA

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali wszystkich referatów wskazujących w sposób wyraźny na potrzebę i znaczenie partnerskiej współpracy nauki i doradztwa oraz celowość jej pogłębiania i wzbogacania.

W końcowej części spotkania dr Monika Kowalik – kierownik Działu Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB przedstawiła szeroką ofertę wydawniczą i upowszechnieniową  IUNG-PIB zachęcając Pracowników doradztwa do jej wykorzystywania w działalności szkoleniowej i wdrożeniowej. Przedstawiła też nowe formy upowszechniania innowacji.

Podsumowując warsztaty obaj Dyrektorzy zgodnie podkreślili, że tego typu spotkania zawierające także nawiązania do tradycji są cenne i potrzebne. Wskazują one bowiem nowe obszary i płaszczyzny współpracy nauki i doradztwa, zdeterminowane przez współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w regionach, związane z realizacją zasad Wspólnej Polityki Rolnej w UE.

Uczestnicy warsztatów mieli też możliwość zapoznania się z nowymi wydawnictwami IUNG- PIB.

Warsztaty zostały zorganizowane i sfinansowane w ramach zadania 1.3 „Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych rolniczo” dotacji budżetowej MRiRW przyznanej IUNG- PIB na rok 2022.


/prof. dr hab. Stanisław Krasowicz/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content