Informacja o stanie upraw za czerwiec 2022 r. w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB.

RZD Baborówko. Średnia temperatura dobowa miesiąca wyniosła w czerwcu prawie 19ºC a maksymalna w III dekadzie 36,7ºC. Przy tak wysokich temperaturach i niewystarczających opadach (nieco ponad 40 mm) stan upraw, poza kukurydzą, uległ pogorszeniu. Objawami tego było zasychanie liści (łącznie z flagowym) w zbożach zarówno ozimych jak i jarych, a także zasychanie i opadanie liści w rzepaku ozimym. Objawem niedoboru opadów w kukurydzy było przemijające skręcanie się liści widoczne w południe i godzinach popołudniowych, szczególnie na słabszych kompleksach glebowych. Na tym etapie rozwoju kukurydzy ważniejszym czynnikiem od ilości opadów była jednak średnia temperatura dobowa. W czerwcu wykonano ostatnie zabiegi fungicydowe w zbożach. Stan łanu i dotychczasowy przebieg pogody wskazuje na typowy dla tego rejonu termin zbioru zbóż i rzepaku ozimego.

RZD Błonie-Topola. Tegoroczny czerwiec zapisał się w historii RZD Błonie-Topola jako ciepły i wilgotny. Opad w ilości 60 mm znacząco poprawiło sytuację i zniwelował negatywne skutki braku wiosennych opadów. Prace polowe przeprowadzone w czerwcu skoncentrowane były na ochronie fungicydowej pszenicy ozimej (zabieg T3), pszenicy jarej (T2) oraz na nawożeniu dolistnym buraka cukrowego i kukurydzy. Burak cukrowy wymagał dodatkowo przeprowadzenia zabiegów insekcytydowych przeciwko mszycom. W czerwcu przeprowadzono również zabieg nawożenia azotowego w kukurydzy oraz miejscowy zabieg herbicydowy w buraku cukrowym. Wszystkie uprawy na obecnym etapie rozwoju są w bardzo dobrej kondycji. Jeśli tylko dalsze warunki pogodowe będą sprzyjające można zakładać, że plony roślin będą zadowalające.

RZD Borusowa. Czerwiec to kolejny okres wegetacji roślin uprawnych, w którym drastycznie pogłębiają się warunki suszowe. Znikome opady nie poprawiły w żadnym wypadku warunków wegetacji roślin.  Dodatkowo bardzo wysokie temperatury sięgające powyżej 30 C i utrzymujące się  przez dłuższy okres są bardzo niekorzystne dla roślin. Pszenica bardzo szybko zasycha, jest już w dojrzałości mleczno woskowej, a na słabszej glebie będzie w niedługim czasie gotowa do omłotu. Rzepak ozimy wchodzi w fazę gdzie za kilka dni będzie można go desykować. Buraki cukrowe w początkowym okresie wegetacji rozwijały się, ale teraz ich wzrost zwolnił. Wsiany nawóz azotowy, ze względu na brak opadu, nie został przemieszony w głąb profilu glebowego. Jeżeli w nadchodzących dniach nie wystąpią znaczne opady deszczu, które by spowolniły tak gwałtowne dojrzewanie zbóż i rzepaku prognozowane plony będą niskie oraz słabej jakości.

RZD Grabów. Czerwiec zwłaszcza jego I połowa to intensywny okres prac polowych. Rozpoczęto go wykonując oprysk na choroby kłosa w zbożach ozimych i jarych. Zostały przeprowadzone również wysiewy nawozów mineralnych II dawki w zbożach jarych i w kukurydzy. Niestety o ile w I połowie czerwca spadło około 30 mm deszczy, to w drugiej połowie już nic. Do tego doszła fala upałów, która sprawia że ziarno zbóż będzie drobne, co zapewne w konsekwencji skutkować będzie niższym plonem. Trawa na łąkach zasycha i nie uda się zebrać II pokosu. Jedynie z lucernika możemy liczyć na niewielki zbiór zielonki na sianokiszonkę. Nie mniej zapasy ubiegłoroczne sianokiszonki pozwolą przetrwać ten trudny okres. Czerwiec to również kontynuacja zajęć praktycznych prowadzonych w RZD w Grabowie dla słuchaczy studiów podyplomowych – rolnictwo ekologiczne gdzie liderem projektu jest IUNG-PIB Puławy.

RZD Kępa Puławy. W czerwcu w gospodarstwach RZD Kępa zostały wykonane zabiegi ochrony roślin w drugim terminie. Ze względu na aktualną pogodę oraz zły stan zbóż, które zasychają, trzecia dawka nawożenia oraz trzeci termin zabiegów ochrony grzybobójczej nie zostanie wykonany. Skutki suszy są bardzo widoczne i z pewnością wpłyną negatywnie na plon zbóż oraz plantacji nasiennych gorczycy białej i facelii. Poza suszą, czynnikiem zagrażającym uprawie gorczycy w czerwcu, była „inwazja” gnatarza rzepakowego. Szkodnik został skutecznie zwalczony. Natomiast w uprawie facelii pojawiła się jara forma miotły zbożowej. Obecnie trwają intensywne prace przy sianokosach. Pierwszy pokos został przeznaczony na sianokiszonkę dla hodowanego w naszym gospodarstwie bydła. Na poletkach doświadczalnych w kukurydzy, ziemniakach oraz burakach cukrowych trwają zabiegi wycinania ścieżek, ich pielęgnacji oraz odchwaszczania mechanicznego. Rozpoczęto także intensywne przygotowania do żniw, m.in. w magazynach wykonywane są prace porządkowe.

RZD Werbkowice. W czerwcu 2022 r. w RZD Werbkowice wykonywano zabiegi herbicydowe w kukurydzy, buraku cukrowym oraz w dyni. Wykonano również mechaniczne zwalczanie chwastów w dyni. Rośliny w wyniku braku opadów rozwijają się z opóźnieniem co będzie miało wpływ na plon. W czerwcu suma opadów wyniosła 26 mm.  Pszenica jara rozpoczęła fazę kwitnienia i odczuwa niedobory wody, co może wpłynąć na zmniejszenie plonowania. Wypas krów na trwałych użytkach zielonych trwa nadal, jednak odrost runi pastwiskowej jest słaby.Zakończono zbiór sianokiszonki jak również usługowy zbiór kiszonki z traw. W czerwcu trwały odwiedziny studentów z PANS z Chełma.

RZD Wielichowo. Czerwiec 2022 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie był okresem niekorzystnym, miesiącem pogłębiającej się suszy. W okresie wegetacyjnym tj. od 1 marca do 28 czerwca 2022 łącznie opad atmosferyczny wynosił 88,5mm. Niektóre rośliny tj. żyto populacyjne, pszenica (szczególnie na słabszych stanowiskach), gorczyca, owies i pszenżyto częściowo nie obroniły się przed trudnymi warunkami atmosferycznymi i wysokimi temperaturami i zakończyły wegetacje usychając. Występowały również duże różnice temperatur pomiędzy nocą 2,9ºC, a w dniem 24,6 ºC (szok termiczny). W miesiącu czerwcu wskutek erozji wietrznej całkowicie zostały uszkodzone buraki cukrowe na powierzchni 4,5 ha, na których wykonano dwa pełne opryski  herbicydowe oraz jednokrotne dokarmianie nalistne. W związku z powyższym wykonano orkę głęboką oraz siew kukurydzy w efekcie miejscowo przesiewano buraki cukrowe. Wykonano dokarmianie nalistne odżywkami i nawożenia pozostałych buraków cukrowych oraz ostatni zabieg herbicydowy. W czerwcu wykonano przeglądy (przedżniwne) maszyn, przyczep i ciągników oraz naprawę  niektórych z nich. Nadmienić należy, że również posprzątano magazyny zbożowe i wykonano ich dezynfekcję.  Jęczmień ozimy jest dojrzały i prawie gotowy do zbioru, a żniwa zaczną się prawdopodobnie na początku lipca.

RZD Wierzbno. W czerwcu odnotowano  bardzo wysokie temperatury, powyżej 30 °C, a najwyższa zanotowana temperatura to 38,2 °C. Nie są to warunki sprzyjające osiągnięciu zadowalających plonów w zbożach. Należy jednak stwierdzić z zadowoleniem iż początek czerwca przyniósł trochę opadów. W RZD Wierzbno opad wynosił 34 l/m², co w okresie nalewania ziarna było bardzo ważny czynnikiem sprzyjający polepszeniu sytuacji. Bardzo źle wyglądają natomiast  uprawy owsa, w newralgicznym okresie panująca susza wyrządziła nieodwracalne straty szczególnie na najsłabszych glebach. Spodziewamy się, że nie tylko plon owsa będzie bardzo niski, ale i jakość ziarna pozostawi dużo do życzenia. Jedyny pozytywny efekt panującej pogody to fakt iż nie odnotowano wystąpienia szkodników, chociażby skrzypionki, która występowała w ostatnich 2 latach. Zaobserwowano również znaczne ograniczenie w występowaniu chorób grzybowych.

RZD Żelisławki. Do dnia 22 VI przebieg pogody był sprzyjający dla wegetacji roślin. Ekstremalne upały w ostatnich dniach miesiąca negatywnie wpłynęły na stan roślin, jednak w chwili obecnej trudno określić jakie wyrządziły straty w uprawach. Wszystko okaże się niebawem w czasie nadchodzących żniw. W RZD trwają remonty sprzętu uprawowego, siewników oraz przygotowania magazynów. Z prac polowych wykonano III  zabieg fungicydowy i zawalczenie szkodników na plantacjach pszenicy ozimej oraz korektę zachwaszczenia.  

RZD „JASTKÓW  W czerwcu br po zakończeniu wiosennych prac agrotechnicznych (naprowadzanie roślin, uprawa międzyrzędowa, obsypywanie rzędów) na plantacjach chmielu obserwowano intensywny wzrost roślin. W połowie miesiąca większość roślin na chmielnikach osiągnęła wysokość połowy konstrukcji, jedynie rośliny odmian bardzo późnych były niższe. Brak opadów oraz wysokie temperatury do tej pory nie miały negatywnego wpływu na wzrost roślin chmielu. W połowie miesiąca wykonane zostały konieczne zabiegi ochrony roślin na plantacjach chmielu. Zboża weszły w fazę kwitnienia, jednak na ich kondycję mocno wpływają upały i brak opadów.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content