Informacja o stanie upraw za okres maj 2022 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

RZD Baborówko. Suma opadów w maju wyniosła tylko 21 mm co w połączeniu z niedoborem opadów w kwietniu i ich brakiem w marcu bardzo zwiększyło deficyt wody w glebie. Na polach na których występuję duże zróżnicowanie glebowe charakterystyczne dla tego rejonu bardzo mocno uwidoczniły się skutki niedoborów opadów zarówno w zbożach jak i rzepaku. Na glebach lekkich i częściowo średnich dolne liście zbóż zaczęły zasychać a w przypadku rzepaku także opadać. W nieco lepszej sytuacji była kukurydza, która w fazie kilku liści nie miała jeszcze zbyt wysokiego zapotrzebowania na wodę.  Najważniejsze zabiegi agrotechniczne w maju to ochrona rzepaku przed szkodnikami i chorobami, ochrona fungicydowa zbóż, powschodowe stosowanie herbicydów w kukurydzy oraz nawożenie azotem zbóż i kukurydzy. W trzeciej dekadzie maja zaczęło się kłoszenie pszenicy ozimej.

RZD Błonie-Topola. Tegoroczny maj obfitował w bardzo zmienną i dynamiczną pogodę. Pierwsze dwie dekady miesiąca upłynęły pod znakiem niedoboru opadów i okresowych nocnych przymrozków. Sytuacja w pogodzie zmieniła się w trzeciej dekadzie, która przyniosła opady rzędu 40 mm.

Sucha aura z początku miesiąca wpłynęła negatywnie na zabiegi herbicydowe przeprowadzane w uprawie buraka i kukurydzy. Substancje doglebowe stosowane w uprawie buraka cukrowego wykazywały bardzo małą skuteczność czego bezpośrednią przyczyną był brak opadów. Analogiczna sytuacja powtórzyła się w uprawie kukurydzy, doglebowe zabiegi herbicydowe nie przyniosły efektu i dlatego konieczne było wykonanie powtórnego zabiegu.

Trudna sytuacja w ochronie buraka cukrowego, spowodowana wycofywaniem z rynku herbicydów kilku dostępnych substancji czynnych, zmusza plantatorów do poszukiwania nowych metod ochrony. Jedną z nich jest uprawa buraków w technologii Conviso. Plantacja zasiana w tej technologii jest na obecnym etapie rozwoju wolna od chwastów i pod względem zachwaszczenia wygląda dużo korzystniej niż buraki siane tradycyjnie.

Inną metodą ochrony plantacji testowaną obecnie w RZD Błonie-Topola jest stosowanie mechanicznych opielaczy. Testy takie przeprowadzono na polach zakładu w maju. Testowano maszyny firmy Unia Grudziądz oraz Cavaleretti. Na pierwsze wnioski i ocenę tej metody walki z zachwaszczeniem trzeba będzie poczekać.

RZD Borusowa. W maju odczuwalny był brak opadów. Jedynie 13 maja wystąpił duży opad deszczu w formie krótkotrwałej ulewy. Brak znaczących opadów oraz silne wiatry potęgują objawy suszy na roślinach, która jest bardzo widoczna na polach o zmienności glebowej . Nawozy zastosowane pogłównie nie uległy rozpuszczeniu i ich skuteczność może być obniżona.  Rośliny słabiej rosną ,rzepak i pszenica na ogół są niskie. W zbożach wykonano zabiegi fungicydowe jednocześnie z nawożeniem dolistnym oby poprawić stan zasiewów. W burakach cukrowych wykonano dwa zabiegi herbicydowe dzięki czemu zachwaszczenie jest opanowane. Ponadto w maju w zakładzie prowadzono wiele prac, które miały służyć utrzymaniu wysokiego poziomu estetyki w RZD Borusowa.

RZD Grabów. Po zimnym kwietniu przyszedł nie mniej chłodny i suchy maj opóźniając rozwój uprawianych roślin. Również rozwój chorób i szkodników nie był tak intensywny jak w latach ubiegłych.

Prace majowe rozpoczęliśmy dokończeniem siewów kukurydzy, której zasialiśmy 34 ha. W następnej kolejności przystąpiliśmy do oprysków zbóż ozimych  przeciwko chorobom, głównie wystąpił mączniak prawdziwy zbóż. Wykonano również wysiew II dawki azotu w formie saletry amonowej.  Z kolei w zbożach jarych przyszedł czas na zastosowanie zabiegu herbicydowego. Maj to również intensywny okres prac pielęgnacyjnych w doświadczeniach, rozmierzania poletek, etykietowania, wysiewu nawozów i aplikacji na poletkach badanych preparatów. Przy utrzymaniu doświadczeń w dużej mierze pomagają nam pracownicy poszczególnych zakładów naukowych Instytutu.

W III dekadzie maja rozpoczęliśmy zbiór I pokosu mieszanek łąkowych i lucerny wysianej w uprawie polowej. Niestety częste i przelotne deszcze w tym okresie wydłużyły okres zbioru sianokiszonki.

RZD Kępa Puławy. W maju wykonane zostały zabiegi ochrony fungicydowej w zbożach ozimych oraz herbicydowej w zbożach jarych. Posadzone zostały ziemniaki, które pod koniec maja są w fazie  wschodów. Intensywne prace trwają również w chmielnikach: kotwiczenie drutów oraz naprowadzanie chmielu. Długa susza oraz słabe stanowiska spowodowały zahamowanie wzrostu w zbożach ozimych, co poskutkuje zmniejszeniem spodziewanego plonu. W zbożach jarych zauważalne jest zasychanie roślin spowodowane suszą. Czynnik ten jest najbardziej widoczny w tych uprawach, które znajdują się na najgorszych stanowiskach (np. piaszczyste gleby niskich klas), co widoczne jest na załączonych zdjęciach. Opady deszczu pod koniec maja wpłynęły pozytywnie na wszystkie uprawy, ale przede wszystkim na rozwój słonecznika oraz buraków cukrowych. Gorczyca zaczęła kwitnąć podobnie jak facelia błękitna. Pszenica ozima jest w fazie kłoszenia, pszenżyto w początkowej fazie kwitnienia, a w żyto zakończyło pełnię kwitnienia.

RZD Werbkowice. W maju 2022 r. w RZD Werbkowice prowadzono siew kukurydzy oraz słonecznika. Siewy kukurydzy rozpoczęto od 07 i trwał do 12.05, a łącznie obsiano 111.5 ha. Siew słonecznika wykonano 05.05 na powierzchni powierzchnia 15 ha.

W związku z suszą i dużą zmiennością glebową obserwowano bardzo nierówne wschody buraków cukrowych. W uprawie tej 16.05.2022 wykonano zabieg herbicydowy (gramicydowy), a 26.05 zabieg na chwasty dwuliścienne.

Pszenica jara również nie rozwijała się prawidłowo (susza), 05.05 wykonano zabiegi herbicydowe, oraz nawożenie dolistne preparatami poprawiającymi turgor roślin. Zabiegi herbicydowe w mieszance zbożowo strączkowej wykonano 24.05.2022 r. Wypas krów na trwałych użytkach zielonych trwa nadal.  W RAD Werbkowice 22.05.2022 r. rozpoczęto zbiór I pokosu traw na siano kiszonkę (łąki niskie w dolinie rz. Huczwy). Opady deszczu (21,8 mm) w m-c maju nie spowodowały znaczącej poprawy stanu upraw.

W dniu 16.05.2022 r. Dyrektorowi RZD Werbkowice został wręczony Dyplom oraz Puchar od Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie Przedstawicielstwo w Lublinie za osiągnięcie w 2021 roku III miejsca w powiecie hrubieszowskim w ocenie wartości użytkowej krów mlecznych z wynikiem 9337 kg mleka.

W dniu 26.05.2022 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice odwiedzili studenci z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie, a podczas oprowadzania studentów po gospodarstwie na ręce Dyrektora RZD Werbkowice zostały złożone Podziękowania za współpracę, zaangażowanie oraz życzliwą opiekę nad studentami.

Po podpisaniu Porozumienia z Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie informacje o Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Werbkowice zostały umieszczone na stronie internetowej Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych w dniu 27.05.2022 r. link:

https://gospodarstwademonstracyjne.cdr.gov.pl/gospodarstwo/rolniczy-zaklad-doswiadczalny-w-werbkowicach/.

RZD Wielichowo. W Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie warunki pogodowe, szczególnie postępująca susza, wpłynęły na niekorzystny stan upraw. Przedłużające się zimne noce i wiatry uszkodziły w znacznym stopniu rośliny. Do drastycznej sytuacji doszło na polu z burakami. Trzykrotnie wystąpiła erozja wietrzna, która doszczętnie zniszczyła i ścięła buraki cukrowe na jednym z pól, w przypadku którego wykonano zabieg orki głębokiej, ponieważ przed tym zastosowano 2 pełne opryski herbicydem na burakach. Wykonano uprawę i siew kukurydzy na części pola. W maju wykonano na pozostałej części buraków oprysk herbicydowy, odżywkami, wysiano 2-gą dawkę nawozów azotowych. Na wszystkie uprawy polowe bardzo niekorzystnie wpłynęła pogłębiająca się susza. Gorczyca mając 15 cm wzrostu rozpoczęła kwitnienie, na polu z owsem wystąpiły przebarwienia spowodowane brakiem wody, również na pozostałych polach w znacznym stopniu występują uszkodzenia lub zaschnięcia roślin. Wykonano zabiegi fungicydami, insektycydami oraz zastosowano drugą dawkę azotu i dokarmianie odżywkami. Łącznie  w miesiącu maju spadło 24,2 mm deszczu, (w marcu 1,0 mm, kwiecień 19,4mm), przez kilka dni i przy silnych wiatrach wszystko odparowało, rośliny z tych opadów atmosferycznych pobrały niewiele wody.

RZD Wierzbno. Maj 2022 r. to kolejny miesiąc z bardzo niskimi temperaturami i małymi opadami deszczu. Opad w maju wynosił 13,6 l/m2 , w kwietniu – 18,3 l/ m2, a w marcu 1,8 l/ m2. Są to opady zbyt małe i o niekorzystnym rozkładzie. Ostatnie 3 miesiące to okres kształtujący plony zarówno wśród zbóż ozimych jak i jarych, tak więc przy tak niedużych opadach nie możemy liczyć na obfite plony. Zapewne parametry ziarna nie będą także zadowalające. Jedynie uprawa grochu jest jeszcze w dobrej kondycji. Problem jedynie wystąpił z wtórnym zachwaszczeniem w grochu z uwagi na opóźniony wzrost chwastów i brak możliwości zastosowania po siewie środków doglebowych z uwagi na pogodę. W miesiącu maju wykonano oprysk na skracanie zbóż jak również opryski insektycydami i fungicydami.

RZD Żelisławki. W II ,III dekadzie maja dotarły do Żelisławek oczekiwane od dawna opady deszczu. Poprawił się stan upraw ,chociaż na słabszej glebie straty spowodowane suszą są nieodwracalne. Maj jest okresem intensywnych prac polowych .

W RZD Żelisławki wykonano wszystkie zaplanowane zabiegi tj.:

  • Ochrona rzepaku przed chorobami i szkodnikami
  • Nawożenie i ochrona fungicydowa pszenicy , pszenżyta i żyta
  • Zabiegi herbicydowe w uprawie buraka cukrowego

W dalszym ciągu pracujemy nad poprawą wizerunku zakładu. Rozpoczęto prace przygotowawcze do żniw. (przegląd suszarni, czyszczenie magazynów).

RZD „JASTKÓW  Maj 2022 był w Spółce okresem nasilenia wiosennych prac na plantacjach chmielu. Od początku miesiąca zawieszano przewodniki roślin, następnie wykonywano kotwienie przewodników, a gdy młode pędy chmielu uzyskały odpowiednią długość rozpoczęto naprowadzanie roślin na przewodniki. 

W prace te zaangażowani byli wszyscy pracownicy Spółki oraz pracownicy sezonowi.


Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content